Utviklingslån, mindre tilskudd, egenkapital og garantier

Daglig leder i Skien næringsfond AS  har fullmakt til å gi tilsagn om mindre tilskudd (mulighetsmidler) til idehavere eller enkeltbedrifter - inntil 25.000 kr pr ide eller bedrift. Alle øvrige saker behandles i de faste styremøtene som avholdes ca 6 ganger pr år. Styret kan tre sammen fysisk eller som epoststyremøte dersom der er saker som haster.

Det er slik at støtten fra Skien næringsfond AS skal dekke inntil 50% av utgiftene dine ved satsningen. Øvrige 50% må være fra andre kilder. Det er imidlertid slik at fondet godkjenner egeninnsats i timer fra deg eller andre ansatte i din bedrift.

To forhold er helt sentrale når Skien næringsfond AS vurderer søknader: 

1. Vil en vellykket satsning gi nye - eller opprettholde eksisterende - arbeidsplasser i Skien?
2. Vil støtten ha en uheldig konkurransevridende effekt?