Søknad om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune oppfordrer alle lag, foreninger og aktuelle kommunale tiltak som faller inn under tilskuddsordningens regelverk om å søke midler fra Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Søknadsfristen er 08.12.2017

Hvem kan søke?

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene (se punkt 2 og 3 f). Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt 2. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.

Målgruppen for ordningen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidra til: 

  • Deltakelse og medvirkning for målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom berørt at fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer

Rundskriv, veileder og søknadsrutiner finner du på:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Tiltak som er i tråd med målsettinger i Strategisk plan for Oppvekst,  Tiltaksplan – bekjempelse av fattigdom og/eller andre relevante plandokumenter for barn og unge  i Skien kommune vil bli prioritert.

Søknadsfrist er 08.desember 2017

Søknad SKAL leveres på eget skjema på altinn.no. Søknad skal IKKE sendes til Skien kommune. Skjema vil bli tilgjengelig på altinn.no i løpet av kort tid.

Flere opplysninger om ordningen og veiledning til søknaden kan fås ved henvendelse til SLT-koordinator Frøydis Straume, telefon: 35581503/46444022, froydis.straume@skien.kommune.no

Publisert: 03.11.2017 09:16
Sist endret: 03.11.2017 09:48