Integrert løsning

Ibsenbiblioteket skal være både bibliotek, innbyggerservice og Ibsen besøkssenter. De siste årene har flere kommuner sett mulighetene som ligger i å samlokalisere publikumstjenester ved for eksempel å flytte kommunens servicesenter til bibliotekene og dermed gjøre det enklere for folk å få svar på spørsmål som gjelder kommunale tjenester. I Danmark er denne modellen godt innarbeida.

Som hjembyen til en forfatter som tilhører verdenslitteraturen er det utenkelig å bygge nytt bibliotek uten å legge særlig vekt på formidling knyttet til Ibsen og verkene hans. Noen steder vil tema knyttet til Ibsen formidles eksplisitt gjennom arrangementer, utstillinger og boksamlinger. Andre steder rendyrkes Ibsen-opplevelsene. Andre steder igjen kan Ibsen opptre mer implisitt og sammen med andre funksjoner, for eksempel i arkitektonisk utforming, i kunstnerisk utsmykking eller i praktiske funksjoner som har sin daglige bruk for alle, men som også er utformet med en Ibsen-dimensjon som kan formidles eller oppdages. Vi har tatt utgangspunkt i Ibsens egen gruvemetafor om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov». Slik blir Ibsen et gjennomgående tema i Ibsenbiblioteket også: noen steder går sølvåren helt opp i dagen, mens den andre steder er usynlig fra overflaten, men kan følges nedover i dypet – hvis du vil.

Den integrerte løsningen bygger på bibliotekets prinsipp om at inngang og alle grunnleggende tjenester er gratis og åpne for alle – over alt.