Områderegulering for Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune, hovedutvalg for teknisk sektor, vedtok 13. februar å legge «områderegulering for Stevneplassen» ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg:

1.      Skien kommune ønsker ikke å bebygge den delen som er avsatt til boligformål før behovet melder seg, og området kan midlertidig brukes til annen uorganisert aktivitet og idrett.

2.      Det legges inn nytt rekkefølgekrav:
Utvikling av område til boligformål initieres av bystyret.

 

Planområdet er vist skravert på kartet under

Stevneplassen er et kommunalt eid område og har vært brukt som stevneplass siden 1950 - tallet. Selskapet Stevneplassen AS ble nedlagt i 2012, og bygningsmassen ble overført til Skien kommune. Området på ca . 68 daa er regulert til «offentlig formål, Stevneplass» i reguleringsplan vedtatt av bystyret 29.11.84. Før det kan foretas fradeling eller oppføring av nye bygg må det foretas en områderegulering, siden det ikke lengre er aktuelt å bruke området til det formålet som det er regulert til.

Bystyret vedtok den 10. desember 2015 at Stevneplassen skal utvikles til et bolig- og aktivitetsområde. Bystyrets føringer vedtatt 10. desember 2015, kommuneplanens arealdel og medvirkningsprosessen ligger til grunn for utarbeidelse av planforslaget som foreligger.

Planen legger til rette for en endring av rolle fra «eventspace»/sted for arrangementer til et integrert og grønt flerbruks- og aktivitetsområde med funksjoner for hverdagslivet, et sosialt møtested for bydelen. Områdeplanen skal sikre at en stor del av området blir bevart og utvikles videre som et grønt flerbruks- og aktivitetsområde, men legger samtidig til rette for å supplere dagens bygningsmasse med utbyggingsreserve for bolig, næring og offentlige formål som kan styrke lokalsenteret på Nordre Falkum på sikt.

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for et område mellom Årshusveien og Lundedalen, planID: 526, vedtatt 29.11.1984 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende areal, planID 883, vedtatt 15.06.2006.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret, 1. etasje i Kaffehuset, Henrik Ibsensgate 2. Plankart, bestemmelser, saksframlegg og saksprotokoll/vedtak med mer finner du i sak 12/18.

Merknader sendes til Skien kommune, Plan- og byggesak, pb 158, 3701 SKIEN, eller skien.postmottak@skien.kommune.no

Saksbehandler Hanneke Kloosterman, tlf. 35581218.

Frist for merknader: 21.04.2018.

Publisert: 19.02.2018 10:49
Sist endret: 06.04.2018 10:34