Avløp og rensing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Finn Jenssen, vann- og avløpssjef. Telefon: 35 58 12 54 // 916 60 710.                                   finn.jenssen@skien.kommune.no

Anette Hardli, enhetsleder avløp. Telefon 917 72 244.                                     anette.hoppestad.hardli@skien.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyre om vann- og avløpsenheten

Avløpsnett

Skien kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I kommunen er det ca. 600 km med avløpsledninger, i tillegg til 65 kloakkpumpestasjoner og to renseanlegg.

De fleste eiendommer i Skien kommune er tilknyttet offentlig ledningsnett, noen har septiktank som tømmes av kommunens slamsugebil.

Renseanlegg

Avløpsvannet i Skien blir ført til to renseanlegg – Elstrøm og Knardalstrand. Begge renseanleggene er kjemiske anlegg, det vil si at det tilsettes kjemikalier som danner utfelling av organisk materiale. Renseanleggene driftes og vedlikeholdes slik at vi oppnår optimal rensing, og en slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter, Mer enn 90 % av fosforet blir fjernet fra kloakken før det går til husstandene. Elstrøm renseanlegg har utslipp til Farelva, mens Knardalstrand renseanlegg har sitt utslipp til Frierfjorden.

 

Fett i avløpsnett

Avleiring av fett i avløpsledningene er blitt et økende problem. Dette kan føre til at ledningsnettet blir tett, som igjen kan gi tilbakeslag og oversvømmelse i kjellere.

Matfett i ledningsnettet kan også føre til økte lukt- og rotteproblemer, dårlig arbeidsmiljø og økte driftsutgifter både på ledninger og renseanlegg. Årsaken til økt fettavleiring er sannsynligvis økt forbruk av matfett og matoljer hos private husholdninger. Derfor skal matfett, og matoljer ikke tømmes i toalett eller utslagsvask, men legges i grønn pose i avfallsdunk eller kompost. For matproduserende bedrifter, kafeer, restauranter og lignende gjelder egne forskrifter.

Fett- og oljeutskiller

Virksomheter som slipper ut av oljeholdige væsker eller fettholdig avløpsvann til det offentlige ledningsnettet skal ha olje- eller fettutskiller og må søke om en slik tillatelse fra kommunen.

Eksempler på virksomheter med fettholdig avløpsvann er: restauranter, kafeer/konditorier, catering/ferdigmatprodusenter, gatekjøkken/kiosker, slakterier, bakerier, dagligvarebutikker med steke/grillavdeling og institusjoner med kantine/kjøkken.

Eksempler på virksomheter med oljeholdig avløpsvann er: bilverksteder, vaskehaller, bensinstasjoner m.m.

Skien kommune vil komme med en lokal forskrift våren 2017, hvor det er mulighet for registrering av fettutskiller om en faller inn under kategoriene over.

Fettavskillere tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk- og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være:       

- Fett størkner og tetter igjen ledningsnettet.       

- Fett samle seg i pumpestasjoner og skaper problemer for pumper samt øker behovet for rengjøring.       

- Fett skaper problemer ved renseanlegget.

Forskrift

Lokal forskrift om utslipp av fettholdig avløpsvann skal sikre at fett fjernes ved kilden, og skal påse at fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten.

Har du kloakklukt i huset?

Sjekk alle sluk, fungerer som vannlås for lukt.

Kloakklukt i hus og bygninger er ubehagelig, men kan ofte utbedres på en enkel måte. Vår første anbefaling er at du sjekker og etterfyller alle vannlåser med vann. Blir ikke dette  tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en faglig vurdering av avløpsanlegget.

I det kommunale avløpsnettet kan det danne seg kloakkgasser som avgir sterk lukt.

For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakktlukt kommer ut i rommet hvor utstyret/sluket er plassert. Underdimensjonering eller feil utførelse av avløpsanlegget i bygget kan også føre til at vakum i avløpsnettet suger ut vannet i vannlåsen. I noen tilfeller viser det seg at vannlåsen er brutt fordi f.eks renseplugg (stakeplugg) i sluk mangler. Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage uten å foreta kjøring med TV-kamera eller røyktesting av avløpsledningene.

For å unngå lukt i bygg har Normalreglement for sanitæranlegg (legge inn link) bestemmelser om vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over tak. Dette gjøres for å få luftet ut lukt og for å hindre utsuging av vann fra vannlåser som følge av undertrykk.

Rotter som dør og blir liggende i bygg i lengre tid kan avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i eksisterende avløpsledninger og dermed forårsake luktproblemer gjennom slike hull i rørene.

Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser

Normalreglement for sanitæranlegg, administrative bestemmelser

 

Publisert: 26.10.2016 09:17
Sist endret: 20.06.2017 11:04