Statsbudsjett som forventet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


-Går dette budsjettet gjennom i Stortinget, vil kommunens økonomi bli omtrent som vi har kalkulert på forhånd. Vi har truffet godt med beregningene, sier assisterende rådmann i Skien kommune Jan Petter Johansen i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

To sider av budsjettet er han imidlertid bekymret for: Det har ikke fulgt nok penger med den nye bemanningsnormen i barnehagene.

I tillegg blir innslagspunktet for refusjon knyttet til ressurskrevende brukere foreslått hevet med 50 000.

-Dette vil gi en negativ effekt på kommunens økonomi på om lag 5-6 millioner med virkning allerede fra 2018, sier han.

 

KS bekymret

Regjeringen beregner at statsbudsjettet gir kommuner og fylkeskommuner et samlet økt handlingsrom på 900 millioner kroner når de satsinger som er forventet dekket innenfor veksten i frie inntekter regnes med.  KS er bekymret for denne beregningen, og styreleder Gunn Marit Helgesen mener at følgende ikke er tatt høyde for:

  • -At et økt forventet rentenivå vil kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner kroner.
  • -At bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner og at deler av dette vil belaste sektoren i 2019.
  • -At kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner.
  • -At de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene kuttes videre i 2019.

Vi skjønner at behovet for et stramt statsbudsjett også får konsekvenser for bevilgninger til kommunenes tjenester til innbyggerne. Da er det krevende at regjeringen skaper forventninger som statsbudsjettet samlet sett ikke gir kommunene rom for å innfri, sier Helgesen.

 

Skiens situasjon.

Statsbudsjettet oppgir et anslag på frie inntekter for Skien på 2,9 mrd. Dette er en vekst på 3,2% i forhold til 2018. Den kommunale deflatoren er anslått til 2,8%.

Veksten i frie inntekter er anslått å skulle dekke opp for demografiendringer, økte pensjonskostnader  og satsingsområder som:

  • Opptrappingsplan rusfeltet
  • Tidlige innsats i skolen
  • opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

 Det er viktig å være klar over at veksten i frie inntekter er basert på  anslag inntektsnivå fra Revidert nasjonalbudsjett, og ikke prognosen for inntekter 2018 pr nå (jfr den anslåtte merskatteveksten i 2018)

                      

I forhold til arbeidet med budsjett- og økonomiplan er statsbudsjettets innhold om lag i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen og dermed også innenfor de rammene som administrasjonen har lagt for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2019-2022

 

 

 

 

Publisert: 08.10.2018 15:45
Sist endret: 01.11.2018 14:16