Beretning og regnskap 2018

Styrets beretning og hovedtall fra regnskapet for Skien næringsfond 2018.

Det vises til nedenstående utdrag av innkalling til generalforsamling for driftsåret 2018. Innkallingen skal etter planen behandles i Skien bystyre 4. april.

Totalt hadde Skien næringsfond AS 21 engasjementer gjennom 2018, herunder tilsagn om utviklingslån på kr 1 150 000 tilskudd kr 352 500 totalt kr 1 502 500. Flere av lånengasjementene har skjedd i en 50/50 splitt med Grenland næringsfond – et fond som har nedslagsfelt i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Skien kommune eier 25% av Grenland næringsfond.

Skien Næringsfond AS hadde i 2018 et samlet årsunderskudd på kr 1 110 768 som overføres fra egenkapitalen. Ved årsskiftet har selskapet en egenkapital på kr 9 062 412. Av dette er drøyt 4,5 mnok likvide midler tilgjengelig for nye prosjekter. Resten av egenkapitalen er anslått verdi av utviklingslån til næringsvirksomhet og aksjeposter. Styret initierte en prosess overfor eier Skien kommune våren 2018 knyttet til mulig oppkapitalisering av Skien næringsfond AS via en rettet emisjon. Styret har håp om at dette følges opp videre i forbindelse med budsjettbehandlingen i Skien kommune.

Fra og med juni 2014 og til og med august 2018 har Skien Næringsfond AS vært forvaltet av Vekst i Grenland IKS (ViG); et selskap som også forvalter Grenland Næringsfond der Skien kommune eier 25%. Skien kommune eier 44% av ViG. Fra og med september 2018 er fondets forvaltning overført til Skien kommune der også daglig leder Ståle Tveit nå er ansatt. Styret har imidlertid valgt å videreføre fondets regnskapshåndtering hos Vekst i Grenland IKS inntil videre.

Generalforsamling for driftsåret 2017 ble avholdt på ordførerens kontor 31. mai 2018 der varaordfører Erik Næs møtte i ordførerens fravær. På denne generalforsamlingen ble Tor Killie valgt som nytt styremedlem til erstatning for Claus Offt Kaalstad.

For nærmere informasjon om beretning og regnskap eller andre spørsmål knyttet til Skien næringsfond AS, kontakt Ståle Tveit på telefon 957 30 277 eller epost stale.tveit@skien.kommune.no.