Fastlegene ble første bindeledd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Covid-19-pandemien medførte store og nødvendige omstillinger på fastlegekontorene som måtte komme raskt på plass. De skulle ta imot de første tilfellene.

- Over natten måtte vi i stor grad begrense antall pasienter inn på kontor og venterom, samt sile ut potensielt smittede pasienter/pasienter med luftveissymptomer for å unngå smittespredning og beskytte sårbare pasientgrupper, sier fastlege Eva Romundset.

- Mange fastleger tok for første gang i bruk videokonsultasjoner og andre elektroniske plattformer for å kommunisere med pasientene uten fysisk kontakt. I godt samarbeid med kommunen ble det raskt etablert en luftveislegevakt som kunne ta seg av potensielt syke pasienter med luftveissymptomer og feber. Den består fortsatt og er bemannet med fastleger som går på skift, i tillegg til sykepleiere som tar seg av prøvetagningen.

 

Usikkert i starten

- Første fase bar preg av endel usikkerhet og raske endringer i retningslinjer og anbefalinger. Det som var riktig en dag, kunne godt være endret til den neste -og det har derfor vært krevende å holde seg oppdatert til enhver tid. I tidlig fase var det mangel på testkapasitet/testutstyr og smittevernutstyr, noe som helt klart var en uheldig situasjon - heldigvis bedret dette seg relativt raskt, sier hun.

- Flere pasientgrupper opplevde å bli isolert i situasjonen, og både har og har hatt det særlig vanskelig. Dette gjelder spesielt de som ble definert i risikogrupper som eldre, kronisk - og multisyke, men også personer med psykiske helseutfordringer. Bekymringen for disse pasientgruppene har vært stor hos fastlegene, forteller hun.

 

Alle har stått på

- I Norge har vi en robust og velfungerende primærhelsetjeneste, det er nok trolig noe av svaret på at første fase tross alt har gått såpass bra her. Både kommunal ledelse med kommuneoverlege, hjemmetjenesten, fastleger og det øvrige kommunale helsemannskapet er brikker i dette. Alle viste en imponerende god evne til omstilling og å snu seg raskt.

Romundset vet at det er en krevende situasjon for både nasjonale og lokale myndigheter.

Med dette som et bakgrunnsteppe vil hun si at de nasjonale retningslinjene stort sett har vært klare, og har blitt tydelig kommunisert på en tilfredsstillende måte.

 

De vanlige pasientene

- Hvordan har denne ekstraoppgaven påvirket arbeidet med de ordinære pasientene?

- Både vi og pasientene har måttet være kreative og ta i bruk andre møtearenaer for å ivareta andre problemstillingene. Som nevnt ble videokonsultasjoner, kommunikasjon på andre elektroniske plattformer i tillegg til økt bruk av telefon tatt i bruk for å redusere antall pasienter på legekontorene. Inntrykket er at pasientene også har vært innstilt på dette og samarbeidet bra om de nye løsningene, og har også vist forståelse der det har blitt nødvendig med noe ventetid for å opprettholde et godt smittevern i tråd med sentrale anbefalinger.

- Fastleger er også bundet av legevaktordningen. Har det fungert gjennom denne tiden?

- Legevakten har som fastlegekontorene på dagtid måttet iverksette tiltak for unngå smittespredning, og det har påvirket arbeidet. Luftveislegevakten har avlastet med å ivareta luftveissyke og potensielt smittede deler av døgnet. Sykepleierne som bemanner legevakten bemanner også luftveislegevakten, og har vært en viktig ressurs for å få det hele til å fungere. Totalt vil jeg si det har fungert, men har krevd en ekstra arbeidsinnsats fra flere.

 

Fortsette samarbeidet

- Hvis det er noe som skulle vært gjort annerledes, hva skulle det vært – eller hva han man lært?

- Ennå har vi ikke det hele bilde av hvordan vår strategi og våre tiltak har fungert. Jeg vil vel si at vi nok har lært noe om beredskap og behovet for samarbeid om raske omstillinger ved et pandemiutbrudd. 

- Hvordan tror du utviklingen av sykdommen vil bli videre her lokalt?

- Det er det umulig å svare på. Vi får bare fortsette å samarbeide og gjøre så godt vi kan, både helsevesenet, administrasjonen og befolkningen generelt, sier fastlege Eva Romundset.

 

- I Norge har vi en robust og velfungerende primærhelsetjeneste, det er nok trolig noe av svaret på at første fase tross alt har gått såpass bra her, sier fastlege Eva Romundset

Publisert: 11.09.2020 08:36
Sist endret: 04.03.2021 13:24