Elevenes psykososiale læringsmiljø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 har som delmål at alle barn og unge, uansett forutsetninger skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap. Forebyggende arbeid, nulltoleranse for mobbing, samt god håndtering og oppfølging av elever som har opplevd krenkelser eller mobbing, er en viktig del av arbeidet.

Om elevenes psykososiale læringsmiljø

Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Dersom det avdekkes krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal det alltid tas på alvor og undersøkes. Alle kommunale grunnskoler i Skien følger kommunale rutiner og prosedyrer for individrettet arbeid med å ivareta den enkelte elevs rett til et godt psykososialt miljø gitt i Lov om grunnskole og den vidergående opplæringen (Opplæringsloven) §9-3. Det er også felles Ordensregelment for grunnskolene i kommunene i tillegg til lokalt ordensreglement på den enkelte skole.

Lenker til nettsteder om mobbing: nullmobbing.no    Forelderutvalget for grunnskolen

Beredskapsteam mot mobbing

For å bidra til at målsettingen om et godt psykososialt læringsmiljø skal nås, er det nedsatt et beredskapsteam som kan bistå i mobbesaker der de ordinære tiltakene ikke har ønsket effekt. Noen mobbesaker er svært vanskelige og komplekse. Skolene har ansvaret for elevene og for å iverksette tiltakene mot uønskede negative hendelser, og det er skolene som skal eie alle elevssaker. Beredskapsteamet mot mobbing er et team som kan hjelpe elever, foreldre og skoler i de tyngste mobbesakene og i saker der det er kritisk for familier og skoler at de får hjelp. Det er viktig at skolene har kjennskap til saken og at det foreligger et enkeltvedtak der ulike tiltak er skissert og utprøvd og evaluert. Skolen skal ha vært sterkt involvert for at Beredskapsteamet eventuelt tar opp saken videre.

Hva kan meldes til Beredskapsteam mot mobbing?

Rektor ved en skole kan melde en «fastlåst» mobbesak til beredskapsteamet. Dette er i tilfelle såkalt kompliserte saker der skolen mener de trenger bistand fra beredskapsteamet. Skolene bruker et eget henvisningsskjema for saker til beredskapsteamet og skal samtidig dokumentere hva de har gjort gjennom å fylle ut en «sjekkliste».

Foresatte til elever som opplever vedvarende mobbing kan melde saken til beredskapsteamet. Foresatte bruker et eget digitalt henvisningsskjema for saker til beredskapsteamet. Skolene har også skjemaet tilgjengelig digitalt og kan hjelpe deg med å fylle ut.

Hvem og hvordan kan det meldes til Beredskapteam mot mobbing?

Skolene  kan henvise til Beredskapstem mot mobbing ved å sende skjema internt i saksbehandlings- og arkivsystemet, Public 360.

Foresatte må fylle ut digitalt meldeskjema. Skjemaet sendes via skjemaportalen automatisk til Beredskapsteamet og med kopi til skolen eleven går på.

Send melding til beredskapsteam

Hvordan er behandlingsprosessen i Beredskapsteam mot mobbing?

Dersom Beredskapsteam mot mobbing ved sine undersøkelser finner ut at en meldt sak oppfyller kriteriene for behandling vil den som har meldt saken bli kalt inn til en oppstartssamtale. I denne samtale er hensikten å undersøke og klargjøre saken.  Dersom det er behov for å innhente samtykker gjøres dette. Dersom beredskapsteamet finner det riktig i forhold til saken som behandles, vil teamet kunne utvides med faste faglige samarbeidspartnere. Disse representerer helse og barnevern. Dette samtykker foresatte til i henvisningen.

Alle møter i teamet skal være løsningsfokuserte. Teamet har fullmakt til å instruere skolene. Det er i utgangspunktet 5 faser i teamets arbeid med en sak:

  1. Samle informasjon gjennom henholdsvis egen oppstartsamtale med kun foresatte/elev og videre bruk av «sjekkliste» ut mot den aktuelle skolen.
  2. Teamet analyserer og vurderer situasjonen. Beredskapsteamet foretar en vurdering av saken før den eventuelt settes opp på sakskartet i beredskapsteamet. Dersom saken behandles videre i teamet, foretas en situasjonsbeskrivelse og et utkast til en handlingsplan. Tiltakene skal kunne løse saken på kort og lang sikt, og det er satt opp en tidsramme.
  3. Oppsummeringsmøte med rektor der utkast til handlingsplanen legges frem. Skolen eier saken. Utkastet drøftes.
  4. Partene kalles inn til et hovedmøte der planen drøftes med foresatte/elever og skolen før den fastsettes endelig. Både foresatte og skolen får tilsendt handlingsplanen. Planen iverksettes av skolen.
  5. Oppfølgingsmøter avholdes etter avtalt tidsperiode (jf. handlingsplanen) Beredskapsteamet kan gjøre en undersøkelse og en vurdering av saken før den eventuelt settes opp på sakskartet i beredskapsteamet.
Saksbehandlingstid og klagemulighet

Saker som behandles i Beredskapsteamet mot mobbing skal ha minst et tiltak klart i løpet av 7 virkedager.
Behandling i Beredskapsteam mot mobbing fører til et enkeltvedtak. Fylkesmannen er klageintans for enkeltvedtaket. En eventuell klage sendes Kommunalområde Oppvekst som videresender til Fylkesmannen i Telemark.
Klage sendes:

Kommunalråde Oppvekst v/ Fagsjef
Postboks 158
3701 Skien

Tjenesten er gratis og følger gjeldende lov og regelverk.

Publisert: 19.10.2016 13:18
Sist endret: 17.02.2017 12:51