7,22 mnok Covid-19 tilskudd - sjekk også ny statlig ordning https://kompensasjonsordning.brreg.no.

Skien kommune har fått 6,22 millioner kroner fra staten til små- og mellomstore bedrifter som er berørt av pandemien. Kommunen har lagt til 1 million kroner av egne midler, så det totalt er 7,22 millioner kroner tilgjengelig. Sjekk også ny statlig ordning https://kompensasjonsordning.brreg.no.

Stortinget vedtok 19. desember en tilskuddsordning på 250 millioner kroner til kommuner for bruk inn mot små- og mellomstore bedrifter (SMB) med særskilte utfordringer knyttet til pandemiutbruddet. Skien kommune har fått 6,22 millioner kroner fra denne ordningen.

I tillegg vedtok Formannskapet i Skien kommune å bruke 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til samme formål. Skien næringsfond AS har fått i oppdrag å forvalte ordningen.

NB! BEDRIFTER SOM ØNSKER Å SØKE OM STØTTE - SEND FØRST EN EPOST TIL business@skien.kommune.no. DERETTER SENDER VI ET SØKNADSKJEMA SOM SÅ RETURNERES TIL OSS I UTFYLT STAND.

NB! MINNER OM AT DET ER EGNE KRITERIER FOR KULTURFELTET - SE PKT 2 UNDER. 

 

Kriterier for ordningen

 • Tildeling av midler skal bidra til at sunne bedrifter «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Overordnet mål er at arbeidsplasser opprettholdes, og at ordningen også kan lede til flere arbeidsplasser.
 • Tilskudd skal hovedsak brukes på faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter. Videre kan midlene brukes til gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner/leverandører, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv.
 • Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport pr epost til Skien næringsfond AS om hvordan midlene er anvendt.  Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.
 • Små og mellomstore bedrifter defineres i denne ordningen som bedrifter med en omsetning inntil 20 millioner kroner for driftsåret 2019. Nivå på lønnsutbetalinger er imidlertid også et kriterium for å vurdere om bedrifter kan motta tilskudd.
 • Tilskuddsordningen retter seg mot bedrifter med minimum 1 million kroner i omsetning alternativt minimum kr 500 000 i lønnsutbetalinger i 2019.
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF1316 uten merknader før utbetaling.
 • Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen.
 • Bedrifter må i sin søknad vise til mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet.  
 • Bedrifter som har mottatt tilskudd fra «2,8 mnok-ordningen» fra staten via Skien næringsfond AS i høst, har også anledning til å søke.
 • Bedrifter som har betalt utbytte for driftsåret 2019 kan normalt ikke søke.
 • Maksimalt støttebeløp settes til 250 000 kroner pr bedrift - for kulturfeltet er max beløp 50 000 kr. 
 • Bedrifter etablert etter 1. mars 2020 kan ikke påregne støtte.

Følgende kan søke:

1. Serveringssteder med og uten alkoholservering. For å kvalifisere må prognostisert omsetning 2020 ha en nedgang på minst 20% sammenlignet med driftsåret 2019. Tilskuddet fordeles i henhold til andel omsetning i bransjen for driftsåret 2019. Totalt er det satt av 3 millioner av tilskuddet til denne bransjen. Styret i Skien næringsfond AS har tidligere besluttet å bevilge 1,5 millioner til barer og puber i Skien slik at utelivsbransjen i alt vil kunne motta inntil 4,5 millioner kroner fra denne ordningen. Søknadsfrist er 15. januar.

2. Kulturnæringer får 1 million kroner i ordningen. Målgruppene er blant annet artister, produsenter, event-leverandører/arrangører, utstyrsleverandører, mv. 

 • Kriterier for ordningen til kulturnæringer Ordningen er todelt. Bedrifter kan enten søke om kompensasjon for bortfall av inntekter i 2020 eller om støtte til utviklingsprosjekter for virksomheten i 2021. Tildeling av midler skal bidra til at sunne bedrifter «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Overordnet mål er at arbeidsplasser opprettholdes innen kulturnæringen, og at ordningen også kan stimulere til nye prosjekter. 
 • Hvem kan søke? Kulturnæringer defineres i denne ordningen som bedrifter registrert som AS, ENK eller DA i Brønnøysundregisteret og som har kunst- og kulturproduksjon som hovedinntekt. Ordningen vil også henvende seg til underleverandører til kulturnæringer, så som bedrifter som yter service til f.eks. konsertvirksomhet, og virksomheter innenfor event- og arrangement (NACE 79903). Visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, design og reklame inngår i betegnelsen kulturnæring. Ordningen henvender seg til små og mellomstore bedrifter med en omsetning inntil 10 millioner kroner for driftsåret 2019. Bedrifter etablert etter 1. mars 2020 kan ikke påregne støtte. 
 • Hva kan det søkes om? Tilskudd kan brukes på faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter. Videre kan midlene brukes til gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner/leverandører, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv. Bedrifter som søker om kompensasjon for tapte inntekter må verifisere størrelse på bortfall av inntekter i 2020. Bedrifter som søker om utviklingsstøtte til prosjekter må vedlegge en kort prosjektbeskrivelse og budsjett. Bedrifter må i sin søknad vise til eventuelle mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet.  Maksimalt støttebeløp settes til 50 000 kroner per bedrift. 
 • Rapportering Bedrifter som mottar tilskudd skal senest 6 måneder etter utbetaling sende en enkel rapport pr epost til Skien næringsfond AS om hvordan midlene er anvendt.  

Vennligst kontakt Tom-Erik Lønnerød på Kulturkontoret i Skien kommune (altså ikke busines@skien.kommune.no) for mer informasjon om ordningen og for å få tilsendt søknadsskjema. Epost tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no eller telefon 906 09 571. Søknadsfrist er 20. januar.

3. Øvrige små og mellomstore bedrifter, inkludert reiselivsaktører. Ordningen er for bedrifter med omsetning inntil 20 millioner kroner i 2019 som har mistet minst 30% av sin omsetning på grunn av pandemiutbruddet. Det settes av 1,72 millioner kroner til dette formålet. Søknadsfrist er 20. januar.

Igjen - dersom du ønsker å søke, send en epost til business@skien.kommune.no for å få tilsendt søknadsskjema. 

Kontaktperson hos Skien næringsfond AS er Ståle Tveit på telefon 957 30 277 eller business@skien.kommune.no.