Brann og feiing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brann- og feievesenet holder til i brannstasjonen på Myren.

Skien brann- og feievesen

Beredskap

Beredskapsenheten har døgnkontinuerlig beredskap mot brann og akutte ulykker i Skien og Siljan kommuner. Enheten består av fire vaktlag.
Det hentes inn ekstramannskaper ved behov fra Porsgrunn brann- og feiervesen og Skien Røde Kors hjelpekorps. 

Forebyggende

Brannforebyggende enhet arbeider med brannvern, og tilbyr brannvernopplæring til blant annet skoler, barnehager og helsepersonell.
Enheten utfører tilsyn med brannsikkerheten i alle større bygninger i Skien, Siljan og Drangedal kommuner.

Feievesenet

Feievesenet er en del av brannforebyggende enhet. Feievesenet utfører feiing og tilsyn med brannsikkerheten i boliger og hytter med skorstein i Skien og Siljan kommuner.

Alarmsentralen Telemark

Alarmsentralen Telemark er en totalleverandør av alarm- og responssentertjenester til kommuner og privatkunder.

Alarmsentralen er ansvarlig for mottak og formidling av:

 • Alarmer fra trygghets- og velferdsteknologi​
 • Automatiske brannalarmer    
 • Heisalarmer
 • Sikkerhetsalarmer
 • Tekniske alarmer
 • Kommunale innbruddsalarmer

​Alarmsentralen utfører også følgende tjenester:

 • Sentralbord for kommunene etter normal arbeidstid
 • Utkalling av kriseledelsen i kommunene
 • Registrering av værdata for Meteorologisk Institutt

Les mer på alarmsentralens nettsider

Skogbranntropper i Telemark

Kommunene i Telemark har etablert en felles skogbrannberedskap med ca. 110 personer fordelt på fire tropper. Alle mannskapene innehar skogbrukskunnskap, enten som skogeiere eller skogsarbeidere.

Mannskap og utstyr fra skogbranntroppene kan rekvireres av brannsjefer (også i andre fylker) til innsats ved skogbranner, IUA-hendelser eller ved andre hendelser der denne ressursen kan være nyttig. Kostnadene til drift i forbindelse med aksjoner bæres av den part som har rekvirert mannskap/utstyr.

Brannsikkerhet ved overnatting

I bygg som ikke er tilrettelagt og godkjent for overnatting, skal brannsikkerheten vurderes før overnatting kan skje. Arrangøren må gi melding til brannvesenet om hvordan overnattingen skal foregå. Er brannsikkerheten for dårlig, kan brannsjefen vurdere å stille vilkår eller påby sikringstiltak. Brannvesenet vil vanligvis kreve vaktordning med våken, voksen person som patruljerer dersom bygget ikke har brannalarmanlegg, eller det overnatter mer enn 50 personer i bygget.

Det skal sendes skriftlig melding via elektronisk skjema med informasjon om arrangementet, bygget og kontaktpersoner. Dokumentasjon på at eier godtar at bygget brukes til overnatting skal legges ved.

Gå til skjema for innmelding 

Saksbehandlingstid er inntil 2 uker.

Bålbrenning

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann, for eksempel hvis det ligger snø på bakken eller det har regnet i lang tid. Du kan også grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Slokk alltid oppgjort ild grundig før du forlater stedet. Hager regnes som innmark, og omfattes ikke av forbudet.

Du kan søke brannvesenet om dispensasjon fra det generelle bålforbudet. Grunneiers tillatelse og samtykke må legges ved søknaden. Saksbehandlingstid er inntil 2 uker.

Totalt bålforbud
Hvis skogbrannfaren er høy, kan det legges ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser eller drive med bråtebrenning når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på.

Mer informasjon om bålbrenning finner du på nettstedet sikkerhverdag.no
Skogbrannplakaten bestilles fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på telefon: 33 41 25 00. 

Brenning av avfall

I Skien kommune er det vedtatt at utendørs brenning av avfall og avfallsforbrenning i små forbrenningsovner begrenses. Hensikten er å redusere forurensning og helseplager. Avfall kan leveres til avfallsmottakene på Rødmyr og i Bjorstaddalen. Det er gratis å levere hageavfall hele året.

I utgangspunktet er all åpen (utendørs) brenning av avfall og brenning av avfall i småovner forbudt. Det er imidlertid gjort visse unntak fra forbudet. Følgende brenning er tillatt så lenge det ikke er forbudt i annet lovverk:

 • Vedfyring, grilling og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv
 • Brenning av avfallstrevirke i vedovn med unntak av impregnert og malt trevirke
 • Brenning av avispapir og liknende i vedovn
 • Brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
 • St. Hansbål (må ikke brenne materialer som inneholder helse- og miljøskadelig stoff)
 • Brenning av beite- og grøftekanter utenfor tettbygd strøk

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Det blir i hovedsak utført feiing hvert annet år og tilsyn med fyringsanlegget hvert fjerde år. Det vil si at i løpet av fire år får alle boliger som betaler avgift tre besøk av feievesenet. Feiing og tilsyn er lovpålagt og finansiert av avgifter. Hjemmel for feiing og tilsyn finner du her.

Feiing

Feiing utføres i sommerhalvåret fra midten av april til midten av oktober. Skorstein blir rengjort fra tak eller loft, og røykrør fra ovn (inne). Sot blir tatt ut av sotluka. Dersom ingen er hjemme, må huseier selv feie ildsted med røykrør til pipa samt ta ut sot fra pipa. Feieren gjør også en enkel sjekk av slokkeutstyr, bytter batteri i én røykvarsler og sjekker de andre røykvarslerne. Dersom feiing ikke blir utført, kan huseier kontakte feiervesenet i løpet av en uke for å avtale ny feiing. Etter dette blir feiing utført mot ekstra avgift.

Tilsyn med fyringsanlegg

Tilsyn utføres i vinterhalvåret fra midten av oktober til midten av april. Tilsynet gjelder hele fyringsanlegget, det vil si alt som har med ovn og skorstein å gjøre. Det blir kontrollert om fyringsanlegget er riktig montert, og om det finnes noen skader eller feil med skorstein, ovn eller brannmur. Feieren gjør også en enkel sjekk av ett slokkemiddel, bytter batteri i én røykvarsler og sjekker de andre røykvarslerne. I tillegg vurderer feieren om rømningsveiene i boligen er gode nok.

Før tilsyn må huseier sørge for tilgang til hele fyringsanlegget (ildsteder og hele pipa). 

Priser

Feiing og tilsyn er lovpålagt og finansiert av avgifter. Alle som har mulighet til å fyre skal betale. Avgiftene kreves inn av kommunen sammen med andre kommunale skatter og avgifter.

Årsgebyr for feiing og tilsyn: kr 310,- + mva pr år (tilsyn er uten mva)

Feiing og tilsyn i praksis

Varsel om feiing og tilsyn kommer ikke lenger som lapp i postkassen, men på sms til huseier. Dersom du eier et bosted, men leier ut til noen andre, er det viktig at bruker/leietaker blir informert om at feieren kommer. Det er huseier sitt ansvar å informere alle som trenger denne informasjonen i deres bosted. For ny avtale, ring telefonnummeret som er oppgitt i sms. Feiing utføres ikke ved store nedbørsmengder. Feiing vil da bli flyttet til påfølgende arbeidsdag.

Huseiers ansvar før feiing
 • Skriv beskjed til feier dersom du ikke er hjemme 
 • Steng ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld 
 • Sett fram stige og gjør klar tilgang til pipe og feieluke 
 • Sørg for sikker atkomst på tak med typegodkjent glisikring av stige, taktrinn/takstige og takbru etter behov 
 • Sørg for tilgang til sotluke samt pappeske eller lignende for uttak av sot

Dersom det ikke er noen hjemme når feieren kommer, må huseier sørge for: 

 • At trekkventiler/spjeld er lukket og klart til feiing
 • At stige for feiing fra tak er satt frem, eller at stige er lagt frem og at det er skrevet en beskjed hvor du bekrefter at alt er klart for feiing. 

Du må selv feie røykrøret fra ildstedet og ta ut sot i bunnen av pipa dersom feieren ikke kommer inn.

Feierens sikkerhet er huseiers ansvar 

Ved feiing fra tak må det være trygg atkomst til pipa. Stigen skal rage 1 meter over takrennen. Stigen skal være forsvarlig festet og sikret, slik at den ikke glir. Ved flere piper må det monteres takbru. Villastige, takstige, taktrinn og takbru må være godkjent og montert etter monteringsanvisning. Pipe høyere enn 1,2 meter over tak skal ha feieplattform eller feieluke.

Unngå sotbrann i pipe

Unngå sotbrann ved å bruke tørr ved. Legg i lite ved om gangen og bruk trekkåpningen slik at du får full forbrenning av veden.

Ved sotbrann/pipebrann:

 • Steng alle luker og spjeld på fyringsanlegget
 • Ring brannvesenet på telefon 110
 • Pass på at brannen ikke sprer seg
 • Ta kontakt med feievesenet etter sotbrann/pipebrann. Vi foretar en grundig kontroll av fyringsanlegget.
Batteriskift og test av røykvarsler

Alle boenheter/hus skal ha minst én røykvarsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig i oppholdsrom/soverom når dørene mellom rommene er lukket. I hus bygget etter 2010, kreves det at røykvarslere er tilknyttet strømnettet.

 Feieren gir deg tilbud om følgende:

 • Skifte batteri på røykvarsler
 • Teste én røykvarsler. Prøven blir gjort med testknappen, ikke med røyk.
 • Hvis du ikke er hjemme, legger vi igjen et batteri. Test røykvarsleren slik at du sover trygt!
 • Det er ditt ansvar å holde røykvarslere og slokkeutstyr i orden.

Vi anbefaler å teste varslerne én gang i måneden. Røykvarslere har begrenset holdbarhet, de bør skiftes ut hvert 10. år.

Ditt ansvar

Det er eiers ansvar at fyringsanlegget – pipe, røykrør og ildsted – virker og er i forskriftsmessig stand. Ved montering av nytt ildsted eller rehabilitering av skorstein skal eier/bruker melde fra til brann- og feievesenet i kommunen. Bruk skjema på www.skien.kommune.no. Det må søkes om tillatelse ved utføring av større reparasjoner og montering av ny pipe.

Varsellapp på pdf

PDF av varsel om feiing

PDF av varsel om branntilsyn 

Pipe, skorstein og ildsted

Installasjon av nye ildsteder og rehabiliteringer av piper skal alltid meldes til feievesenet. 

Innstallering av nytt ildsted

Eier må melde fra til kommunen når det er innstallert nytt ildsted, eller gjort vesentlige endringer på eksisterende fyringsanlegg. Det vil sikre at feiing blir utført på riktig måte.

Når et ildsted skal monteres, må produsentens montasjeanvisning følges. Den vil for eksempel stille krav til avstander til brennbare materialer og røykrørsinnføring i pipa. I tillegg må adkomst for feier og feiing ordnes. Skien brann- og feievesen kan utføre kontroll av ildsted mot et gebyr.

Elektronisk skjema for registrering av nytt eller endret ildsted.

Dokumentasjon av kontroll

Før 2010 var det krav om fagmessig kontroll av installasjon av ildsted. Vi anbefaler at det fortsatt blir utført en kontroll, selv om byggesaksbehandling ikke er nødvendig lenger. En slik bekreftelse på kontroll er et verdipapir for boligen. Pris for tjenesten er kr 620,- + mva, dersom Skien brann- og feievesen utfører kontrollen.

Byggesøknad ved oppføring eller riving av ildsteder og piper

Skal du sette opp ny pipe, eller rive hele eller deler av en pipe samt bygge opp igjen, er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Følgende er ikke søknadspliktig: 

 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i tilknytning til eksisterende pipe. 
 • Rehabilitering/vedlikehold av eksisterende pipe (f.eks. innsetting av nytt rør i eksisterende pipeløp). 
 • Ny pipe i forbindelse med oppføring av ny bolig behandles som del av byggesaken for bolig, og trenger derfor ikke særskilt behandling.

Søknadsskjema for oppføring/rehabilitering av skorstein 

Søknaden sendes til:

Skien kommune
Postboks 158
3701 Skien

eller som e-post til Skien postmottak (lenke nederst på siden)

Fyrverkeri

Skien bystyret har vedtatt en lokal forskrift som forbyr all privat bruk av fyrverkeri i Skien sentrum og i området rundt. Innenfor området Hjellevannet, Klosterøya, Øvregate, Are Frodes veg og Falkumelva er det forbudt for privatpersoner å bruke fyrverkeri. Det er kun kommunen som kan søke om å bruke fyrverkeri på egne arrangementer. Området er fastsatt på kart. Se kartet og les den lokale forskriften her (lovdata.no).

I resten av Skien kommune sier politivedtektene at det er forbudt å skyte opp fyrverkeri uten tillatelse fra politiet. Du kan imidlertid bruke fyrverkeri på nyttårsaften fra kl. 18:00 til 02:00. For øvrig blir bruk av fyrverkeri regulert av «eksplosivforskriften» (forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff), som blir forvaltet av brannvesenet.

Oppsending og bruk

Definisjonen av fyrverkeri omfatter også pyrotekniske effekter for innendørs bruk. For de minste effektene er det fritt salg og fri bruk. Raketter (pinnestyrte) er ikke lenger tillatt å bruke for vanlige forbrukere. Pinneraketter førte til de aller fleste personskadene. Batterier og lignende til å sette på bakken er lovlige og tryggere. 

Telemark Politidistrikt har skjerpet inn praksisen sin etter mange klager fra publikum. Tillatelse til å sende opp fyrverkeri i tettbygd strøk vil kun være aktuelt i helt spesielle tilfeller.

Dersom du likevel ønsker å sende opp fyrverkeri, må du søke om dette.

Søknad om tillatelse til oppsending av fyrverkeri

Vedlegg til søknaden:

 • Eventuell firmaattest
 • Kompetansebevis hvis søknaden gjelder oppskyting av fyrverkeri klasse IV eller saluttering
 • Risikovurdering og handlingsplan
 • Tegninger/kartutsnitt
 • Grunneiers samtykke

Skien brann- og feievesen behandler søknaden, og sender deretter søknaden og brannvesenets vedtak til Telemark Politidistrikt, for endelig avgjørelse.

Søknad sendes til:
Skien brann- og feievesen
Postboks 198
3701 Skien

Søknad på e-post sendes til Skien postmottak (lenke nederst på siden). Merk e-posten med "Søknad om kjøp/oppskyting av fyrverkeri SBFV".

Saksbehandlingstid er inntil 3 uker.

Klagemulighet
Brannvesenets vedtak kan påklages. Klageinstans er Hovedutvalg for teknisk sektor. Eventuell klage må sendes skriftlig til brannsjefen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Oppbevaring og salg

Handel med fyrverkeri krever tillatelse fra brannvesenet. Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember, og omfatter fyrverkeri i klasse II og III.

Søkere skal bruke søknadskjemaer utarbeidet av DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap). 

Gå til DSBs søknadsskjemaer 

Kriterier
Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III, må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og må kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.

Utleie/utlån av utstyr

Utleie av redningsvester

Redningsvester kan leies hos Skien brann- og feievesen. Vestene finnes i størrelser fra 0 kg til 90 kg +. Redningsvestene hentes på brannstasjonen. 

Priser: 
Døgn: 10,- kr
Helg: 20,- kr
Uke: 50,- kr

Dersom vesten er ødelagt ved innlevering, må det betales et gebyr på kr. 50,- i tillegg til leien.

Utlån av lensepumpe og stakefjær

Lensepumper
Lensepumper lånes ut av Skien brann- og feievesen. Antall pumper er begrenset, og pumpemateriellet skal
ikke benyttes til annet en inntrenging av overflate- eller grunnvann.

Stakefjær
Stakefjær for staking av tette avløpsrør lånes ut gratis til privatpersoner. Antall Stakefjærer er begrenset. Disse skal rengjøres før innlevering.

Kontaktinformasjon

Skien brann- og feievesen
Skotfossvegen 27
Telefon: 35 59 34 00

Postadresse: 
Postboks 158
3701 Skien

Følg Skien brann- og feievesen på Facebook

Publisert: 26.10.2016 15:53
Sist endret: 29.09.2020 09:01