Trær og hekker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trær på kommunalt areal

Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er søknadspliktig.

Alle punktene i skjema skal fylles ut og det skal legges ved kart over eiendommen. For å unngå konflikter skal det foreligge underskrift fra naboer, gjenboere evt. velforening. Ved eventuelle mangler sendes skjemaet i retur til søker.

Søknad om trefelling

Hvordan søke 

Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse til å felle trær som er regulert til bevaring med mindre trærne utgjør en fare for omgivelsene. Felling av trær vil for det meste foregå vinterstid.

Kommunen vurderer anmeldelse ved selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt. Nødvendige strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom tas uavhengig av denne ordningen.

Vedtaket som blir fattet er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages etter forvaltningsloven

Nødvendige vedlegg

Underskrift fra naboer/gjenboere, evt. velforening. Kan legges ved på eget ark og må inneholde navn, adresse, gnr og bnr.

Kart som viser eiendomsgrenser, gnr/bnr og omtrentlig plassering av trær/kratt lastes ned fra

Kart over eiendom lastes ned fra http://www.grenlandskart.no/ eller kontakt servicesenteret på tlf 35581000

Retningslinjer

Når søker feller selv er han/hun ansvarlig for egen og omgivelsenes sikkerhet. Kommunen vurderer anmeldelse ved selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse eller flere trær enn tillatt.

Følgende regelverk legges til grunn ved behandling av søknaden:

Verdt å vite

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. april til 15. juli av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Trær må uansett ikke tas ned så lenge det er hekking i dem. Trær med hulrom som kan brukes av hullrugende fugt (f.eks spetter, ugler) må behandles særskilt. I tettbygde strøk er det mangel på hekkeplasser, så slike trær bør ikke fjærnes.

Hule trær og stående døde trær over en viss demensjon, er levested både for fulg og en rekke andre organismer, her i blant mange rødlistede arter. Dersom trærne må tas ned av sikkerhetsgrunner, kan dette aspektet ivaretas med å sette igjen en høystubbe på 1,5-3 meter. Bevaring av lave greiner på høystubben er en fordel, og uansett bør død ved av gamle trær, både stamme og greiner bli ligende igjen på plassen eller ved stubben.

Grove stubber bør ikke stubbfreses og levende trær av grove dimensjoner bør kuttes fagmessig ned slik at de regenererer en ny levende krone. Hvis formålet med trefellingen er rydding eller uttynning, bør felling av løvtrær foregå før avmodning om høsten for å være mest mulig effektiv. Andre tider på året kan du få problemer med ny krattdannelse fra røttene eller stubben. Tiden rett etter at løvet er fullt utsprunget er det mest effektive, da har treet brukt reservene til å danne nytt løv og har ikke rukket å lagre nye energireserver.

Teknisk norm del 3

Pris for tjenesten

Utgifter i forbindelse med felling av trær som er til fare for omgivelsene dekkes av Skien kommune.

Kr 500,- pr time faktureres søker for trær som ikke er til fare for omgivelsene. 

Kr 500,- pr time faktureres søker som feller selv, men ikke rydder som anvist og til avtalt tid.

Trafikksikkerhet og skolevei

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Lov og retningslinjer

Det er i henhold til Vegloven §31 og § 43 den enkelte hus- og hageeiers ansvar å beskjære egen vegetasjon og med det sørge for god sikt. Skien kommune, drift og anlegg, vil i enkelte tilfeller klippe private hekker og vegetasjon der dette er nødvendig for å ivareta sikt og trafikksikkerhet.

Skien kommune har retningslinjer for beskjæring av vegetasjon for at hageeiere skal få vite litt mer om hva som forventes.

Retningslinjer om beskjæring av vegetasjon ved veikryss

Retningslinjer om beskjæring av vegetasjon ved avkjørsel

Publisert: 26.10.2016 14:36
Sist endret: 02.02.2018 14:56