Prosjekteringen av nytt sykehjem er i gang

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prosjektering av nytt sykehjem i Kverndalen startet med en to-dagers workshop nå i desember.

En tverrfaglig gruppe med arkitekter og tekniske rådgivere fra Børve & Borschenius, sammen med fagpersonell og rådgivere fra kommunen deltok. Workshopen ble åpnet av ordfører Hedda Foss Five, som holdt et engasjerende innlegg om det nye sykehjemmets betydning som utviklingsprosjekt i byutviklingen. Hun ønsker seg et signalbygg som byen kan være stolt av. Et bygg som folk gjerne vil komme for å se på, og hvor det er trivelig å være, både ute og inne. Et bygg med en tjeneste som er inkluderende.

Tilrettelagt for gode tjenester og effektive løsninger

Monica Hammari, fagsjef for heldøgnstjenester, hadde første innlegg. Hun forklarte behovet for nytt sykehjem, og forventninger fagenheten har til funksjonalitet og innhold i det nye bygget. Hun påpekte at dette i første rekke skal være et sykehjem, og at hovedfokus skal være et bygg som tilrettelegger for gode tjenester til de som skal bo på sykehjemmet. Utfordringen er å få et bygg med effektive løsninger som bidrar til at fagfolk kan bruke tiden på de som bor der og trenger tjenester. 

Frivillighetstjenester ble tatt opp som et viktig punkt. Vivi Ann Kortner, som koordinerer for frivillighetsarbeid, presenterte hvordan det arbeides med dette i dag og hvilke behov det vil være for blant annet lokaler til ulike aktiviteter i det nye bygget. De ser på den sentrale beliggenheten som en fordel, både for rekruttering av frivillige og gjennomføring av aktiviteter som folk i nærmiljøet kan delta på sammen med de som bor på sykehjemmet. 

God plass og universell utforming

For fagenheten er det viktig med erfaringsoverføring fra det de har i dag til utviklingen av hva det nye sykehjemmet skal bli. Gunn Hege Romnes, enhetsleder på Gjerpen sykehjem, og Anne Ragnhild Stensrud, enhetsleder på Lyngbakken, fortalte noe om deres erfaringer med å arbeide i dagens bygg. Det var erfaringer fra det eldste - og det nyeste sykehjemmet i kommunen.  De vektla blant annet at det må være mange nok rom, og god plass i ganger og rom. Trange og små lokaler påvirker beboernes muligheter til daglige aktiviteter og de ansattes arbeidssituasjon. De påpekte også behovet for gode uteplasser, både i nærhet til bygget, og de bynære områder for øvrig. Her må universell utforming av nærmiljøet ha høy prioritet. 

Bruk av velferdsteknologi og andre digitale løsninger er nevnt som et viktig virkemiddel for å møte fremtidig knapphet på menneskelige ressurser. Andreas Dalsegg fra IT-Grenland presentert muligheter innen både aktivisering, medisinsk oppfølging, omgivelseskontroll og arbeidsrelaterte digitale løsninger. Utfordringen er en rask utvikling med stadig nye løsninger. Det er vanskelig å forutsi hva som vil være tilgjengelig av løsninger når sykehjemmet står ferdig i 2022. Det er derfor svært viktig å lage en digital infrastruktur i bygget som kan ta opp i seg de muligheter som kommer i fremtiden.

Eiendomssjef Anita Ballestad og prosjektleder bygg Stein Kristiansen presenterte de praktiske - og tekniske forholdene knyttet til gjennomføringen av byggeprosjekt og tilrettelegging av tomt. Prosjektet har planlagt denne fremdriften:

  • Oppstartmøte november 2017
  • Presentasjon av prosjektskisse juni 2018
  • Forprosjekt ferdig desember 2018
  • Detaljprosjektering januar 2019 til desember 2019
  • Bygging april 2020 til januar 2022
  • Klargjøring til drift mars til august 2022
  • Oppstart drift september 2022

Les mer om nytt sykehjem

Sykehjemmet i et byutvilingsperspektiv

Den andre dagen handlet om sykehjemmet i et byutviklingsperspektiv. Dagen ble ledet av Andreas Fadum Haugstad fra Bylivsenteret, Norske Arkitekters Landsforbund sammen med byutvikling i Skien kommune. Målet med dagen var å se på hvordan utviklingen av sykehjemmet kan spille på lag med de andre byutviklingsprosjektene som er på gang i Kverndalen. Utvikling av by- og gaterom fra Hesselbergs gate til Schweigaards gate, utvikling av to nye kvartaler med bolig bak kirken, sykkelforbindelser og andre viktige overordnede sammenhenger som håndtering av overvann, kjøremønster og byliv er eksempler på det.

Fra det overordnede arbeidet med Kverndalen, som Skien kommune jobber med, tok man tak i fire ulike tema som deltakerne kunne arbeide sammen om for å finne problemstillinger og muligheter. Temaene var det blågrønne (overvann og grønnstruktur), mobilitet og bevegelsesmønster, byliv og folkehelse. Resultatet av dagen var kunnskapsoverføring og et samstemt bilde over hvordan sykehjemskvartalet skal passe inn i og utvikle synergier og kvaliteter med de overordnede planene for hele Kverndalen.

Publisert: 19.12.2017 14:31
Sist endret: 01.11.2018 14:16