Organisering og drift

Bystyret vedtok 01.06.17 (sak 81/17 Ibsenbiblioteket - Lokalisering og videre prosess) at det skal utarbeides en egen sak på organisering og drift av den nye institusjonen.

Høst 2017 og vinter og vår 2018 er det startet en utredning på organisering og drift av en framtidig ny institusjon. I denne prosessen har nødvendige instanser i kommunen vært involvert, og det har vært fortløpende dialog på arbeidsplassene biblioteket og servicesenteret. Som en del av utredningen er det gjennomført en prosess med Ibsenhuset. Her er det både vurdert hvilke synergieffekter som kan utløses og behov for endra driftsform for Ibsenhuset. Det er gjennomført en utredning av om servicesenteret og/eller innbyggerservice skal være en del av utbyggingen, og veiledningstjenesten til NAV. Det er også avholdt møter med Telemark museum og Teater Ibsen for å kartlegge grensesnittet mellom de ulike aktørene på Ibsen-feltet i Skien. Det vil bli lagt fram en egen sak på organisering og drift av en ny institusjon; Ibsenbiblioteket i 2019. Arbeidet med organisering og drift tas videre i fase 2. Dette arbeidet vil foregå parallelt med arbeidet i arkitektkonkurranse fase 2.

450 000 besøkende

Det er satt i gang et arbeid med en forretningsmodell for den nye institusjonen. I dette arbeidet er det satt et overordnet besøksmål på 450 000 besøkende i året, inkludert besøkende til det helårsåpne tilbudet som formidlingsarena for Ibsen. Dette besøksmålet er satt med bakgrunn i disse vurderingene: Det har de siste årene vært i gjennomsnitt 150 000 besøkende totalt til Skien bibliotek hvor ca. 120 000 av dem har besøkt hovedbiblioteket i sentrum. De besøkende representerer hele Skiens befolkning med et tyngdepunkt blant barn og småbarnsfamilier og voksne i alderen 40-65 år. Servicesenteret har et årlig besøk på ca. 25 000 besøkende. Dette inkluderer ca. 1500 turister som oppsøker turistinformasjonen, hovedsakelig sommerstid. I tillegg kommer de som bruker utstyrssentralen. Det er ca. 1800 brukere i året. I veiledningssenteret til NAV er det ca. 10 000 brukere årlig. Totalt utgjør dette 150 000 årlig besøkende på de tre arenaene i dag. Hvis vi doblet disse tallene kommer vi på ca. 300 000 besøkende i året. I tillegg skal vi etablere et nytt helårsåpent formidlingssenter for Henrik Ibsen integrert i den nye institusjonen. Hvis vi ser til sammenlignbare byer er Bodø (med 50 000 innbyggere) interessant. Bodø åpnet nytt bibliotek i 2014 (samlokalisert med konserthuset), og har stabilisert seg på 400 000 besøkende i året. I Tønsberg (med 42 000 innbyggere) har de 288 000 besøkende i året (biblioteket har eget bygg som åpnet i 1992). Skiens hovedbibliotek har de siste årene hatt et årlig besøk på rundt 120 000. Det absolutt største potensialet i økte besøkstall er å få flere av Skiens innbyggere til å bruke biblioteket mer og oftere. Av de 450 000 besøkende i året vil de fordele seg med flest besøk av innbyggerne, deretter nærbesøk/dagsbesøk fra omkringliggende region (Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder) og deretter turister.

 

Publikumsutvikling

Biblioteket skal ha tilbud for hele befolkningen. Kjernepublikummet er i dag barnefamilier, barn og voksne kvinner. En viktig del av publikumsutviklingen er å legge til rette for at de som allerede bruker biblioteket får lyst til å bruke det mer og oftere. I tillegg skal Ibsenbiblioteket" utvikle nye tjenester og tilbud til de som bruker biblioteket lite i dag. Ungdom, menn, dagsbesøkende (både turister og næringsrelaterte besøk) og turister er definert som nye publikumsgrupper.

 

  

Klikk på bildet for større versjon.

 

Forretningsmodell og tjenesteinnovasjon

Det er i gang et spennende arbeid på nye tjenester og å nå nye målgrupper. Det blir også arbeidet med forretningsmodell for den nye institusjonen. Organisering og drift av den nye institusjonen vil bli ferdigstilt og lagt fram som egen politisk sak i 2019. Grunnprinsippet blir at budsjettrammen for dagens hovedbibliotek og servicesenter blir videreført inn i den nye institusjonen. Målet om å bli en nasjonal formidlingsarena for Henrik Ibsen og ha åpent i helgene året rundt og på sommeren, krever riktig kompetanse og midler til produksjoner av utstillinger som holder et internasjonalt nivå. For å lykkes med dette vil vi trenge ny kompetanse, bygge videre på det vi har i dag, og samarbeide i lokale, nasjonale og internasjonale partnerskap og nettverk.

Prosjektet vil invitere befolkningen til å delta i utformingen av de nye tjenestene og komme med innspill til forretningsmodell.