Hva er Skien Næringsfond?

En aktiv partner for å stimulere til verdiskaping og flere arbeidsplasser i Skien kommune!

Skien næringsfond AS er heleid av Skien kommune og skal bidra til utvikling av næringslivet i Skien ved bruk av det vi kaller finansiell risikoavlastning - dvs direkte økonomisk støtte til private bedrifter. Dette kan være utviklingslån, garantier, egenkapital og tilskudd. Slik støtte er av ikke-kommersiell art og vil normalt ikke konkurrere med banker eller andre finansinstitusjoner.

Skien næringsfond AS ble etablert i 1982. Målet har hele tiden være flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og større næringsmangfold i Skien kommune.

Administrasjonen i fondet arbeider tett sammen med det regionale fagmiljøet innen nyskaping som organiseres av Vekst i Grenland IKS og Industriinkubatoren på Herøya.

Støtten skjer primært ved å tilføre privateide bedrifter utviklingslån (dvs lån uten pantsikring) i prosjekters tidlige faser. Fondet kan også gi kortere garantier (typisk på vegne av idehaver overfor bank), kan bidra med egenkapital samt mindre tilskudd. Fondet har også gitt direkte støtte til ulike lokale og regionale aktiviteter – eksempler de siste årene har vært det regionale prosjektet Helseinnovasjon Telemark, og sentrumsforeningen Skien By i sin oppstartsfase.

Utviklingslånene har vanligvis en løpetid på 4 år. Vi legger til grunn at idehaver innen utløpet av låneperioden ordner en refinansiering - f eks bank, investor, eller lign - slik at midlene kan betales tilbake til fondet; for deretter å kunne brukes på nytt overfor nye prosjekter i Skiens næringsliv.  

Når bedrifter er i dialog med fondet vil også muligheter hos andre risikoavlastende kilder bli drøftet. Grenland næringsfond, Innovasjon Norge BTV, Telemark utviklingsfond, Oslofjordfondet er eksempler på slike. Skien næringsfond AS kan også vise til at Skiensbedrifter har kommet i posisjon når det gjelder EU-midler. Et eksempel er MSG Deice Production AS (har utviklet et vask- og avisingskonsept beliggende med demoanlegg på Geiteryggen flyplass i Skien) som fikk 2,5 mill euro fra EU Horizon 2020 i 2017.

Skien næringsfond AS er spesielt opptatt av å støtte nystartede og etablerte bedrifter som har skalèrbare forretningsmodeller.

Skien kommune eier også 25% av Grenland næringsfond. Dette er et fond som forvaltes av Vekst i Grenland IKS. De siste årene har vi mange eksempler på at Skien næringsfond AS og Grenland næringsfond deler engasjementer mellom seg på 50/50 basis. I slike sammenhenger inngås likelydende avtaler mellom fondene og idehaver.

 

Hvem kan få støtte og ikke?

Når Skien næringsfond AS vurderer å gi støtte er hensynet til konkurransevridning svært viktig. Skal du for eksempel starte en frisørsalong, vil ikke Skien næringsfond AS kunne hjelpe deg med støtte. Øvrige frisørsalonger i Skien ville oppleve det urimelig dersom en ny salong skulle få subsidiert pengebistand fra Skien kommune.

Vær også klar over at risikoavlastning fra Skien næringsfond AS skjer under «Regelverket for bagatellmessig støtte» som er en del av EØS-avtalen. 

Dersom fondet skal gi støtte, ser vi helst at satsningen har et potensial for mer enn 1 ny arbeidsplass.

Gjennom sin etter hvert lange historie (etablert 1982) har Skien næringsfond AS noen ganger deltatt med risikoavlastning overfor kultur- og idrettsprosjekter. Dagens styre ser ikke dette som en naturlig rolle for fondet, og vil normalt henvise dette til andre instanser i eller utenfor kommunen.