Tilskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har flere tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål.

Tilskudd kulturarrangement

Det kan søkes om tilskudd/underskuddsgaranti til publikumsretta, ikke-kommersielle kulturarrangementer innen kunst- og kulturområdet, f.eks. musikk, dans, visuell kunst, litteratur og scenekunst.

Søk her

Kriterier for å søke

Kulturarrangementet må finne sted i Skien og være åpent for alle. Søknaden skal inneholde beskrivelse av arrangementet (tittel, innhold, medvirkende, tid, sted ol.) og budsjett. Lag og organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune kan ikke søke.

Søknad sendes minst 1 måned før arrangementet avvikles.

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema. Søknaden skal inneholde prosjketbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Fortløpende. Søknadsfrist minimum en måned før arrangentet finner sted. Saksbehandlingstid er inntil 3 uker.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf: 478 06 480.
Sentralbord: 35 58 10 00

 

Tilskudd kulturprosjekter

Det kan gis tilskudd til større og mindre kulturprosjekt, for eksempel utvikling av nye tilbud, kunstneriske produksjoner og kulturprosjekt innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og lokalhistorie. Frivillige lag og foreninger, kunstnere og andre kulturaktører kan søke ordningen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke eget søknadsskjema.

Søknad sendes skriftlig til skien.postmottak@skien.kommune.no.
Postadresse: Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturprosjekt.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid inntil 3 uker.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf: 478 06 480.
Sentralbord: 35 58 10 00.

 

Tilskudd kulturarrangører

Arrangører som gjennom året avvikler en serie publikumsretta, ikke-kommersielle kulturarrangement eller er festivalarrangør innenfor kunst- og kulturområdet, som feks. musikk, visuell kunst, litteratur, scenekunst og film kan søke om tilskudd. Man kan ikke søke tilskudd til enkeltarrangementer.

Kriterier for å søke

Arrangementsserien eller festivalen må finne sted i Skien. Søknaden skal inneholde:

  • prosjektbeskrivelse med spesifisert arrangementsplan/festivalprogram
  • budsjett
  • rapport m/regnskap fra siste års virksomhet

Lag og organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune kan ikke søke.

Slik søker du

Ordningen har ikke eget søkeskjema. Søknad sendes skriftlig til skien.postmottak@skien.kommune.no
Postadresse: Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturarrangør.

Søknadsfrist

Ordningen har to årlige søknadsfrister: 15. desember for vårprogram/festivaler i 1. halvår og 15. mai for høstprogram/festivaler i 2. halvår. Søknader som gjelder program for hele året må være oss i hende innen 15. desember.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf: 478 06 480.
Sentralbord: 35 58 10 00.

 

Tilskudd til utvikling av Ibsen - produkter

Skien kommune og Telemark fylkeskommune inviterer profesjonelle aktører innenfor kreative næringer til å søke om tilskudd til å utvikle nye Ibsen-produkter. Hensikten med tilskuddet er å utvikle produkter som har en klar forbindelse til Ibsens liv, verk eller resepsjonshistorie og som kan profilere Telemark og Skien som Henrik Ibsens hjemsted. Produktene kan være materielle produkter eller opplevelsesprodukter. Produktet skal ha et næringspotensial. Tilskuddet skal brukes til produktutvikling. Ansvaret for videre produksjon og drift skal ligge hos produkteierne. Det er ønskelig med felles lansering av produkter, konsepter eller prototyper i mars 2018.

Det er inntil 250 000 kroner til fordeling i 2017. Pengene kan tildeles ett eller flere utviklingsprosjekter.

Andre samarbeidspartnere: Mersmak, Teater Ibsen og Telemark Museum.

Søk her

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører innenfor kultursektoren, mediesektoren, samt arkitektur, design, dataspill og reklame.

Kriterer for å søke

Tilskuddet skal brukes til produktutvikling. Ansvaret for videre produksjon og drift skal ligge hos produkteierne. Det er ønskelig med felles lansering av produkter, konsepter eller prototyper i mars 2018.

Det forventes en egeninnsats på minimum 30 % av totalbudsjettet. Egeninnsatsen kan være arbeidstid.

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. november 2017.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Anette Storli Andersen. e-post: anettestorli.andersen@skien.kommune.no telefon 988 27 899

Tilskudd organisasjonsdrevne grendehus

Det kan gis tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus hjemmehørende i Skien kommune.

Kriterier for å søke

Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Tilskudd fordeles i den utstrekning Skien bystyre har avsatt midler til formålet.

Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, inkludert budsjett og spesifisert søknadsbeløp. Ordningen vil bli samordnet med lokalutvalgenes tildelinger.

Slik søker du

Ikke eget søknadsskjema. Søknad sendes skriftlig til skien.postmottak@skien.kommune.no.
Postadresse: Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd grendehus.

Vedlegg: Regnskap og årsmelding for forrige år, budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. april. For sent innkomne søknader behandles ikke.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, telefon: 478 06 480. 
Sentralbord: 35 58 10 00.

 

Tilskudd ungdomstiltak

Skien Ungdomsråd disponerer kr 100.000 til ulike ungdomstiltak etter søknad. Ungdom og organisasjoner/private som arbeider for og med ungdom kan søke ordningen.

Søk her

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Ingen frist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Kultur- og fritidstjenester ved Natasha Ferguson Finseth, tlf: 926 08 910.
Sentralbord: 35 58 10 00.

 

Tilskudd aktivitetsmidler idrett

Idrettslag kan søke tilskudd for arrangement og aktivitetstiltak med fokus på variert og økt fysisk aktivitet. Det kan også søkes om tilskudd til miljøskapende aktiviteter for nærmiljøet. 
Det er avsatt kr. 70 000,- til denne ordningen.

Søk  her

Kriterier for å søke

Organisasjonen må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Aktivitetsmidlene vil bli samordnet med Idrettsrådets fordeling av lokale midler.

Slik søker du

Elektronisk søkandsskjema.

Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Vegar Weholt, tlf: 472 56 088.
Sentralbord: 35 58 10 00. 

 

Tilskudd statlige spillemidler

Det gis statlige spillemidler til anlegg for idrett og filuftsliv og til nærmiljøanlegg.

Søk her

Kriterier for å søke

Alle søkere må kontakte kulturkontoret for en gjennomgang av kravspesifikasjoner som forlanges for en fullverdig søknad. Tidligere innsendte søknader må fornyes.

Anlegg det skal søkes tilskudd for, skal på forhånd ha en teknisk godkjenning. Søknad om teknisk godkjenning skal sendes kulturkontoret.

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema. Skjema kan også fås ved henvendelset til kulturkontoret eller Servicesenteret. Statllige søknader videresendes til Fylkeskommunen.

Søknadsfrist

1. oktober.
Saksbehandlingstid statlige spillemidler 8 måneder.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf: 900 68 041.
Sentralbord: 35 58 10 00.

 

Tilskudd kommunale anleggsmidler til idrettsanlegg

Kommunalt tilskudd gis til anleggsformål idrett under forutsetning av at bystyret setter av
midler hvert år.

Søk her

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema. Skjema kan også fås ved henvendelset til kulturkontoret eller Servicesenteret. Statllige søknader videresendes til fylkeskommunen.

Søknadsfrist

1. oktober.
Saksbehandlingstid kommunale annleggsmidler 4 måneder.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf: 900 68 041. 
Sentralbord: 35 58 10 00.

 

Driftstilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Driftstilskudd gis til barne- og ungdomsorganisasjoner hjemmehørende i Skien kommune. Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

Tilskudd fordeles i den utstrekning Skien bystyre har avsatt midler til formålet. Kor og korps kan søke aktivitetsmidler fra Skien Musikkråd. Idrettslag kan søke aktivitetsmidler, se Tilskudd aktivitetsmidler idrett.

Driftstilskuddet fordeles på organisasjonene etter fordelingsnøkkel som fastsettes av formannskapet. Søknad fremmes for kulturavdelingen. Alle søkere får svar.

Søk her

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema. Søknaden må inneholde følgende vedlegg: Regnskap for forrige år, årsmelding, budsjett søknadsåret og aktivitetsplan.

Saksbehandlingstid ca. 2 måneder

Søknadsfrist

1. april. For sent innkomne søknader behandles ikke.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, Henrik Ibsensgate 2, Skien. Sentralbord 35 58 10 00. Postadresse: Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

 

IMDI- midler (Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn).

IMDI skriver: "Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn".  (Rundskriv 11/2015)

Søk her

Kriterier for å søke

Ved driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner er det kun medlemmer bosatt i Skien kommune som regnes som tellende medlemmer for utmåling av tilskudd. Det forutsettes at virksomhete /tiltaket det søkes tilskudd til foregår i Skien. Oppdaterte og gyldige medlemslister med navn og adresser skal legges ved søknaden.

a) Tilskuddet kan gis som driftstøtte til aktive organisasjoner
b) Organisasjonens formål eller målsetting oppgis
c) Driftsstøtte gis ikke til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn
d) Nye organisasjoner må ha eksistert i minimum 2 år før de kan tildeles støtte
e) Organisasjonene skal legge frem medlemsliste ved søknad. Som tellende medlemmer regnes de som har betalt kontingent via organisasjonens konto.

For tilskudd til frivillig virksomhet/aktiviteter er det kun frivillige lag og foreninger som kan søke. Det gis støtte til tiltak som innbyr til samarbeid mellom ulike nasjonaliteter og organisasjoner. Det gis ikke støtte til interne arrangement, medlemsfester, kurs og lignende.

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema.
Klagemulighet: I henhold til forvaltningslovens § 28 flg. kan kommunens vedtak om tilskudd påklages. IMDI er klageinstans.

Søknadsfrist

Søknasfrist er 1. mai.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Caroline Wahlstrøm, tlf: 959 37 426.
Sentralbord: 35 58 10 00. 

 

Tilskudd musikktiltak (Skien musikkråd)

Skien Musikkråd disponerer kr 60.000,- til aktivitetsmidler for sine medlemsorganisasjoner. 

Kriterier for å søke

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført.

Kun medlemmer av Skien Musikkråd kan søke. 

Slik søker du

Skriftlig søknad sendes til:

Skien Musikkråd v/Øyvind Strand, Haveveien 15, 3725 Skien.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Skien Musikkråd, leder Øyvind Strand.

 

Kontingentkassa

Skien kommune har avsatt kroner 200.000,- årlig til drift av en kommunal kontingentkasse.

Ordningen er tiltenkt barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk slik at de kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Det gis inntil kroner 3 000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.  I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.

 

Kriterier for å søke

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre,barnevernsarbeidere, lærere, ansatte i flyktningtjenesten, fritidssenterledere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Den voksne som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Det innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang.

Oppfølgingen kan også innebære å se kvittering for betalt kontingent eller lignende. Det er også søker som vurderer om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Kontingentkassas målgruppe er barn og unge i alderen 6 til 18 år som er berørt av fattigdomsproblematikk.

Slik søker du

Eget søknadsskjema (pdf). Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet. 

Vedlegg til søknaden: Husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende.

Kontaktinformasjon

Kultur og Fritid ved Katrine Daviknes, telefon: 957 88 739

Tilskudd/fritak for eiendomsavgifter for frivillige lag og foreninger

Foreninger og lag som eier eiendom i Skien kommune kan søke fritak for eiendomsavgifter.

Kriterier
  • Kirkebygg gis fritak for eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.
  • VARF-avgifter (vann, avløp, renovasjon og feieravgift) og tilknytningsavgift for idrettsforeninger og andre frivillige eller ideelle organisasjoner refunderes. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre hvem som er tilskuddsberettiget.
  • Søker må være eier av eiendommen.
  • Private som leier ut til lag og foreninger er ikke stønadsberettiget. Leietakere kan heller ikke søke på vegne av eier.
  • Lag og foreninger som leier ut til næringsvirksomhet vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan falle utenfor ordningen.
  • Lag og foreninger plikter å melde fra om endringer i eier- og leieforhold.
Slik søker du

Ikke eget søknadsskjema. 

Søknaden sendes skriftlig til  skien.postmottak@skien.kommune.no.

Postadresse: Skien servicesenter, postboks 158, 3701 SKIEN.

Telefon: 35 58 10 00.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende 

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Alle tros- og livssynssamfunn som har krav på tilskudd fra staten har også krav på tilskudd fra kommunen. Tilskuddet beregnes etter §9 i Forskrift om tilskot til livssynssamfunn. 

Kriterier

Tilskudd blir utbetalt i henhold til antall medlemmer bosatt i kommunen pr 1. januar i tilskuddsåret.

Slik søker du

Ingen søknad. Tilskuddet utbetales i henhold til medlemslister fra Brønnøysundregisteret. 

Saksbehandling

Tilskuddet utbetales i november.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, epost: servicesenteret@skien.kommune.no, telefon:  35 58 10 00.

Tilskuddsportalen

Skien kommune tilbyr lag og foreninger i kommunen å registrere seg i tilskuddsportalen, en gratis tjeneste som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger til frivilligheten. Det oppfordres til å søke tilskudd lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tilskuddsportalen er for alle frivillige lag og foreninger som har en adresse i Skien kommune og et organisasjonsnummer.

Tilskuddsportalen.no

Publisert: 21.10.2016 09:58
Sist endret: 17.10.2017 13:36