Tilskudd - Helse og velferd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til helse- og velferdsformål i Skien kommune 2021

Tilskuddsordningen for Helse- og velferdsformål skal fremme helse og forebygge sykdom hos kommunens innbyggere. Tilskuddene skal støtte tiltak som bidrar til å realisere politiske og administrative mål for tjenestene, og som kommer i tillegg til kommunens eget arbeid.

Tiltakene det kan søkes tilskudd for skal være i tråd med kommunens satsingsområder og utfordringer innen helse og velferd.  

 • Frivillige lag og foreninger, organisasjoner, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider medtiltak i Skien kommune. Tiltakene kan ikke motta midler til samme drift fra andre områder i kommunen.
 • Bidra til å oppfylle politisk vedtatt handlingsprogram for helse og velferd og kommunedelplan for helse og omsorg.
 • Bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Skien kommune.
 • Bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet.
 • Bidra til økt samskaping (mellom frivillige lag og organisasjoner, private og kommunen).
 • Bidra til helsefremmende og forebyggende aktiviteter
 • Midler til enkelttiltak eller til delvis støtte av tiltak som går over flere år.
 • Midler til drift og organisasjonsstøtte (som f.eks. husleie, strøm, lønn, medlemsaktiviteter)
 • Midler til kommunale eller interkommunale prosjekter (kostnader knyttet til avgrensede tiltak).

Frist for søknad er 10. oktober 2020. Søknader som ikke er mottatt innen søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Søknaden skal leveres elektronisk ved å svare på spørsmål på denne siden og inneholde all obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet.

Svar på søknaden og eventuelt utbetaling vil årlig foreligge innen 1. februar 2021, basert på politisk behandling.

Kriterier for tilskudd til helse og velferdsformål

Søknad om tilskudd

For å søke tilskudd, må du svare på spørsmålene under. Når tekstboksene er fylt ut, trykker du "neste trinn", det er totalt 6 trinn, før du kommer til "send inn". Svar kort og presist, men ved behov for lengre svar, kan det lastes opp vedlegg på nest siste trinn i søknadsskjemaet. Henvis da til vedlegg i svaret du skriver.

Det er krav til at følgende vedlegg lastes opp:

 • Budsjett for tiltaket
 • Årsmelding siste år
 • Regnskap siste år

Søknadsskjema for tilskudd til helse- og velferdsformål

Opplysninger om organisasjon (beskriv kort og presist)

Opplysninger om søker

Tiltak og mål (ved behov kan det lastes opp vedlegg for en mer utfyllende beskrivelse)

Annen støtte

Mottar organisasjonen tilskudd til det aktuelle tiltaket fra andre områder i Skien kommune?
Mottar organisasjonen tilskudd til det aktuelle tiltaket fra andre?

Vedlegg

Eventuelle kommentarer

Publisert: 23.09.2019 14:46
Sist endret: 08.09.2020 08:34