Oppstart av arbeid på Landmannstorget i august

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Opparbeidelse av Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park starter i august. Da skal vann- og avløpsledningene i gatene rundt torget skiftes ut.

Nye vann- og avløpsledninger

De eksisterende ledningene er gamle og i dårlig forfatning. Avløpsvannet føres nå i et fellessystem. Det vil si at spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) går i en felles ledning. Ved å separere spillvann og overvann, vil det på sikt redusere utslipp av spillvann til vassdragene når det regner. Det har også de siste årene vært en del lekkasjer på vannledningene i området som vil forbedres.

Hele vann- og avløpsanlegget ligger innenfor Riksantikvarens verneområde. Vann- og avløpstraséen i Kongens gate går gjennom den gamle kirkegården fra 1300/1400-tallet. Riksantikvaren har lagt klare føringer for gravearbeidene, og vil følge opp arbeidet kontinuerlig i hele anleggsperioden.

Arbeidet utføres av kommunens egne anleggslag. Oppstart er planlagt 6. august og antatt anleggstid er rundt fire måneder. Det tilstrebes å få ferdigstilt prosjektet før den mest intensive perioden for julehandel i sentrum.

Anleggsarbeid i 4 faser

Anleggsarbeidet er delt i 4 faser.

Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata.
Fase 2 - graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate.
Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate.
Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate.

I fase 1 vil bussruta (sørover) gå i Kongens gate – Telemarksgate –Torggata.

Fremkommelighet mens arbeidet pågår

Prosjektet stiller store krav til å ivareta kollektiv- og annen trafikk, myke trafikanter og næringsdrivende. Prosjektet vil koordineres med utbygging av fjernvarmenettet og kabelselskapers arbeid.
Gater vil bli stengt for gjennomkjøring og parkeringsplasser vil bli midlertidig fjernet under anleggsperioden. Kjøring til eiendommer og varelevering er tillatt og vil bli skiltet.

Grunnforhold

Multiconsult er engasjert av Skien kommune for å utarbeide en plan om grunnforholdene i området. Den skal blant annet beskrive tiltak mot senkning av grunnvannstand og måling/kontroll av rystelser under anleggsarbeider. Multiconsult er i gang med registrering av eiendommer som blir berørt av arbeidet.

Kabeletater

Alle kabeltater er varslet om prosjektet. Viken fiber og Skagerak Nett skal legge kabler/rør. Skagerak nett skal sette opp ny trafo i området.

Koordinerer arbeidet med Skien Fjernvarme

Skien Fjernvarme har nylig igangsatt arbeid med å legge kabler i noen av sentrumsgatene. De har godkjenning fra Riksantikvaren til å legge varmerør ned til 1,3 meters dybde. Dette arbeidet koordineres med arbeidet på Landmannstorget slik at belastning blir minst mulig for beboere, gårdeiere og næringsdrivende. Legging av fjernvarmerør forventes å være ferdig i november.
1. Kverndalsgata starter i uke 25 og er planlagt ferdig i uke 27.
2. Kirkegata starter opp i august.
3. Skistredet starter når vann- og avløpsrør er lagt i krysset Skistredet – Torggata.

Våren 2019 starter arbeidet med opparbeidelse av park inne på Landmannstorget. Arbeidet skal være ferdig våren 2020. Nærmere informasjon om prosjektet.

Kontaktpersoner

Dag Lauvås, enhetsleder prosjekt og anlegg
tlf :906 55 170 // epost: dag.lauvas@skien.kommune.no

Per Egil Neset, prosjektleder
tlf :916 60 718 // epost: peregil.neset@skien.kommune.no

Publisert: 25.06.2018 14:30
Sist endret: 16.05.2020 10:56