Ingen store avvik i sanduttaket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Telemark Kommunerevisjon, SWECO og BDO har nå avgitt rapporter om uttaket av sand ved Skien lufthavn, Geiteryggen. Utregningene viser at Aaltvedt Betong har betalt markedspris for sanden som ble tatt ut i en 10-årsperiode fra 2006.

Telemark kommunerevisjon beskriver i sin rapport situasjonen som følger: «Tiltaket ble startet opp fordi at luftfartsmyndighetene ga Skien Lufthavn AS et pålegg om å sikre fri sikt, men etter hvert ble uttaket av masser også en viktig inntektskilde for selskapet. Søknaden fra 2007 og tillatelsen fra 2008 handler om å fjerne en åsrygg, mens sluttresultatet dokumentert i brev fra 2016 fra Skien Lufthavn AS viser en stor grop. Vi kan ikke peke på en enkelthendelse som årsak til dette. Det virker som et klart politisk ønske om å sikre drift ved flyplassen kombinert med flere uheldige hendelser i ulike deler av administrasjonen og Skien Lufthavn AS både ved oppstart, underveis og ved avslutningen av sanduttaket, har vært de drivende kreftene.»

Uttaket
SWECO konklusjon er at det er tatt ut 269.049 faste kubikkmeter. Av dette har kommunen tatt ut 9017 kubikkmeter til oppfylling ved etablering av nytt lagerbygg på Geiteryggen. Ytterligere 5450 kubikkmeter er tatt ut av kommunen og brukt til andre formål før 2006. Nettoen kjørt til Aaltvedt er da estimert til 254.582 kubikkmeter. Unøyaktighet på terrengnivåer gjør at usikkerhetsmarginen er pluss minus 7 prosent, som utgjør 18.000 kubikkmeter. SWECO har også vurdert omregningsfaktoren fra fast masse til ferdig siktet sand. Målinger viser at tørr sand fra Geiteryggen har en omregningsfaktor på 1,45. Når en tar hensyn til usikkerhetsmarginen og omregner kubikkmeter fast masse til tonn pr kubikkmeter ferdig sand med en faktor på 1,45, utgjør uttaket 343.044 tonn.

Prisen på sanden
BDO har kartlagt prisnivå på grus og sand i Skien og i landet for øvrig, og sammenlignet dette med avtalen med Aaltvedt Betong, Skien Lufthavn og Skien kommune. Fra 2007 til 2015 er det fakturert for et uttak av 344. 344 tonn masse.  Prisen Aaltvedt betalte for sanden de første årene lå en del under landsgjennomsnittet, (4 kroner pr tonn)  mens det lå noe over i slutten av perioden (11 kroner pr tonn) . BDO konkluderer med at det ikke er urimelig at prisen lå noe under, siden Aaltvedt måtte utføre merarbeid utover det som oppfattes som normalt ved et grusmottak, i dette tilfellet å jevne grunnen for å bedre sikten på flyplassen.

Kommunens rolle
Tre spørsmål rundt kommunens rolle i denne saken har vært til vurdering. Er saksbehandlingen i samsvar med gjeldende plan- og regelverk, hvordan har administrasjonen i Skien kommune fulgt den opp – og hvilke tillatelser for uttak av masser foreligger i den aktuelle perioden?

Rapporten fra kommunerevisjonen påpeker noen mangler i kommunes håndtering av uttaket. Dette dreier seg om følgende områder:

  • Rolleblanding
  • Habilitet
  • Utydelig kommunikasjon fra administrasjon

Kommunerevisjonen skriver også:

«Vi kan ikke tidfeste når politikerne fikk vite at Skien Lufthavn AS solgte sand, men ut fra ordskiftet i bystyret virket det allment kjent og akseptert blant politikerne i 2011»

Kommunerevisjonen mener videre at det er tatt ut masser uten dekning i tillatelse og at det er kritikkverdig at et kommunalt eid selskap opptrer i strid med lovverket, samt at kommunen som planmyndighet burde ha reagert tidligere.

Rådmannen ble valgt inn i styret for flyplassen høsten 2015 og fram til sommeren 2016. Kommunerevisjonen slår fast at hele kommuneadministrasjonen var inhabil i saker som omfattet Skien Lufthavn i denne perioden. Ferdigattesten for uttak og utbedring ble utferdighet i 2016, Telemark kommunerevisjon mener derfor at vedtaket er ugyldig.

Rådmannen vil be Skien bystyre om at ferdigattesten behandles på nytt.

Konklusjon
-Rapportene er en grundig gjennomgang av hvordan Skien kommune som selskapseier politisk og administrativt har håndtert sanduttaket gjennom de siste 10 år.  Det konkluderes med at uttaket var kjent for politikken fra og med 2011. Videre er rapporten tydelig på at sanduttaket gjorde det mulig for bystyrets flertall å opprettholde drift på Geitryggen flyplass i samme periode, sier rådmann Ole Magnus Stensrud i en kommentar.

Ordfører vil legge fram rapportene til behandling i formannskapet 25. april og i bystyret 11. mai.

Rapport masseuttak på Geiteryggen 

Rapport BDO uttak av sand på Geiteryggen

Revidert mengdeberegning på Geiteryggen

Publisert: 19.04.2017 10:17
Sist endret: 06.08.2018 16:05