SFO - skolefritidsordningen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


De kommunale grunnskolene Skien har tilbud om skolefritidsordning (sfo) før og etter skoletid for de yngre eleven og for elever i barneskolen med særskilte behov. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Mange mottok 1.april en automatisk e-post vedrørende betaling: Denne e-posten om registering av inntekt, gjelder kun de som skal søke om redusert betaling i barnehage og sfo. Hvis du ikke foretar deg noe, så vil du motta faktura i henhold til fastsatte betalingssatser. Vi beklager at denne gikk ut til alle! 

Hva er skolefritidsordningen?

Skolefritidsordningen er et frivillig og brukerbetalt tilbud som skal gi barna en trygg og god hverdag. Hovedelementene i SFO er tilrettelegging av lek og aktivitet med jevnaldrende under trygge og forutsigbare rammer. Skolefritidsordningene ved de kommunale grunnskolene i Skien tilrettelegger for aktiviteter inne og ute i nærmiljøet og samarbeider med lokale aktører og frivillige organisasjoner i den grad lokale forhold gjør dette mulig.

I skolefritidsordningen skal barna bli sett som en ressurs og oppleve mestring og medvirkning. Foreldre skal gis medvirkningsmuligheter.

Åpningstider

Skolefritidsodrningen er normalt åpen utenom undervisningstid mellom kl 07.30 - 16.30.

Skolefritidsordningen holder stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften samt tre planleggingsdager i løpet av året. I tillegg kan det være endrede åpningstider i forbindelse med høytider.

Slik søker du plass i skolefritidsordningen

Hvem kan søke plass i Skolefritidsordningen?

Alle barn som er elever i en kommunal grunnskole på 1.-4.årstrinn kan søke sfo-plass på sin nærskole. Det samme gjelder elever med særskilte behov på 1.-7.årstrinn, som kan søke SFO-plass på den skolen hvor de er elev.

I praksis får alle søkere tilbud om plass dersom skolens areal er tilstrekkelig. Tilbud om plass gjelder til og med utgangen av 4. klasse. Hvis det er flere søkere enn skolen har plass til blir søkerne prioritert i henhold til vedtektenes § 7 b.

Om søknadsprosessen

Fristen for å søke SFO-plass er hovedopptak 1. mars. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom sfo har kapasitet.
Plass i skolefritidsordningen søkes gjennom Foreldreportalen og svar sendes normalt ut rundt 1. mai.
En tildelt plass i skolefritidsordningen gis automatisk til utgangen av 4.årstrinn. Dersom eleven slutter før dette må plassen sies opp gjennom foreldreportalen.

Foreldreportalen: Søknadsskjema for SFO-plass

Foreldreportalen: Bekreft plass i SFO

Hva er prisen for plass i skolefritidsordningen?

Mange mottok 1.april en automatisk e-post vedrørende betaling: Denne e-posten om registering av inntekt, gjelder kun de som skal søke om redusert betaling i barnehage og sfo. Hvis du ikke foretar deg noe, så vil du motta faktura i henhold til fastsatte betalingssatser. Vi beklager at denne gikk ut til alle!

 

Betalingssatser for skolefritidsordningen

  Opphold mat etter skoletid  Inkl. frokost og
mat etter skoletid
5 dager pr. uke

2787,- kr.

2967,- kr. 3017,- kr.
 4 dager pr. uke  2336,- kr. 2480,- kr. 2520,- kr.
3 dager pr. uke 1904,- kr. 2012,- kr. 2042,- kr.
Halv plass pr. uke 1580,- kr. 1670,- kr. 1695,- kr.
2 dager pr. uke 1285,- kr. 1357,- kr 1184,- kr

Morgentilbud
m/ frokost

853,- kr.
903,- kr.

   
Redusert plass

Vær oppmerksom på at redusert plass ikke kan gi det samme aktivitetstilbudet som full plass. Dette gjelder også for dager skolen ikke har undervisning.

Ved betaling for redusert plass kan man heller ikke uten videre forvente å kunne benytte andre dager enn de som er avtalt på forhånd. Dette må til enhver tid vurderes av daglig leder.

Opphold enkeltdager

Det er mulig å benytte seg av opphold på enkeltdager i skolefritidsordningen, dersom en har behov for tilsyn utover den tid som er avtalt, eller kun har behov for en enkelt dag av og til. Dette forutsetter kapaistet på skoleforitidsordningen.  Satsen er  220,- kr. pr. dag.

Redusert betaling

Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon på 15 % for barn nr. 2 og evt. ytterligere søsken. Moderasjonen gis på den laveste satsen. Full betaling for kost kreves også for barn med søskenmoderasjon.

Redusert plassbetaling

Det kan søkes om redusert betaling for plass i skolefritidsordningen. Kriteriene for å få innvilget redusert betaling er:
-
Husstandens samlede brutto årsinntekt er under 5G. G=grunnbeløpet, se info på nav.no.
- At man ikke har krav på stønad til barnetilsyn.

For at søknaden skal bli behandlet må all dokumentasjon vedlegges søknaden;
Familiens samlede inntekt for siste måned, siste tilsendte skattemelding (tidligere selvangivelse), eventuelle vedtak om stønader. Du kan først søke om redusert foreldrebetaling for skoleåret 2017/18 når du har mottatt skattemeldingen for 2016. 

Søknad om redusert betaling

Betalingsbetingelser

Betalingsperiode
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
Betalingsfrist er satt til den 20. hver måned. Hvis regningen ikke betales vil kemnerkontoret stå for den videre innkrevingen; varsler, gebyr og evt. rettslig inkasso. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av plass i skolefritidsordningen.        

Fravær
Fravær fra skolefritidsordningen p.g.a at barnet er bortreist på ferie o.l. gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen.

Ved for sent henting av barn
Punkt 11.c. på vedtektene i skolefritidsordningen i Skien kommune står det at foresatte som henter barn etter stengetid-kl.16.30-regnes med for sent hentet. Det faktureres med et fast beløp: 175,- kr. pr. påbegynte halvtime.

Ønsker du å si opp eller endre en plass i skolefritidsordningen?

Enhver oppsigelse eller endring av plass i skolefritidsordningen skjer gjennom Foreldreportalen. Oppsigelsen gjelder med en måneds oppsigelse regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dersom plassen sies opp etter 1. april må det betales ut skoleåret.

Foreldreportalen: Oppsigelse av SFO-plass

Dokumenter om skolefritidsordningen

Tjenesteerklæring - skolefritidsordningen i Skien kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Skien kommune

Publisert: 20.10.2016 08:19
Sist endret: 30.01.2017 21:20