Spesialpedagogiske tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spesialpedagogiske tjenester, SPT,  skal bidra til at barn og unge i Skien kommune utvikler livsmot og livskompetanse.  Alle ansatte i SPT arbeider for at barn og unge med særskilte opplæringsbehov skal oppleve et inkluderende og sosialt fellesskap, der de får økt sitt læringsutbytte, blir sett og opplever mestring.

Hva er SPT?

SPT er en undervisningsenhet i kommunalområde Oppvekst og består av fire avdelinger som hver gir tilpasset opplæring, både ordinær- og spesialundervisning, til barn og unge med ulike behov. All vår virksomhet skjer etter Opplæringsloven og gjeldende læreplaner, samt Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 

Lenke til https://www.udir.no/nullmobbing/

 

  SPT Skoleprosjektene    

Hvilket tilbud gir skoleprosjektene?

SPT har ansvaret for fem alternative skoler og et arbeidstreningstiltak. Dette er en del av grunnskoletilbudet til elever i hovedsak fra 5.-10.trinn.  I tillegg får elever i skoleprosjektene tilbud om fritidsaktiviteter en gang pr uke, samt i ferier.

Hver alternative skole har 7-10 elevplasser. Målgruppa er i hovedsak elever som av ulike grunner ikke finner seg tilrette på hjemmeskolen.

Målet med all opplæring i skoleprosjektene er å gi hver enkelt muligheten til å få utnyttet sitt potensiale. Dette skjer gjennom et daglig arbeid hvor hver enkelt elev får sin skoledag tilrettelagt etter sitt behov både sosialt og faglig. På 10.trinn er det et spesielt fokus på at eleven skal møte overgangen til videregående opplæring.

Arbeidsmåtene i SPT skoleprosjektene er varierte, og det benyttes både alternative og tradisjonelle metoder. All opplæring følger gjeldende lov- og læreplanverk, samt Strategisk plan for oppvekst.

Det er et nært samarbeid med foresatte og hjemmeskolen. Elevene i SPT skoleprosjektene tilhører fremdeles sin hjemmeskole, og får  vitnemål derfra. Skoleprosjektene hjelper med innsøkning til videregående skole.

Det er eleven, foresatte og rektor på hjemmeskolen  som skriver  søknad om plass ved et skoleprosjekt. Tilbudet kan være både hel-og deltid.  Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT før en søker. Alle elever får individuell opplæringsplan

Det er fagsjef i Pedagogisk råd som fatter endelig vedtak om plass for ett år om gangen.

Kontaktinfo:

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor  35589168/92032343  torunn.hogblad@skien.kommune.no
Wencke Dahl, undervisningsinspektør

35589167/91148453

wencke.dahl@skien.kommune.no
Århus miljøskole,  5.-7. trinn

Århusvn 191

Prosjektleder: Erik Aas tlf: 920 34 121

Holder til på Århus gård i et jordbruksområde utenfor Skien sentrum. Omgivelsene er rike  på gammel historie og muligheter for friluftsliv. Miljøskolen har fokus på dyr og dyrehold ved siden av den vanlige undervisningen. 

Kanalprosjektet, 8.-10.trinn

Staakkanvn. 23 - tidligere Dolva skole-Melum

Prosjektleder: Kari  Dølven tlf : 913 06 404

Dette er den eldste av de alternative skolene, og fikk navnet sitt som følge av den nære beliggenheten til Telemarkskanalen. Bruker  egen båt som en del av sitt opplæringstilbud ved siden av den vanlige undervisningen.

Klovholt alternative skole, 8.-10.trinn

 Klovholtvn. 280.

Prosjektleder: Tor Erik Isaksen tlf : 402 03 817

Klovholt alternative skole holder til 10 km utenfor sentrum like ved Norsjø. Har fokus på friluftsliv, kunst og

håndverk og data ved siden av den vanlige undervisningen. 

Miljø og aktivitetssenteret - MAS, 8.-10.trinn

Odinsgt.8

Prosjektleder: Tor Gundersen tlf: 918 72 515

MAS er en alternativ skole for elever på ungdomstrinnet. Den har nær beliggenhet til sentrum. Har fokus på kunst og håndverk og  ellers vanlig undervisning for elever på ungdomstrinnet. 

Ekeli alternative skole,  8-10.trinn

Leirvollen 25, Nenset

Prosjektleder: Jane Tove Gravklev tlf : 46854579

Skolen er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Skien kommune v/SPT for elever i sosiale institusjoner.

Skolen gir grunnskoleopplæring , og holder til på Nenset.

Arbeidstreningstiltaket, 5.-10. trinn Geiteryggen

Kontaktperson: Tor Gudmund Høgseth tlf: 911 18 654

Holder til på Geiteryggen (like ved flyplassen)  ca 4 km utenfor sentrum, har også aktivitet på Flittig crosskjøringsbane.

Arbeidstreningstiltaket er et tilrettelagt og praktisk opplæringstiltak for elever i hele grunnskolen i Skien, med fokus på snekring, mekking,sveising og vedproduksjon.

Her finner du mer informasjon/søknadskjema

Leseplan ungdomstrinnet

Søknadskjema skoleprosjektene 

  SPT Svanen skole  

Hvilket tilbud gir Svanen skole?

SPT Svanen skole er en grunnskole med spesialundervisning fra 1-10. trinn. SPT Svanen skole tar i mot elever med generelle lærevansker-lett til moderat psykisk utviklingshemming.

Skolen har 30 elevplasser, med undervisning i alle fag. Alle elever har individuell opplæringsplan, og elevgruppa deles inn i klasser på 6-10 elever. Elevenes u

ndervisning foregår både i klassen og individuelt.  Trygghet og mestring er viktige stikkord i all aktivitet på skolen.

SPT Svanen skole ligger på Vold ca 12 km utenfor byen.(tidligere Svanvik b-skole)

Elevene på SPT Svanen skole har transport til og fra skolen fra busstorget i Skien- med egen ledsager på bussen. Transport til og fra busstorget følger kommunens regler for tilbringerskyss.

Skolen har et solid fagmiljø med spesialpedagoger/pedagoger og barne-og ungdomsarbeider

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor  35589168/92032343 torunn.hogblad@skien.kommune.no
Magne Larsen Frigaard, undervisningsinspektør

35500888/99786892

MagneLarsen.Frigaard@skien.kommune.no

Leseplan Svanen 

Infobrosjyre Svanen skole

Søknadskjema Svanen skole

 

IST Foresatte 
IST Lærere 
IST Administrasjon

  SPT Sykehusundervisningen  

Hvilket tilbud gir sykehusundervisningen?

SPT Sykehusundervisningen legger tilrette for, og gir tilpasset opplæring til barn og unge som er innlagt ved Sykehuset Telemarks avdelinger- fra førskolealder til videregående. Lærerne samarbeider tett med elevenes hjemmeskoler.

Det er tre små skoleenheter:

  •  Skolestua på barneavdelingen gir skoletilbud til pasienter innlagt på sykehusets somatiske avdelinger
  •  Skolen i Bygg 5 gir tilbud til pasienter som er innlagt ved Ungdomsspsykiatrisk senter/UPS og avdelinger ved Psykiatrisk klinikk   
  •  Skolen ved Seksjon for familiebehandling gir tilbud til pasienter innlagt ved denne avdelingen

Etter Opplæringsloven har Telemark fylkeskommune (TFK) ansvar for å gi skoletilbud til barn og unge som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner.TFK kjøper undervisningstjenesten av Skien kommune v/SPT

Kontaktinformasjon

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor 35589168/92032343 torunn.hogblad@skien.kommune.no
Anne Kallåk, undervisningsinspektør

35581928/92448910

anne.kallak@skien.kommune.no
Grethe Stolpestad teamleder  35004918 grethe.stolpestad@skien.kommune.no

Leseplan barnetrinn

Leseplan ungdomstrinn 

  SPT Tospråk    

Hvilket tilbud gir tospråkavdelingen?

SPT koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter som går i grunnskolen. SPT behandler skolenes søknad om ressurser. SPT er base for de tospråklige lærerne som underviser ute på de ulike skolene.

Dette skoleåret er det ansatt 23 tospråklige lærere/assistenter fordelt på 16 språk. Se brosjyre tospråklig opplæring.

Hva gjør de tospråklige lærerne?

  •  Gir tospråklig fagstøtte
  •  Er med og styrker skolenes flerkulturelle kompetanse
  •  Er brobyggere i samarbeidet om den enkelte tospråklige elev

Den tospråklige opplæringen bygger på gjeldende læreplaner og Strategisk plan for oppvekst 2013-2023

SPT Tospråk er fra dette skoleåret en fokusvirksomhet som samarbeider med NAFO(Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) . Se egen lenke.

Kontaktinformasjon

NavnTelefonE-post
Torunn Høgblad, rektor  35589168/92032343  torunn.hogblad@skien.kommune.no
Anne Kallåk, undervisningsinspektør

35581928/92448910

anne.kallak@skien.kommune.no
Her finner du mer informasjon

http://nafo.hioa.no/

Sommeraktiviter

 

Spesialpedagogisk tjeneste arrangerer hver sommer aktiviteter for elever på 5. til 10.trinn.
Sommer i Skien      

Publisert: 23.11.2016 12:03
Sist endret: 25.06.2018 11:50