Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Klosterøya sørvest samt arbeid med mulig utbyggingsavtale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for sørvestre del av Klosterøya i Skien. Det varsles også om mulig inngåelse av utbyggingsavtale mellom Skien kommune og utbygger. Planarbeidet utføres av Børve Borchsenius Arkitekter AS, på vegne av Klosterøya Vest AS. Foreløpig avgrensning av planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt. Ny plan vil erstatte del av gjeldende reguleringsplan for Klosterøya – PlanID 960. Omregulering er iverksatt for å endre noen av føringene som er gitt i den gjeldende reguleringsplanen:

  • Kjøre- og gangforbindelse mellom Klostergata og planområdet endres
  • Utforming / strukturering av ny bebyggelse endres
  • Byggeområder skal i større grad nyttes til boligformål


Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 21.06.17. Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om
konsekvensutredning. Hensyn til de sterke kulturverninteressene i området skal ivaretas også i ny reguleringsplan. Hensyn til allmenn ferdsel, samt god kvalitet i fri- og utomhusareal, skal vektlegges og belyses som ledd i arbeidet. Det skal dokumenteres hvordan planlagt bebyggelse vil fremstå i omgivelsene.
Tilfredsstillende adkomstforhold for energianlegg sør i planområdet skal sikres.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/Torstein Synnes,
tlf: 954 32 624 / epost : ts@borveborchsenius.no.
Merknader til planarbeidet sendes Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3915 Porsgrunn /
epost: post@borveborchsenius.no.
Kopi av merknad kan sendes til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien /
epost: postmottak@skien.kommune.no. Planarbeidet er også varslet på kommunens hjemmeside,
http://www.skien.kommune.no/kunngjoringer.

Frist for uttale er 22.09.2017

Med vennlig hilsen
Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/Torstein Synnes

Vedlegg: Kart som viser avgrensing av planområdet

Publisert: 25.08.2017 15:23
Sist endret: 25.08.2017 15:54