Innkreving kommunale krav

Generelt
Beskrivelse
Kemneren i Grenland er ansvarlig for innkreving av kommunale eiendomsavgifter, parkeringsgebyr og alle andre typer kommunale krav fra Skien kommune. Det er kun innkrevingen som er lagt til Kemnerkontoret. Fakturering eller ileggelse av avgifter og gebyr hører til de ulike fagenhetene og altså ikke under kemneren,.

Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot poster på den enkelte faktura, må den aktuelle virksomhet kontaktes. Det er som regel angitt på kravet/fakturaen hvilken virksomhet som er avsender.
 
Betalingssatser
Vi vil oppfordre de som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen å ta kontakt med våre saksbehandlere på kemnerkontoret så tidlig som mulig slik at vi sammen kan finne en løsning. Ring 35 58 10 00 eller send mail til kemneren@skien.kommune.no

Det er kun kemnerkontoret som kan inngå betalingsavtaler på kommunens krav. Hvis fakturaen ikke blir betalt til forfall påløper forsinkelsesrente. Forsinkelserenten er for tiden 9,00 % p.a. I tillegg påløper det lovbestemte gebyr i forbindelse med purringer og tvangstiltak.

Saksbehandlerne har hvert sitt ansvarsområde, men alle kan uavhengig av hverandre bistå med hjelp og informasjon til kunder som henvender seg til avdelingen. 

Hvilke typer krav blir fakturert av kommunen og hva skjer dersom jeg ikke betaler til forfall?

Kommunale eiendomsgebyrer/eiendomsskatt
Dette omfatter avgifter vedr. vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming, festeavgift og eiendomskatt.

Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer. Eiendomsmeglerne har dette som en fast rutine.

Privatpersoner som selv ordner med kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil da automatisk bli overført til den nye eieren, dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.

Panteretten er også særskilt tvangsgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen. 

Eiendomsavgiftene forfaller til betaling i tre terminer, henholdsvis:

  • 20. februar, 20 juni og 20. oktober.
  • Avregning på vannmålere for foregående år blir
    foretatt på 1.termin hvert år.

Det er tilrettelagt for avtalegiro/e-faktura på eiendomsavgiftene. På fakturablanketten er det opplyst hvilket referansenummer som skal benyttes. Ta kontakt med din bankforbindelse.

Dersom du har spørsmål eller innvendinger mot fakturagrunnlaget skal dette rettes til

  • Bydrift

Parkeringsgebyr og tilleggsavgift
Parkeringsgebyr kr. 500,- ( feilparkering ifølge Vegtrafikkloven ). Tilleggsavgift kr. 300,- ( ikke betalt / for lite betalt på avgiftsparkering).

Gebyret eller tilleggsavgiften forfaller til betaling 3 uker etter at den er ilagt.

Dersom betalingsfristen på 3 uker ikke overholdes, vil dette medføre en forhøyelse av gebyret/avgiften med 50 %. Dette er hjemlet i Vegtrafikkloven.

Ileggelse av gebyret kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra ileggelsen. Gebyret skal betales selv om det påklages. Tilleggsgebyr på 50% påløper dersom gebyret ikke er betalt og klagen ikke tas til følge.

Dersom du har spørsmål eller det ønskes å fremsette klage på ileggelsen, ta kontakt med

  • Bydrift tlf. 35 58 12 42

Forfalt ubetalt parkeringsgebyr / tilleggsavgift er automatisk sikret ved lovbestemt panterett i kjøretøyet ( legalpant). Denne panteretten går foran alle andre rettigheter i kjøretøyet. Det vil si at den også går foran andre frivillige panteheftelser i kjøretøyet, som feks. avtalt salgspant.

Panteretten er et særskilt tvangsgrunnlag og kan danne grunnlag for tvangssalg av kjøretøyet. I følge tvangsfullbyrdelsesloven kan kommunen nedlegge trekk i lønn eller trygdeytelser til dekning av kravet (påleggstrekk).

Formuerettslige (alminnelige) krav

Eiendomsenheten.
Husleie - månedlig fakturering med forfall den 20. Tilrettelagt for avtalegiro/e-faktura.

Skolekontoret.
Barnehage og skolefritidsordningen: Månedlig fakturering med forfall den 25.
Tilrettelagt for avtalegiro/e.faktura. Det blir ikke fakturert for juli måned.

Pleie- og omsorg.
Hjemmetjenester, oppholdsbetaling sykehjem og rehabilitering, mat og trygghetsalarmer faktureres månedlig. Forfall er den 20. i måneden- to måneder etter at tjenesten er utført.  Eksempel: Tjenester i februar - forfall 20.april.

Kulturseksjonen
Gebyr fra bibliotek.
Elevkontingent og instrumentleie ved kulturskolen.                                         
Utleie av lokaler. Fakturering av kurs og turer.                                               
Kravene blir fakturert med varierende forfall.

Skien Fritidspark KF                                                                                   Krav vedr. utleie av bl.a. haller og årskort svømmehallen. Faktureringen blir gjennomført med varierende forfall.

Hva skjer med de ubetalte kravene?

Dersom kravene ikke er betalt ved forfall sendes betalingsvarsel med betalingsfrist på 14 dager.

Er ikke kravet betalt når betalingsfristen i betalingsvarselet er ute, blir betalingsoppfordring sendt med ny frist på 14. dager.

Videre tvangstiltak kan iverksettes når det er oppnådd tvangsgrunnlag for kravene. Dette kan bestå i at det begjæres trekk i kundens lønn eller trygd (utleggstrekk) eller at det begjæres utlegg i kundens faste eiendom eller løsøre. Dette utføres av namsmennene i det distrikt saksøkte ( kunden) er bosatt.

Det påløper betydelige omkostninger i forbindelse med tvangstiltakene som iverksettes for å sikre kommunens utestående fordringer. Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr og disse endres 1. januar hvert år.

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være:

  • Oppsigelse av barnehageplass ved manglende betaling.
  • Fravikelse ( utkastelse) fra eiendom ved manglende betaling av husleie.
  •  Utestengelse fra kommunens idrettsanlegg ved manglende betaling. Rapportering til andre offentlige etater.

Årsoppgave
Kemnerkontoret utsteder årsoppgave for pass og stell av barn. Det vil si oppgave over innbetalt beløp for oppholdsbetaling i barnehage/skolefritidsordning. Oppgavene blir sendt kundene i januar/februar hvert år. Disse opplysningene skal benyttes i forbindelse med utfylling av selvangivelse. Opplysningene sendes samlet direkte til skattedirektoratet slik at disse er tilgjengelig for skatteetaten ved utstedelse av forenklet ligning og avregning

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongesgate 31,
Telefon 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 SkienAndre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014