Gebyrregulativ for kart- og oppmålingssaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gebyrer for arbeider etter matrikkellovens § 32 og forskriftenes § 16. Gjelder fra 1. januar 2017.

1 Oppretting av matrikkelenhet 

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

ArealBeløp
0-500 m²  21 800
501-2000 m² 23 850
2001 m² - økning pr påbegynt dekar 1 850

1.2 Tilleggsareal/arealoverføring til eksisterende matrikkelenhet

ArealBeløp
0-250 m²  9 550
251 – 500 m² 13 300
501 – 1000 m²  17 350 
1001 – 2000 m²  23 850 
2001 m² – økning pr. påbegynt dekar  1 850 

 1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

ArealBeløp
0 – 500 m² 21 800
501 – 2000 m² 23 850
2001 m² – økning pr. påbegynt dekar 1 850

1.4 Oppmåling av uteareal pr  eierseksjon

ArealBeløp
0 – 50 m² 5 000
51 – 250 m² 14 500
251 – 2000 m² 23 850
2001 m² – økning pr. påbegynt dekar 1 850

1.5 Oppretting av anleggseiendom

VolumBeløp
0 – 2000 m³ 23 850
2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3 1 850

1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Timepris: 1 200
Medgått tid: 3400

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning: kr 4 400.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1 og 2.

3 Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av  eindommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

ArealPris
0 – 250 m² 7 900
251 – 500 m² 11 550


3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

VolumBeløp
0 – 250 m³ 7 900
251 – 1000 m³ 11 550

4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

GebyrBeløp
For inntil 2 punkter 4 550
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 950

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter.

GebyrBeløp
For inntil 2 punkter 4 550
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter
medgått timesats
1 100

6 Privat grenseavtale

GebyrBeløp
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 4 550
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 3 200


Billigste alternativ for rekvirent velges.

7 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan virksomhetsleder eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak
fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.


8 Betalingstidspunkt

Gebyr skal betales til kommunekassa / kemneren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og ev. båtgodtgjørelse, administrative utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser. 

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg. 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jf. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.


9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

Dersom endringen innebærer at det er innkrevd et for lavt gebyret vil rekvirenten få et tilleggsgebyr.


10 Utstedelse av matrikkelbrev

MatrikkelbrevBeløp
0-10 sider 175
Over 10 sider 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.


Andre gebyrer

Seksjonering

Behandling av søknad uten befaring: 3 ganger rettsgebyr.
Behandling av søknad med befaring: 5 ganger rettsgebyr.

Blir seksjoneringsbegjæringen avslått, betales halvparten av gebyret for seksjoneringen, jf eierseksjonsloven § 7 femte ledd. Gebyret reguleres etter rettsgebyret.

Der eierseksjonering også omfatter uteareal, vil det i tillegg komme gebyr for oppmålingsforretning i henhold til i punkt 1.4 i gebyrregulativet, jf matrikkelloven § 9 annet ledd. Tinglysingsgebyr vil også komme i tillegg.

Publisert: 16.12.2016 10:57
Sist endret: 31.01.2017 13:13