Eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Skien kommune, og de bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Hvem gjelder eiendomskatten for?

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter.

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten.

Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt el.

Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.

Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.

Hvis det er flere tinglyste eiere blir en av dem satt som kontaktperson. 

Eiendomskattens størrelse

For 2017 er skattesatsen/skattøret:

Næring, verk og bruk, samt ubebygde tomter = 6,5 promille.

Bolig og fritidseiendommer = 6,5 promille.

Skattenivå (fastsatt for 10 års-periode) er 85%

Bunnfradraget per godkjent boenhet er kr 200.000,-

Godkjent boenhet:

 • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
 • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og      tak.
 • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
 • ha egen separat inngang
 • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

Det er eiendommens markedsverdi, på befaringstidspunktet, som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Bystyret fastsetter størrelsen på skattesats (mellom 2 og 7 promille) og bunnfradrag hvert år.

Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatt = (eiendomsskattetakst – skattenivå - bunnfradrag) * skattesats

Endring i skattesats, størrelse på bunnfradrag og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

Viktige tidspunkt

Når kommer fakturaen? Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall tre ganger i året:

 • 1 termin - (fra 01.01 – 30.04)     Antatt fakturaforfall 20.02.2017
 • 2 termin - (fra 01.05 – 31.08)     Antatt fakturaforfall 20.06.2017
 • 3 termin - (fra 01.09 – 31.12)     Antatt fakturaforfall 20.10.2017

Når blir endringer i eiendomssituasjonen regnet med? Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter.

Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

I visse tilfeller kan det være aktuelt å benytte endringen med en gang, f.eks ved seksjonering.

Når kan man se skattelistene for eiendomsskatt? Eiendomsskattelistene ligger ute til offentlig ettersyn (Servicesenterer i Kaffehuset) i minst 4 uker hvert år – fra 1 mars. Skattelistene er også tilgjengelig elektronisk via Skien kommunes hjemmesider i samme periode.

Informasjonen om offentlig ettersyn  kunngjøres på kommunens web-sider og i lokale aviser.

Klage på takst

Skatteyter kan klage på den vedtatte eiendomsskattetaksten. Også avslag på søknad om fritak etter Eiendomsskattelovens §7, og avslag om ettergivelse etter §28, kan påklages.

Skatteyteren kan klage på takstvedtaket hvert år i takstperioden, men med en frist på seks uker fra offentlig ettersyn (fra 1 mars). Klageretten er begrenset ved at at samme klagegrunnlag bare kan benyttes èn gang. Benyttes samme klagegrunn på nytt et senere år, kan klagen avvises.

Det må klages skriftlig innen seks uker etter at vedtak om takst er mottatt.

Eventuell klage sendes:

Skien kommune

Eiendomsskattekontoret

Postboks 158 Sentrum

3701 Skien

Klagen behandles av Sakkyndig nemnd, som etter eiendomsskatteloven er tillagt kompetanse til å fastsette taksten på hver enkelt eiendom, og vedta de konkrete beregningsmodellene som benyttes ved taksering.

Ved helt eller delvis avslag av klage hos Sakkyndig nemnd, vil saken automatisk sendes visere til Klagenemnda i eiendomsskattesaker. Klagenemndakan kun ta stilling til de takster som er lagt frem for Sakkyndig nemnd gjennom klage, jf: Eiendomsskattelovens §19.

Fritak for eiendomsskatt

Bystyret kan i henhold til eiendomsskattelovens § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Dette er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer mm.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan bystyret vedta å gi eiendommer som oppfyller kriteriene i lovparagrafen helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. Skattyter har dog ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt. Bystyret står fritt i spørsmålet om det vil bruke sin myndighet etter eiendomsskatteloven § 7, og kan for eksempel beslutte at det bare innvilges fritak etter enkelte av lovens alternativer, eller bare for visse grupper innen de enkelte alternativer.

Gjeldende kriterier for å få fritak for eiendomsskatt etter § 7 i Skien kommune kan da forenklet beskrives slik:

 • Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for  kommunen, et fylke eller staten
 • Krav til virksomheten:
 • Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet «som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke
 • eller staten»
 • I følgende uttalelse fra Finansdepartementet av 12 juni 2003, har vi foretatt konkret
 • helhetsvurdering, hvor vi her vurderte følgende:
 • Om stiftelsen/ institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaret as av det offentlige
 • Om stiftelsen/ institusjonen har til formål å gå med overskudd
 • Om/stiftelsen institusjonen deler ut utbyttet til sine medlemmer
 • Finansieringen av stiftelsen/ institusjonen

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene.

Søknaden må inneholde:

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7
 • Kopi av vedtekter/regnskap som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell, men en ideell organisasjon.

Søknad sendes til:

Skien kommune Eiendomsskattekontoret Postboks 158 Sentrum

3701 Skien

Ligningsverdi og eiendomsskatt

For bolig- og fritidseiendommer er det i Skien kommune i dag, ikke noen sammenheng mellom verdsettelse for ligningsformål (Skatteetaten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen).

Du kan lese mer om ligningsverdi for bolig- og fritidseiendommer på Skatteetatens web-sider.

Ligningsverdien er et skattebegrep, og har først og fremst betydning for formuesskatten.

Ligningsverdien er den verdien som boligen (eller hytten) skal ha når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år.

Ligningsverdien fastsettes til 25 prosent av markedsverdien på boligen.

 

Eiendomsskattetaksten skal være tilnærmet 100 % av markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering.

Eiendomsskattetaksten skal stå fast i 10 år av gangen.

Siste alminnelige taksering i Skien kommune var i 2004, gjeldene fra 2005.

Det gjennomføres ny alminnelig taksering for Skien i 2017, som er gjeldene fra 2018.

Takseringsmetode, lovgrunnlag og historikk

Hvordan skjer takseringen? Hvert år endres taksten for ca. 1500 eiendommer i Skien kommunen. Dette er eiendommer hvor det er gjort endringer i form av nye bygg, tilbygg, revet bygg, fradeling, sammenslåing, arealendringer osv. Disse endringene blir befart/kontrollert på hver enkelt eiendom. Kommunen har egne ansatte (Eiendomsskattekontoret) som utfører denne jobben.

Alle eiendommer som befares og(re)takseres, blir varslet i forkant pr brev og/eller mail.

Eiendomsskattetaksten bygger på faktaopplysninger (fra Matrikkel) og skjønnsmessige vurderinger.

For Verk og Bruk takseres også produksjonsutstyr som inngår som en integrert del av det faste anlegget.

Faktaopplysninger om tomter og bygninger blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og det nasjonale eiendomsregisteret matrikkelen. Dette er informasjon om areal, bygningstype, antall boenheter mm.

Kvadratmeterpriser for tomt og bygninger fremkom ved prisanalyser i samarbeid med eiendomsmeglere, eiendomsselskaper, entreprenører og borettslag i 2004. Sammen med faktaopplysningene gir disse en første sjablongtakst. I tillegg gjøres det alltid skjønnsmessige vurderinger for å komme fram til endelig takst. Eiendomsskattetaksten er ikke pris x areal.

Skjønnsmessige vurderinger tar for seg standard og beliggenhet for eiendommene, og innebærer blant annet en utvendig besiktigelse.

Det er også gjort analyser av priser i forskjellige områder i kommunen, men det er ikke satt noen klart avgrenset soneinndeling.  Hver eiendom vurderes individuelt. 

  

  Faktaopplysninger     &  Skjønnsmessige vurderinger  =>  Eiendomsskattetakst     

  

Lovgrunnlag   Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Eiendomsskattetaksering skjer i henhold til kapittel 3 i eigedomsskattelova. Verdien av eiendommen skal settes til "det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal".

I Skien kommune har Bystyret vedtatt at en Sakkyndig nemd vedtar takstene på bakgrunn av forslagframsatt av eiendomsskattekontoret. Dette er i tråd med § 8 A-3 pkt 4 i eigedomsskattelova.

Klagenemnda i eiendomsskattesaker behandler klager på de vedtatte eiendomsskattetakstene.

Nemnda kan kun ta stilling til takster som er lagt frem for nemnda gjennom klage. Jf: Eiendomsskatteloven § 19.

Historikk  Skien kommune har skrevet ut eiendomsskatt siden 1964. Her er noen utvalgte nøkkeltall:

 • I 1964, 1970, 1984 og 2004 gjennomførte Skien Ny alminnelig taksering.
 • I 1994, 1995 og 2017 ble det gjennomført kontorjustering.
 • I 2013 utvidet skattesonen seg til å gjelde hele Skien kommune

I 2017 gjennomføres Ny alminnelig taksering, som er gjeldene fra 2018.

Kontakt oss

Postadresse:

Skien kommune

Eiendomsskattekontoret

Postboks 158 Sentrum

3701 Skien

 

Besøksadresse:

Henrik Ibsens gate 2

3724 Skien

 

E-post:

barbro.helen.aasland@skien.kommune.no

ashildaadne.rossbach@skien.kommune.no

dagdavid.andersen@skien.kommune.no

Publisert: 29.10.2016 22:22
Sist endret: 01.09.2017 10:40