Eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Eiendomsskatten er den eneste skatten kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Eiendomsskatten kan brukes til å finansiere kommunale tjenester eller bygge ut og drifte kommunal infrastruktur.

Etter vedtak i bystyret gjennomførte kommunen i 2003/2004 ny alminnelig taksering av eiendommer beliggende i de mer sentrale områder. Dette gjaldt også næringseiendommer, verker og bruk innenfor samme området (skattesonen). Bystyret har vedtatt at det i 2013 skal innføres eiendomsskatt også for de resterende eiendommer i kommunen.

Likningsverdi på fast eiendom fastsettes av skattemyndighetene og benyttes ikke av Skien kommune til utskrivning av eiendomsskatt.

Les mer hos www.skatteetaten.no

 

Pris for tjenesten

Ved taksering settes eiendommens takstverdi til det beløp som eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antas å kunne avhendes for under sedvanlige omstendigheter ved fritt salg. Altså ved takseringen i 2004.  

Priser pr m2 for beregning av eiendomstakster i Skien kommune er hentet fra omsetninger av boligeiendommer i 2002 – 2003.

Eiendomsskattetakster skal under normale omstendigheter stå i 10 år. Takstgrunnlaget for eiendomsskatt i Skien kommune er ikke endret siden 2005. Endring i hva boligeier betaler hvert år skyldes endringer i promillesats, også kalt skatteøre. Denne har økt fra 3,8 promille i 2005 til 6,5 promille i 2017. Promillesatsen vedtas hvert år ved budsjettbehandlingene i bystyret. Takster og skattegrunnlag endres ikke. Promillesatsen for 2017 ble vedtatt i bystyret i møte den 15. desember 2016 til 6,5 promille. Under finner du eksempel som viser utregning av eiendomsskatt på to eneboliger, taksert til henholdsvis 1,2 og 2 millioner.

Kontorjustering av eiendomsskattetkasten for 2017 i Skien kommune

Bystyret i Skien kommune vedtok i møte den 16. juni 2016 (i sak 141/16) å benytte kontorjustering som virkemiddel for å justere alle eiendomsskattetakster med 6 %, med virkning i 2017. Hjemmel for å benytte kontorjustering av eiendomsskattetakstene finnes i §8 A-4 i eiendomsskatteloven.

Det understrekes at lovens verdsettelsesnorm (forsiktig fastsatt omstetningsverdi) og likhetsprinsippet også gjelder ved kontorjustering.

Ved retaksering for eiendomsskatt i 2005 er det nå 12 år siden siste alminnelige taksering ble foretatt. I denne perioden viser SSBs statistikk at gjenomsnittlig økning i kvadratmeterpris ved omsetning av brukte og nye eneboliger har økt over 90% i noen områder i Skien kommune.

Eksempelberegninger for 2017

Eksemplene under er derfor gjeldende etter at 6 % er inkludert i eiendomsskattetaksten:

2017 - 6,5 ‰

Eksempelberegning for takst på 1 200 000 kr
Skatt pr år 5 330 kr
Takst 1 200 000 kr
Skattenivå 85 %
Bunnfradrag 200 000 kr
Sk.grunnlag 820 000 kr
Promille  6,5 ‰

 

Ekempelberegning for takst på 2 000 000 kr
Skatt pr år  9 750 kr
Takst 2 000 000 kr
Skattenivå 85 %        
Bunnfradrag 200 000 kr             
Sk.grunnlag 1 500 000 kr   
Promille  6,5 ‰

Ubebygde tomter takseres i likhet med bebygde tomter, men det gis ikke boenhetsfradrag for disse.

Hvordan komme frem til taksten?

Eiendomsgrunnlaget bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger.

Faktaopplysninger:

Adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra registere med tinglyst informasjon. Vi har også oversikt over priser på omsatte eiendommer.

Skjønnsmessige vurderinger:

Tar opp generelle forhold rundt eiendommen, og spesielle forhold tas hensyn til ved fastsetteslse av taksten.

Forhold som vektlegges:

  • beliggenhet 
  • sol/støyforhold
  • utsikt
  • bygningens og tomtens beskaffenhet, anvendlighet og tilgjengelighet

Eiendomsskattetakst stiller ikke samme krav til nøyaktighet som en alminnelig takstbeskrivelse.

Skjønnsmessige vurderinger blir gjort under besiktigelse av kommunens til en hver tid ansatt takstmann jf. Byskattetakstens § 4 og godkjent av Det Kongelige Finansdepartement av 08.01.2004. Det forutsettes at besiktigelsen blir utført på en slik måte at takseringen blir ensartet. Takstmannen bruker korreksjonsfaktorer for å justere taksten i forhold til eiendommenes beliggenhet, beskaffenhet og anvendelighet. I tillegg brukes omsetningsverdien i området som hjelpemiddel og styringsverktøy. Når forslag til eiendomsskattetakst foreligger blir taksten lagt frem til godkjenning av skattetakstnemnda. De utarbeider og vedtar også retningslinjer for takseringsarbeidet.

Informasjon om vedtak fattet av skattetakstnemda, sendes til eiendommens hjemmelshaver i henhold til eiendomsskatteloven§ 8-A-3 (3) kan formannsskapet så vel som skatteyter kreve overtakst.

Skatteyter kan også, i henhold til eiendomsskatteloven §19, klage hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt- dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra skattelisten ble lagt ut eller vedtak om eiendomsskattetakst er mottatt.

Klage på eiendomsskattetaksten vil etter praksis i Skien kommune, først bli behandlet av Skattetakstnemda som har fattet vedtaket. Dette for å kunne foreta en mer grundig vurdering og se om nye opplysninger ligger til grunn for klagen.

Hvis skatteyter igjen klager på nytt vedtak fra Skattetakstnemda, er det Klagenemda i eiendomsskattesaker som behandler saken.

Vedtak i Klagenemda er endelig, og det er den ordinære domstol som er neste klageinstans. Frist for å reise søksmål om gyldigheten av vedtak om eiendomsskatten er 6 måneder, regnet fra utlegging av skattelisten til ettersyn eller fra skatteyter for melding om Klagenemdas vedtak.

Klagen sendes skriftlig til:

Skien kommune

Eiendomsskattekontoret

Postboks 158 Sentrum

3701 Skien

Vi minner om at ny alminnelig taksering er under gjennomføring, og at alle eiendommer i Skien kommune vil bli befart og taksert på nytt i løpet av 2017. De nye eiendomsskattetakstene vil være gjeldene fra 2018.

Alle hjemmelshavere vil motta skriftlig ny takst på sin eiendom i siste halvdel av 2017. Der vil også klageadgangen være informert om.

Publisert: 29.10.2016 22:22
Sist endret: 21.04.2017 08:46