Skien næringsfond AS; hovedtall for 2019

Skien næringsfond skal avholde generalforsamling for driftsåret 2019 den 27. mai 2020

Totalt har det vært 25 engasjementer gjennom 2019; herunder tilsagn om utviklingslån på 2 850 000 og tilskudd kr 229 000 totalt kr 3 079 000. Fem utviklingslån på totalt kr 1 100 000 ble vedtatt – men ikke utbetalt i 2019, slik at sum bevilgede utviklingslån samlet er kr 3 950 000.

Flere av lånengasjementene skjer i en 50/50 splitt med Grenland næringsfond – et fond som har nedslagsfelt Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Skien kommune eier 25% av Grenland næringsfond.

Det er pr 31.12.2019 realiserte tap på selskapets utviklingslån på kr 905 625, videre er det ved årsavslutning gjort tapsavsetning på kr 1 232 500 og reversering av tidligere tapsavsetning på kr 730 625 i låneporteføljen. Netto endring tapsavsetning i 2019 er kr 484 945. Totalt avsatt til fremtidige tap pr 31.12.19 er kr 2 544 997.

Skien Næringsfond AS hadde pr 31.12.2019 eierandeler i andre selskapet med kostpris kr 1 550 013 og med en bokført verdi på kr 350 000

Selskapets garantiansvar ved årsskiftet er kr 100 000.

Skien Næringsfond AS hadde i 2019 et samlet årsunderskudd på -kr 692 076 som overføres egenkapitalen. Ved årsskiftet har selskapet en egenkapital på kr 8 370 335.

Fondet forvaltes av Ståle Tveit som er ansatt i Næringsenheten i Skien kommune, Henrik Ibsensgt. 2, 3701 Skien.

Av styrets 5 medlemmer er det 2 kvinner.

Det var i 2019 6 styremøter og 1 telefonstyremøte.