Besøkssenter for Henrik Ibsen

Skien er fødebyen til en av verdens aller mest kjente og spilte dramatikere. Ibsenbiblioteket skal drive aktiv formidling knyttet til Ibsen og hans forfatterskap.

Ibsen besøkssenteret skal være en integrert del av biblioteket. Her skal besøkende kunne oppleve Ibsen Ibsen fra ulike perspektiver. Ibsen besøkssenteret er ikke et museum, men et formidlingssenter som skal formidle de lange tidslinjene og globale sammenhengene Ibsen inngår i. Formidlingen skal gå i dybden på enkelttema, som aktuell forskning eller aktuelle oppføringer, og gi den besøkende estetiske opplevelser av hvordan Ibsens verk er fortolka innafor ulike kunstarter. Det er et mål at Ibsenbibliotekets formidling av Ibsen skal bidra til økt interesse for de museene og samlingene som finnes andre steder.

Vi har kartlagt behovet til et besøkssenter med nasjonale oppgaver til 2000 kvadratmeter.

 

Det er planlagt arealer for tre hovedtyper formidling:

  • arealer/soner med romlige og interaktive installasjoner
  • arealer for filmvisning og/eller 3D
  • arealer til levende formidling eks. teater, musikk, dans foredrag etc
  • arealer for bruk av digitale og fysiske ressurser (sammen med bibliotekets Ibsen-avdeling)

 

I fase 1 av arkitektkonkurransen fikk vi gode innspill som vi tar med videre i prosjektet:

  • De ibsenske temaene skal få konsekvenser både for arkitektur, form og hvordan funksjonene knyttes sammen. Det som har vært utarbeidet i fase 1 med designelementer (det fysiske) og formidlingsverktøy (håndbok, katalog) bør legges til grunn for videre arbeid.
  • Formidlingen bør integreres med alle senteres funksjoner og ikke adskilles i et avgrenset betalingsområde. Dette gir potensial for nytenkning rundt publikum som deltakende heller enn observerende. Det må jobbes med en egnet driftsform som ivaretar dette prinsippet.
  • En skal kunne oppleve Ibsen med ulik intensitet ut fra egne interesser. De fysiske løsningene skal trigge nysgjerrighet til å utforske Ibsen.

Du finner fyldigere presentasjoner av det planlagte Ibsen-besøksenteret under fanen Arkitektkonkurranser, fase1.