Hvordan oppnå nullvekst i biltrafikk i Grenland?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arbeidet med Byutredning Grenland har startet. Onsdag 31. mai inviteres det til åpent informasjonsmøte om innholdet og prosessen.

Byutredningen skal belyse hva som skal til for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Tid: onsdag 31. mai kl. 1800 – 2000

Sted: Clarion Collection Hotel Bryggeparken,Langbrygga 7, Skien

Innen utløpet av 2017 skal det foreligge en rapport som ser på ulike virkemiddel- og tiltakspakker for utvikling av areal og transport i Grenland. Den blir et kunnskapsgrunnlag der muligheter og utfordringer belyses. Rapporten skal utarbeides av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, men i tett samarbeid med Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune.

- Vi er en av de første som lager byutredning i Norge. Det er stadig økt fokus på nullvekstmålet for personbiltrafikken og på hvordan de ulike virkemidlene kan sees i sammenheng. Byutredningen skal være det faglige grunnlaget for forhandlinger om en byvekstavtale med staten. Nullvekstmålet er en tydelig premiss for en slik avtale, forklarer prosjektleder Eva Preede i Statens vegvesen.

 

Bypakke Grenland fase 2 og 3

Byutredningen vil være grunnlag for videre planlegging av Bypakke Grenland fase 2 og 3. I tillegg vil den også være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033.

 

Utvikling og utfordringer

Utredningen tar for seg dagens situasjon med påfølgende forventet utvikling og utfordringer. Aktuelle temaer er blant annet trafikkbildet, klimagassutslipp, areal- og byutvikling, luftforurensing og trafikksikkerhet. Videre skal den gjennom blant annet samfunnsøkonomiske beregninger og transportanalyser ta for seg ulike strategier og tiltak som må til for å nå nullvekstmålet i biltrafikken.

Utredningen vil ha spesielt fokus på stamnettet for kollektivtrafikken, det vil si både jernbane og buss, sammenhengende hovednett for sykkel, tilbud for gående og næringstrafikken. Summen blir flere foreslåtte løsninger for å nå nullvekstmålet.

Publisert: 29.05.2017 11:12
Sist endret: 05.07.2018 15:05