Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 er vedtatt

Innhold

Bystyret vedtok 25. mai ny kommuneplanens arealdel. Den erstatter kommuneplanens arealdel 2014 – 2026.

Kommuneplanens arealdel viser hvordan arealene i kommunen, unntatt sentrum, skal brukes i årene fremover. Arbeidet med en egen plan for sentrum er satt i gang.

Trykk her for å se de 19 punktene vedtaket består av.

Bystyret signaliserer i vedtaket en kommende revisjon også i neste kommunestyreperiode.

Næring

Det har vært sentralt i planen å finne nye næringsareal siden kommunen mangler arealer til ny næringsutvikling. Derfor er det blant annet lagt inn betydelig med nye næringsareal for små og mellomstore bedrifter sør for og rundt Rødmyr.

I tillegg er det lagt inn næringsarealer ved Rød og Bolvik transformatorstasjoner. I disse områdene er det tenkt at det kan etableres kraftkrevende næringer.

Riksveg 36 (rv. 36)

I høringsprosessen ble det foreslått å båndlegge en sone for riksveg 36 i påvente en avklaring for ny trasé. Nå som planarbeidet for riksvegen er satt på pause, er båndleggingssonen tatt ut av planen og de illustrerende veglinjene for riksveg 36, fra forrige arealdel, er tatt inn igjen. Dette innebærer at det kan skje utvikling i tråd med planen innenfor de områdene som opprinnelig ble foreslått båndlagt.

Vern av matjord og natur

Kommuneplanen har en strategi om å minimere bruk av nye arealer til utbyggingsformål. Vern av matjord har vært et svært viktig tema ved denne rulleringen og det er i svært liten grad lagt inn nye byggeområder på dyrka jord. I tillegg er det tatt ut enkelte urealiserte byggeområder på dyrka jord som lå inne i den forrige planen. Viktige naturverdier har blitt kartlagt og vært et viktig premiss for hvilke arealer som har blitt lagt inn i planen og hvordan områder har blitt utformet.

Innsigelser

En innsigelse innebærer at kommunen ikke kan vedta arealene, og det er statlige og regionale myndigheter, og tilgrensende kommuner som kan fremme innsigelser. Det gjenstår innsigelser til en del områder som kommunen ikke har fått løst.

Dette gjelder de foreslåtte næringsområdene N5 og N6, sør for rullebanen på Geiteryggen. Begge områdene har innsigelse på grunn av mineralressurser i bakken og N6 har i tillegg innsigelse knyttet til kulturminner.
Videre er det innsigelse til N14 og N15 ved Nenset på grunn av mineralressurser. Området N10 har innsigelse som følge av konflikt med friluftslivsinteresser.

Fylkeskommunen har innsigelse til N26 Bolvik, som er tiltenkt kraftkrevende næring, av hensyn til et myrområde. Her er det nylig gjort en kartlegging og når resultatene er klare vil kommunen gå i dialog med fylkeskommunen.

Bystyret har gitt administrasjonen i oppgave å prøve å løse innsigelsene. Dersom en eller flere av flere innsigelsene ikke blir løst, vil kommunen be om mekling i saken.

Høring

Ved sluttbehandling vedtok bystyret to endringer som sendes på høring før de eventuelt kan vedtas. Den ene endringen handler om at en ønsker å øke tillatt størrelse for eksisterende fritidsboliger utenom 100 - metersbeltet langs sjø og vassdrag. I tillegg er det lagt inn et byggeområde ved Hynivegen som tidligere ikke har vært på høring. Berørte parter vil få endringene sendt på høring etter at administrasjonen har bearbeidet endringene og gjort nødvendige vurderinger av endringene.

Kart som viser næringsområdene

Kart over fremtidige næringsarealer for små og mellomstore bedrifter i kommuneplanens arealdel 2023-2035
Fremtidige næringsarealer for små og mellomstore bedrifter i kommuneplanens nye arealdel.
Kart som viser oversikt over alle næringsområdene i kommuneplanens nye arealdel 2023-2035
Oversikt over alle næringsområdene i kommuneplanens nye arealdel.
Til toppen