Datasenterplanene på åpent møte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien er utpekt som ett av to steder i Norge, Statkraft anser som aktuelle for å utvikle et Hyper Scale Datasenter.

De har funnet fram til  Gromstul ved Valebøveien, nord i Skien. Deretter har Statkraft hatt kontakt med grunneier Løvenskiold, som ser positivt på planene.

Tirsdag i forrige uke arrangerte Statkraft et åpent informasjonsmøte i Rådhuset i Skien om planene. Til stede var også representanter fra Skien kommune, Norconsult og grunneier Løvenskiold Fossum.

Målet er ambisiøst. Planen er rett og slett å bygge det største datasenteret for lagring i Europa . Skien er plukket ut fordi vi har en tomt med en unik beliggenhet, tett på et sterkt knutepunkt for kraftforsyning på Østlandet, som slike datasenter er helt avhengige av .

– Nå må må vi benytte denne muligheten til å skape, ny grønn industri i Skien. Grenland og Telemark, sa ordfører Hedda Foss Five i sin innledning. Hun la vekt på viktigheten av at prosessen blir åpent, at alle interesser blir hørt – og at kommunen først og fremst blir en pådriver for dette.

Programdirektør Atle Haga i Statkraft orienterer om planene i Skien.

Samarbeid

Skien kommune har etablert et samarbeid  med grunneier og Telemark Fylkeskommune  gjennom deltakelse i et nyopprettet selskap, Skien Datasenter Utvikling (SDU), som så snart som som mulig får en prosjektleder på plass.

Mange var møtt fram for å høre om planene. Her er noen av spørsmålene som ble stilt, og svarene som Statkraft ga:

 

Valg av Gromstul:

Spørsmål: Så Skien kommune på andre arealer enn dette?

Svar: Statkraft har selv sett på 10-15 lokasjoner i Grenland, men bare dette var egnet. Skien kommune har også gjennomgått sine arealer, i forbindelse med at henvendelsen kom fra Statkraft.

Spørsmål: Er Telemark og Vestfold i konkurranse om dette?

Svar: Skien vil være 19 ganger så stort som anlegget i Vestfold. De er ikke konkurrenter, men skal utfylle hverandre. Brukerne velger det beste prosjektet og Telemark/Vestfold jobber  ut i fra samme verktøykassa.

 

Spørsmål: Hvem er kundene?

Svar: Det kan vi ikke vite nå, men driver markedsanalyse og har kontakt med globale selskaper.

 

Sikkerhet:

Spørsmål: Med et så stort areal til disposisjon, er det ikke skummelt å ikke ha oversikt over hvem som skal inn? Og hva slags sikkerhetsaspekt får det?

Svar: Sikkerheten blir som ved et normalt industriområde (gjerde/adgangskontroll). Det er ikke adgang for fremmed militær virksomhet.

 

Miljøvern:

Spørsmål: Hva slags beskyttelse får Bøelva og Bjordamselva – gyteplasser for sjøørret og laks, og som inneholder verneverdig elvemusling? Hvor mye fokus har friluftsinteresser? Hvordan blir allmennhetens mulighet til å bruke området, altså bruken av «ytre og indre ramme» som turområde?

Svar: Bøelva og andre vassdrag vil tas godt vare på, i anleggstiden og etterpå. Det kartlegges fornminner og sjeldne arter, blant annet ved hjelp av Telemark Fylkeskommune. Vi skal være i dialog om bruken av dette arealet som turområde. 

 

Spørsmål: Hva med spillvarme?

Svar: Spillvarme skal til luftkjøling, men det jobbes med prosjekter som kan dra nytte av varmen.

 

Spørsmål: Får det store energiforbruket konsekvenser for ytterligere vannkraftutbygging?

Svar: Overskuddet av kraft er stort i Norden, derfor ikke behov for ytterligere utbygging på grunn av dette.

 

Spørsmål: Innebærer anlegget strålefare?

Svar: Ingen kjent strålefare utover det vi allerede vet om høyspentledninger. I hallene er det ingen strålefare.

 

Tidsplan

Høring planprogram: juni-august 2017.

Fastsettelse planprogram: tidlig høst 2017

Utarbeide planforslag med konsekvensutredning: august –september 2017

Innsending førstegangsbehandling: oktober 2017

Planforslag offentlig ettersyn: november – desember 2017

Planforslag annengangsbehandling og vedtak: vinter 18

Publisert: 28.08.2017 10:15
Sist endret: 05.07.2018 15:05