Sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem eller bokollektiv er et heldøgnstilbud for deg som ikke kan bo hjemme lenger.

Kriterier

Du kan søke om et slikt tilbud hvis du oppfyller kravet om heldøgns omsorgstjenester etter Lov om helsetjenesten i kommunen. Det betyr at du er kommet i en situasjon hvor behovet for helsehjelp er blitt så stort at du ikke lenger kan bo hjemme. Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet prøves ut først og deretter korttidsopphold ved Skien helsehus før heldøgns omsorgstjenester kan vurderes.

Pris for tjenesten

Betaling for langtidsopphold beregnes individuelt ut fra inntekt.

For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søk om langtidsopphold

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Avlastning for pårørende

Avlastning er tidsavgrenset døgnopphold og/eller tilbud ved dagavdeling i kommunen. Du får avlastning når du er i en livssituasjon med særlig tyngende omsorgsansvar.

Avlastningstiltak kan også ytes i hjemmet slik som praktisk bistand, fritidskontakt (støttekontakt) m.m.

Kriterier

Det skal foreligge et særlig tyngende omsorgsarbeid for omsorgsyter. I tillegg må omsorgsmottakeren være helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til daglige gjøremål.

Pris for tjenesten

Avlastningsopphold er gratis.

Søk om avlastning

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Dagavdeling

Dagavdelingen er lokalisert til Lyngbakken bo - og behandlingssenter og har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon.

Brukeren får transport til og fra dagavdelingen. Det er forskjellige aktivitetstilbud og det serveres frokost og middag.

Kriterier

Hjemmeboende, fortrinnsvis eldre, som av helsemessige grunner, ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud.

Pris for tjenesten

Det vil framgå av vedtaket hvor mye du skal betale.

Søk om plass ved dagavdeling

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Korttidsopphold

Tidsbegrenset døgnopphold på korttidsavdeling for dem som trenger opptrening og/eller skal komme seg etter sykdom/skade, som kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet eller er akutt syke eller døende. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Kriterier

Søker må ha rett på helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Søker må selv ønske korttidsopphold og det må foreligge egensøknad. Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.

Pris for tjenesten

Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester, § 4 Egenandelens størrelse ved korttidsopphold:

Kommunen kan ta betaling fra første dag for korttidsopphold og dag - eller nattopphold. Pris for korttidsopphold er kr. 160,- pr. døgn (fra 01.01.2018).

Har bruker hatt flere korttidsopphold med betaling av egenandel etter § 4, kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf: 35 58 94 21
Enhetsleder Eva Setten Storm. Tlf: 958 07 866

Søk om korttidsopphold

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Rehabilitering

Rehabiliteringsenheten gir tilbud om døgnbasert rehabilitering og er et tilbud til innbyggere i Skien kommune over 18 år. Rehabilitering gis til personer som på grunn av funksjonstap, trenger hjelp til å gjenvinne tidligere ferdigheter. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Det gis også tilbud om gruppetrening for hjemmeboende og tilbud om rehabilitering til brukere i eget hjem.

Kriterier

Søkeren må være motivert og ha evne til aktiv deltakelse i egen rehabiliteringsprosess. Oppholdet skal være planlagt med klare mål og tidsrammer. Målsettingen er at brukeren skal tilbake til hjemmet.

Pris for tjenesten

Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester, § 4 Egenandelens størrelse ved korttidsopphold:

Kommunen kan ta betaling fra første dag for korttidsopphold og dag - eller nattopphold. Pris for korttidsopphold er kr. 160,- pr. døgn (fra 01.01.2018).

Har bruker hatt flere korttidsopphold med betaling av egenandel etter § 4, kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf.: 35 58 93 48
Enhetsleder Ove Myklemyr. Tlf.: 450 00 232

Søk om rehabilitering

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Frivillighet

Vi har mange frivillige som gjør en innsats inn mot sykehjem, bokollektiv og dagtilbud for eldre, men vi vil alltid ha behov for flere frivillige.

Frivillige bidrar med mange forskjellige oppgaver som for eksempel: Besøksvenn, turvenn, lesegrupper, trimgrupper, medhjelpere ved ulike sosiale arrangement og aktiviteter samt annet.

Som frivillig kan du være den personen som utgjør en viktig forskjell for et annet menneske.

Frivillige må være over 18 år. Du blir invitert til et intervju før oppstart som frivillig.

Har du lyst til å bli frivillig, ta kontakt med

Skien kommune, Helse og velferd ved frivillighetskoordinator Vivi Ann Kortner.
Tlf.: 901 95 351.
E-post: vivi.ann.kortner@skien.kommune.no

Sykehjem i Skien

Samtlige sykehjem/bokollektiv har slik postadresse: Postboks 158, 3701 Skien


Bakkane bo- og behandlingssenter
, Bakkane 7, 3728 Skien. Tlf: 35 53 96 00
Bakkane bo- og behandlingssenter
LederTlf.nr
Enhet 1: Elisabeth Norrman 452 73 118
Enhet 2: Åse Hanne Borgeraas 975 63 043

Gjerpen sykehjem og bokollektiv, Håvundvegen 17, 3715 Skien. Tlf: 35 50 36 50
Gjerpen sykehjem og bokollektiv
LederTlf.nr
Enhet 1: Anika Thorburn 970 12 471 
Enhet 2: Nino Kuduz 930 96 438

Gulset sykehjem og bokollektiv, Gulsetlia 11, 3726 Skien. Tlf.: 35 50 92 00
Gulset sykehjem og bokollektiv
LederTlf.nr
Enhet 1: Åshild Bratli 959 20 056
Enhet 2: Anne Bjørg Storkaas 409 16 887
Enhet 3: Håvard Lobben Seth 417 72 922
Enhet 4: Hanne Graarud Steien 970 83 868

Haugsåsen bokollektiv, Haugsåsvegen 30, 3712 Skien. Tlf.: 35 91 39 00
Haugsåsen bokollektiv
LederTlf.nr
Enhet 1: Anne Stine Reidarsen  906 35 994 
Enhet 2: Gunn Hege Romnes 922 63 914
 
Lyngbakken bo- og behandlingssenter, Lyngbakkvegen 47, 3736 Skien. Tlf.: 35 11 58 00
Lyngbakken bo- og behandlingssenter
LederTlf.nr
Enhet 1: Mona Nordseth 994 12 218
Enhet 2: Anne Ragnhild Stensrud 992 66 398
 
Melum bo- og servicesenter, Berganvegen 20, 3729 Skien. Tlf.: 35 91 34 20
Melum bo- og servicesenter
LederTlf.nr
Lena Kornkåsa Fjalestad 917 18 765

Nytt sykehjem

Skien kommune skal bygge nytt sentrumsnært sykehjem i Kverndalen. Området ligger i nordre del av byens sentrumsområde. Sykehjemsprosjektet vil være koordinert med andre byutviklingsprosjekter som har med utvikling, oppgradering og fornyelse av denne bydelen å gjøre.

Kart 

Uteområde

Sykehjemmet vil få nærhet til bydelens parker, gater, butikker og trafikknutepunkt. Dette vil danne basis for sykehjemmets uteområde, med tillegg av mindre spesielt tilrettelagte hageanlegg og/eller gårdsrom i tilknytning til sykehjemsbygget.

Nærmiljøet

Synergieffekter med nærmiljøet blir viktig. Det vil derfor bli tilrettelagt for noe næringsareal i sykehjemsbygget i området Kongensgate-Holbergsgate. Fellesareal med ulike aktivitetsrom vil bli åpent for bruk til ulike formål for beboere og andre i nærområdet. Sykehjemmet skal således være et aktivum i bydelen, samtidig som det drar nytte av de omgivelser og tilbud som nærområdet har å by på. 

Innhold

Sykehjemmet får 128 beboerrom med tilsammen 136 heldøgnsplasser, og to dagsenter med til sammen 30 plasser. Hver boenhet vil bestå av 8 rom med felles spise- og oppholdsrom, med tilgang til terrasse/eget uteområde.

Bygget vil i tillegg inneholde fellesarealer med ulike aktivitetsrom, storstue, møterom og kontorer. 

Det er foreløpig ikke bestemt hvilken type næringsvirksomhet som skal inn i bygget, men det vil blant annet bli tilrettelagt for kafè/barista eller lignende. 

Universelt utformet

Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming. Passivhus-standard er tenkt lagt til grunn i prosjektet. Like så byggemåte hvor det inngår bruk av massivtre og limtre.

Fakta

Type bygg: Sykehjem
Byggested: Kverndalen, Skien
Bruttoareal: Ca 13 500 m2
Ferdigstillelse: Høsten 2022
Status: Under prosjektering
Kostnadsramme: ca 500 mill kr
Prosjektleder: Ulf K. Rønneberg
Delprosjekt bygg: Stein Kristiansen

Prosjekteringsgruppe: Børve og Borschenius Arkitekter AS i samarbeid med KHR Architecture (samarbeidende arkitekter), Sweco Norge AS (teknisk rådgiver), Dronninga Landskap AS (landskapsarkitekt) og Grunnteknikk AS (geotekniker).
Prosjekteringsleder (PGL): Torunn Aksnes (Børve og Borschenius)

Fremdrift
MilepælerStartSlutt
Plan- og prosjektering  Mai 2017 Desember 2019
Bygging Januar 2020 Mars 2022
Klargjøring drift Mars 2022 August 2022
Oppstart drift September 2022  
Brukerdialog

"Ønsker en verdig alderdom" - les mer om brukerdialogkonferansen som ble holdt i mai 2018.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Publisert: 20.10.2016 14:53
Sist endret: 04.12.2018 15:08