Orientering av barnehageopptak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tallene fra samordnet opptak til barnehagene i Skien for 2017 er klare.

Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Skien samarbeider om barnehageopptaket. Dette er hjemlet i Lov om barnehager § 12. Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess.

Tall fra årets opptak

  • Det er søkt om plass for 815 barn innen søknadsfristen 1. mars.
  • 603 barn var under 3 år og 212 var over 3 år.
  • 131 barn av 815 har allerede plass, og har søkt om overflytting til annen barnehage.
  • 43 barn har ikke rett til plass. De er født etter 30.november 2016. De fleste av disse vil få avslag på sin søknad. Avslagsbrev sendes ut i uke 12. Ikke-kommunale barnehager har anledning til å prioritere annerledes enn kommunale på dette punktet.

Tilgangen på ledige plasser kommer an på avgang av barn i den enkelte barnehage (skolestart), overgang av barn fra liten til stor avdeling, oppsigelser og endring av plassprosent.

Rett til plass
Alle barn med rett til plass og bopel i Skien, skal få tilbud om plass. Per 17.mars kan vi ikke gi tilbud til alle som har rett, og trenger lengre tid på å få oversikt. Familiene det gjelder vil holdes orientert. Det vil foregå slik:

  • De første som får tilbud har svarfrist 24. mars. Vi vet av erfaring at noen svarer nei. Da blir disse plassene fordelt til de som venter på tilbud.
  • Hvis det blir behov for det, planlegges et alternativt tilbud fra 1.august for de barna som vi ikke får plassert i de eksisterende barnehagene.

Rett til plass betyr ikke at det til enhver tid vil stå en ledig plass i den barnehagen en aller helst vil ha plass.
Noen barn vil få tilbud om plass i annen barnehage enn den de prioriterte. Det er fordi det er stor variasjon i ledig kapasitet i den enkelte barnehage, av grunner nevnt over. Det er anledning til fortsatt å stå på søkerliste til de høyest prioriterte barnehagene ut kalenderåret.

Noen barn får ved dette opptaket avslag på søknaden sin fordi de ikke fyller kriteriene for rett til plass, ikke er bosatt i Skien eller har satt opp ønske kun i en barnehage som kanskje ikke har hatt nok ledige plasser. De står på en felles venteliste som er gyldig til 1.desember. Det skjer en del endringer som utløser ledige plasser fra nå og fram til august.

Inntak til de ikke-kommunale barnehagene følger av den enkelte barnehages vedtekter. Alle barnehager har definert sin egen opptakskrets. Barn bosatt i denne kretsen har fortrinn til opptak.

Inntak til de kommunale barnehagene går etter bystyrets vedtatte kriterier, og disse er nedfelt i vedtekter for kommunale barnehager. Definert opptakskrets for kommunale barnehager er kommunegrensen. Alle barn som er bosatt i Skien kommune kan søke alle kommunale barnehager. Det er de kommunale barnehagene som skal sørge for at rett til plass blir imøtekommet. Her er inntakskriteriene til de kommunale barnehagene:

Ved opptak tas det hensyn til det enkelte barns behov og til barnegruppas sammensetning. Søsken gis prioritet. Øvrig prioritering er:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne (jfr. Lov om barnehager § 13) og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven (jfr. Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 og fjerde ledd). Dette punktet gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.
  • Barn med rett til plass. Det er barn som har søkt innen søknadsfristen1.mars, og som fyller 1 år innen utgangen av november 2016.
  • Barn med dokumentert behov for barnehageplass anbefalt av andre instanser, f.eks. fra Pedagogisk /psykologisk kontor eller lege. Her må det dokumenteres at behovet for barnehageplass er større enn hva som er vanlig.

Rett til å klage
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager gir informasjon om rett til å klage på tildeling/avslag. Frist for innsending av klage er 10. april 2017. Klage sendes til Skien kommune, Myndighetsområde barnehage, Postboks 158, 3701 Skien. Klager blir vurdert ut i fra evt. nye opplysninger. Er din situasjon den samme som da du søkte barnehageplass, er søknaden allerede vurdert i sammenheng med de andre søkerne.

Myndighetsområde barnehage, 17. mars 2017

Publisert: 16.03.2017 09:00
Sist endret: 05.07.2018 15:05