Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Formannskapet vedtok 8. juni å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken i kommunen og den viser hva de ulike arealene kan brukes til i planperioden. Ønsker fra private grunneiere og kommunens egne arealbehov er vurdert opp mot nasjonale og regionale mål og kommunens behov for utvikling. Planen omfatter ikke sentrumsområdet som det skal utarbeides en kommunedelplan for. Formell oppstart av denne varsles til høsten. 

Ved behandlingen kom det fram noen kommentarer som går fram av saksprotokollen. Protokollen, saksframstilling og alle andre tilhørende dokumenter finner du link til lenger nede.

Planforslaget

Mål med planarbeidet
Samfunnsdelen løfter fram visjonen Den gode møteplassen og en målsetting om Skien som en inkluderende, attraktiv og grønn by. Arealdelen bygger på forslaget til samfunnsdel med tilhørende arealstrategi.

Arealstrategi. Arealdelen legger vekt på fortetting og transformasjon for å unngå byspredning og forbruk av urørte arealer. Hensikten er å redusere tap av naturverdier, landbruksjord og å redusere klimagassutslipp.

Næring. Planforslaget inneholder et bredt utvalg næringsområder til små og mellomstore bedrifter. Flere av disse områdene ligger innenfor varslingsområdet til kommunedelplan for ny riksvei 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein, og er dermed båndlagt inntil kommunedelplanen er vedtatt. Det gjør at få områder er realiserbare på kort sikt, det vil si 1-2 år. Planforslaget legger opp til en revisjon av tema næringsområder i arealdelen når vedtak for riksvei 36 foreligger. Trasévalget vil gjøre noen områder uaktuelle, men kan også åpne opp for nye områder. Det er satt av to områder til næring knyttet til kraftpunktene på Bolvik og Rød. Disse er tiltenkt kraftrelatert og grønn næring.

Bolig. Planforslaget dekker boligbehovet innenfor planperioden på totalt 3700 boenheter. Disse fordeler seg over hele kommunen og viser en variert fordeling av boligtyper. Det foreslås en satsing på flere boliger innenfor «sykkelvennlig by» som er områder inntil 3 kilometer fra kollektivknutepunktet på Landmanstorget. Fordelingen med 80% nye boliger innenfor og 20% utenfor bybåndet er oppfylt.

Bygging i landbruk, natur og friluftsområder (LNF). Planforslaget foreslår generelle retningslinjer som gir mulighet til å søke om dispensasjon til å bygge inntil 10 boliger og 10 fritidsboliger i 4-årsperioden. For eksisterende bolig og fritidsbolig i LNF - områder, har fått bestemmelsesområder knyttet til bebyggelsen slik at mindre påbygg kan gjøres uten dispensasjonssøknad.

Klima. Det er utarbeidet et arealregnskap og et klimaregnskap for planforslaget. Planforslaget inneholder krav som ivaretar klimautfordringer som styrtregn og økte nedbørsmengder.

Landbruk. Planarbeidet har lagt stor vekt på å bevare dyrka mark og planforslaget foreslår å ta ut noen boligområder som ligger på dyrka mark. Arealregnskapet viser at planforslaget tilbakefører ca. 40 dekar fulldyrka arealer i forhold til gjeldende arealdel.

Samferdsel. Jernbanelinja fra KVU Grenlandsbanen vises i plankartet som informasjon. Båndleggingssonen er foreslått tatt ut og framtidige veilinjer fra KVU Grenland er tatt ut. Det er foreslått å gjennomføre en ny utredning av hovedveisystemet sentralt i kommunen for å finne gode framtidige løsninger.

Varslingsområdet fra planprogrammet for ny riksvei 36 er lagt inn i plankartet som et båndleggingsområde. Tiltak her kan ikke igangsettes før veiplanen er vedtatt.

Planen forutsetter satsing på miljøvennlig transport. Dette ivaretas i bystrategisamarbeidet. Planforslaget bygger opp under å fortette og bygge i sentrumsnære områder og bybåndet. Dette er den viktigste forutsetningen for å øke andelen miljøvennlig transport.

Boligområder i gjeldende arealdel som foreslås omdiponert til andre formål.
Planforslaget foreslår å omdisponere 12 boligområder til andre formål, primært LNF (landbruk, natur og friluftsområde). 7 av disse er idag uregulerte. 5 områder ligger innenfor gjeldende reguleringsplaner. Disse forutsettes opphevet helt eller delvis etter at arealdelen er vedtatt.

Plandokumentene

Du finner alle plandokumentene i formannskapssak 39/22 her.  Dokumentene er også tilgjengelig på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

Alle innspillene, hvilke som er anbefalt, arealdelen slik den ser ut idag og slik den er foreslått med mer finner du på siden  Skien 2030 i boksen Arealdel.

Frist for merknader er 1.oktober 2022

Merknader til kommuneplanens areal del sendes på epost til
skien.postmottak@skien.kommune.no eller som brev til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Har du spørsmål kan disse rettes til:

Eva Preede, prosjektleder eva.preede@skien.kommune.no tlf. 48255929
Jorid Heie Sætre, enhetsleder plan jorid.saetre@skien.kommune.no tlf. 95994408
Solveig Foss Haugen, arkitekt solveig.haugen@skien.kommune.no tlf. 99510077
Lina Nathalie Jurs, arealplanlegger LinaNathalie.Jurs@skien.kommune.no tlf. 48050360

Åpent møte og kontordager 

Skien kommune inviterer til åpent møte i august. Her blir planforslaget presentert og det er mulig å komme med spørsmål og synspunkter. I august arrangerer vi også åpne kontordager for de som ønsker å se mer på planforslaget og snakke med saksbehandlerne. Tidspunkt for disse dagene vil bli annonsert senere.

 

 

Publisert: 10.06.2022 09:00
Sist endret: 18.06.2022 09:20