Barnehager i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I Skien kommune er det mange kommunale og ikke-kommunale barnehager som gir et trygt og godt heldagstilbud til barn i alder 0 - 6 år.

Mange mottok 1.april en automatisk e-post vedrørende betaling: Denne e-posten om registering av inntekt, gjelder kun de som skal søke om redusert betaling i barnehage og SFO. Hvis du ikke foretar deg noe, så vil du motta faktura i henhold til fastsatte betalingssatser. Vi beklager at denne gikk ut til alle!

 

Både kommunale og ikke-kommunale barnehager er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for Oppvekst. De ikke-kommunale barnehagene rapporterer til egne eiere. Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. Den skal også bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og bidra til å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

 

Barnehagene i Skien

Sentrum sone

Kommunale barnehager
Bakken barnehage
Falkum barnehage
Lundedalen barnehage
Venstøp barnehage med avdeling Tufte

Ikke-kommunale barnehager
Betanien hospitals barnehage
Gjerpenshavna barnehage
Hjerterommet familiebarnehage
Limi barnehage
Skogstien familiebarnehage
Tabernaklets barnehage

Sone øst

Kommunale barnehager
Buerflata barnehage
Borgestad barnehage
Enggrav skole og barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Barnehagen Gregorius
Barnehagen Gustavas hage
Bratsberghavna familiebarnehage
Brekke barnehage
Bøle misjonskirkes barnehage
Harmonien barnehage
Kapitelberget natur- og kulturbarnehage
Skauen kristelige barnehage

Sone Vest

Kommunale barnehager
Gimsøy barnehage
Gråtenmoen barnehage
Klosterskogen barnehage
Åfoss barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Knøttene familiebarnehage
Maribakkane barnehage
Maurtua barnehage
Melum barnehage
Skogmusa barnehage
Trekløveren barnehage
Trollmyra barnehage
Varpet familiebarnehage

Sone Gulset

Kommunale barnehager
Gulset barnehage
Granåsen barnehage
Kollmyr barnehage
Skotfoss oppvekstsenter, barnehage
Tiedemannsjordet barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Einaren barnehage
Kulturstien barnehage
Lillefot barnehage

Sone Klyve

Kommunale barnehager
Kverndammen barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Klyveskogen barnehage
Kongerød barnehage
Troens liv barnehage

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er ikke en del av Skien kommunes ordinære barnehagetilbud. Åpen barnehage er et privat tilbud til foreldre med barn i barnehagealder hvor barn og foreldre møtes.

Åpen barnehage på Klyve menighetshus,  Kongerødvegen 8, tlf. 35 59 94 90.

Åpen barnehage på Gimsøy menighetshus, Thor Bunkholtsvei 27, tlf 35 50 63 78.

 

 

   

Slik søker du barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle familier med barn i førskolealderen null til seks år kan søke barnehageplass. For å få plass i en kommunal barnehage må familien bo i kommunen når plassen skal tas i bruk.

Barn som oppfyller disse kriteriene er prioritert en tildeling av barnehageplass:

Barn som fyller 1 år innen utgangen av oktober det året det søkes, og som er bosatt i Skien når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.   

Hvordan søke barnehageplass?

Skien kommune har ett samlet hovedopptak for både kommunale og ikke-kommunale barnehager i året. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette i følge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage .

Søknadsskjema for barnehageplass

Hva er prisen for barnehageplass?

Mange mottok 1.april en automatisk e-post vedrørende betaling: Denne e-posten om registering av inntekt, gjelder kun de som skal søke om redusert betaling i barnehage og SFO. Hvis du ikke foretar deg noe, så vil du motta faktura i henhold til fastsatte betalingssatser. Vi beklager at denne gikk ut til alle!

For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de ikke-kommunale barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Her finner du pris- og betalingsinformasjon som de kommunale barnehagene. Regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Betalingssatser for kommunale barnehager i 2016

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

2730,- kr.

2184,- kr. 1683,- kr.
 Matpenger  275,- kr. 220,- kr. 165,- kr.

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Betalingsbetingelser

Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

Fravær

Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Familier med inntekt under kr. 500 500,-  kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme fokeregisteradresse som barnet. Husstandens inntekter må dokumenteres ved siste års tilsendte skattemeldinger (tidligere selvangivelse).Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumentes med siste utbetaling ved siden av skattemeldingen. Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid. Du kan først søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2017/18 når du har mottatt skattemeldingen for 2016. 

Gratis kjernetid

Ordning for familier eller husholdning med 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Familier som har inntekt under kr. 417 000,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.
Fra 1.august 2017 vil inntekstgrensen for å få gratis kjernetid være justert til kr. 428 000,-.

Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema om redusert betaling og gratis kjernetid

Har du spørsmål om moderasjonsbetaling kan Servicesenteret hjelpe deg på telefon 35 58 10 00.  Dersom du har spørsmål om en søknad som er til behandling kan du ta kontakt med en saksbehandler

Marit Andersen

Konsulent

T: 35 58 19 20

Arbeidsområde

Faktura og moderasjonsordninger.
Restanser av gammel gjeld SFO/ bhg og skole 
Elevforsikringer

 

Ønsker du å endre barnehage eller si opp barnehageplass?

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage må søke innen 20. februar. Plass i barnehage må sies opp via foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

Ved ønske om endring av plasstype gjøres det i foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

Oppsigelse av plass eller endring av plasstype etter 1. mars medfører fast månedlig betaling ut juni måned.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Publisert: 20.10.2016 08:19
Sist endret: 20.10.2016 08:19