Arkitektkonkurranse - Fase 2

Skien kommune skal gjennomføre arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser.

Tilbydere kan velge å delta i prekvalifiseringen på begge eller en av konkurransene. Plan- og designkonkurransen er valgt for å gi et godt underlag for valg av lokalisering, for å få fram hvordan nasjonale oppgaver kan ivaretas, for kostnadsberegning av byggene og for å gi grunnlag for engasjement av arkitekt for videre prosjektarbeid.

Det skal velges ut tre deltagere på hvert lokaliseringsalternativ; tre på Kulturkvartalet og tre på Meierikvartalet. Det er utarbeidet konkurranseprogram som er tilpasset hvert lokaliseringsalternativ.

Ditt+mitt+vårt

Prosjektet  har gjennomført en medvirkningsrunde vinteren 2019. Dette er innarbeidet i underlaget til arkitektkonkurransen.

Bærekraftig byggeri

Ibsenbiblioteket er en pilot på flere felt, og vil også ha stort fokus på bærekraftige løsninger, klima og miljø. For folkehelsa vil satsingen være positiv med en lavterskel møteplass i byen. I fase 1 av arkitektkonkurransen er bærekraft et av temaene prosjektet har fått innspill på, og som vil bli godt integrert i prosjektets videre utvikling.

Ibsenbiblioteket bygges i langsiktig perspektiv, og skal kunne endre seg i takt med samfunnsendringene. Vi er midt i en stor teknologisk utvikling og digitalisering av offentlige tjenester. Samtidig vet vi at bibliotekene har en viktig samfunnsrolle i det at de er uavhengige, verdinøytrale og kunnskapsbaserte møteplasser. Bibliotekene blir kanskje enda viktigere i framtidens samfunn med tanke på de fysiske møtene mellom folk, og livslang læring basert på de individuelle behov.

Det vil vektlegges gode løsninger for miljø og klima i fase 2 av arkitektkonkurransen og i prosjekteringsfasen. Det vil vektlegges god tilgjengelighet for gående og syklende.

Prosjektet skal utvikles med tanke på bærekraft og miljøkrav, som en del av bestillinga på fase 2 av arkitektkonkurransen.