"Mulighetsmidler" fra Skien næringsfond AS

Mulighetsmidler fra Skien næringsfond AS er mindre tilskudd på inntil 25.000 kroner. Dette kan brukes som et virkemiddel i svært tidlig ideutviklingsfase der ambisjonen er å skape en ny kommersiell virksomhet (ny bedrift); eller nye produkter, nye tjenester og/eller nye markeder hos en eksisterende bedrift.

Svært ofte leder bruk av mulighetsmidler til en søknad om utviklingslån eller andre støtteordninger tilgjengelig for nyskapere.

Mer om mulighetsmidler:

Typiske utgifter som dekkes med mulighetsmidler 

 • Markedsavklaring, markedsanalyser, analyse av distribusjonskanaler, mv
 • Ekstern analyse av mulige satsninger.
 • Utvikling av forretningsplan
 • Prosesser knyttet til eventuell patentering (IPR)
 • Laboratorietesting
 • Prosesser inn mot virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge BTV, Industriinkubatoren Proventia AS, Telemark utviklingsfond, Oslofjordfondet, Horizon 2020/EU, mv)
 • Investorsøk
 • Partnersøk
 • Workshops knyttet til ideavklaring og innleie av ekspertise
 • Kompetanseheving; det vil si innleie av konsulent som kan bistå idehaver (marked, teknologi, organisasjonskunnskap, finansiering, eierskapsløsninger, aksjonæravtaler mv)
 • Reise- og møtekostnader
 • Deltakelse på messer, konferanser mv
 • Andre betalbare utgifter som kan bidra til å løfte ideen videre.

Inntil 25.000 kroner ytes som direkte tilskudd til idehaver eller bedrift, og der mottaker selv organiserer prosjektet.

Mulighetsmidler skal ikke brukes som lønn til søker, men dekke eksterne betalbare utgifter. Skien næringsfond AS krever også en egeninnsats fra idehaver; enten som et kronebeløp lik tilskuddet, eller som egeninnsats hvor idehaver beregner 600 kroner per time. Ca 40 timers egeninnsats tilsvarer egenandelen dersom du mottar et tilskudd på 25.000 kr.

Skien næringsfond AS samarbeider tett med Industriinkubatoren Proventia AS på Herøya www.proventia.no. Her kan løfterike ideer få profesjonell bistand i henhold til regelverket for SIVA-inkubatorer.

I en søknad om mulighetsmidler ønsker vi følgende: 

 1. Et møte med idehaver der ambisjoner og tematikk diskuteres.
 2. Deretter en kort søknad (10-15 linjer på en epost) som inneholder følgende: 
 • Navn på bedrift eller idehaver. Eventuelt organisasjonsnummer.
 • Hva er ideen/satsningen?
 • Hvilke aktiviteter ønskes gjennomført? 
 • Dersom innleie av bistand, hvem skal leies inn?
 • Dersom reise; Hvorfor? Hvor? Hvordan? 
 • Grov tidsplan
 • Andre forhold som anses relevante for vurdering av søknaden.

Mulighetsmidlene kan gjøres tilgjengelig ved oppstart av aktivitetene.

Skien næringsfond AS har vanligvis ingen formalkrav til rapportering ved bruk av mulighetsmidler. Det er imidlertid vanlig med et møte etter endt prosjekt hvor idehaver informerer om

 • gjennomførte aktiviteter
 • hvilken nytte man har hatt av mulighetsmidlene
 • videre planer