Integrert løsning

Ibsenbiblioteket skal bli en ny møteplass i sentrum som stimulerer til demokratisk deltakelse, sosialt fellesskap og livslang læring. Det nye biblioteket skal integreres med et utvidet servicesenter (innbyggerservice) og et besøkssenter for Ibsen. Satsingen på Ibsen-formidling er premissgivende for utvikling av innhold og utforming av ibsenbiblioteket. Ibsenbiblioteket skal være besøksattraksjon for byens befolkning og for besøkende. Ibsenbiblioteket skal skape synergier for byen med utgangspunkt i byens særpreg, identitet og historie: «Bygget må synes i byen – og byen må synes i bygget».

Ibsenbiblioteet er mer enn et samlokaliseringsprosjekt, der eksisterende virksomheter skal plasseres ved siden av hverandre under samme tak. I "Ibsenbiblioteket skal de ulike funksjonene integreres i hverandre og utgjøre en felles helhet. Bygget planlegges med utgangspunkt i funksjonene og Ibsen-tematikken, "innenfra og ut". For å skape en helstøpt institusjon som ivaretar alle funksjonene og visjonene bak Ibsenbiblioteket er Ibsen, og prinsipper knyttet til Ibsen, innarbeidet i fase 1 av arkitektkonkurransen, og vil blir videreutviklet i fase 2 av arkitektkonkurransen.

Mål for Ibsenbiblioteket:

  • legge til rette for livslang læring
  • være et kraftsenter i kunnskapsutvikling, litteratur, formidling og demokratiutvikling i regionen.
  • drive nyskapende formidling av Henrik Ibsens liv og verker 
  • være kommunens ansikt utad, en veiledende "samfunns-los"
  • være en attraktiv arena for samskaping
  • være en fleksibel og dynamisk arena for folk som ønsker opplevelser, kunnskap, inspirasjon og personlig utvikling.
  • legge til rette for samarbeid og entreprenørskap.
  • være et forbilde på hvordan bærekraft (herunder sosiokulturell, miljø- og klima og økonomisk bærekraft) kan integreres i bygg, innhold og drift

 

Det er spesielt den felles bruken av arealene som vil være tjenesteinnovasjonen i prosjektet og gi en ny type arena for samhandling mellom virksomheter og mellom befolkningen og kommunen. For eksempel vil formidling av politiske vedtak og reguleringsplaner i tidlig fase gi helt nye muligheter. Her kan man bruke formidlingskompetanse knyttet til biblioteksdrift og Ibsen-formidling til å jobbe med formidling av planprosesser og politiske vedtak med helt nye virkemidler.