Samfunnsoppdrag

I desember 2016 vedtok bystyret i Skien å sette i gang et prosjekt for å utvikle et  nytt folkebibliotek. Bystyret vedtok også å utrede om servicesenteret og et nytt formidlingssenter for helårlig formidling av Henrik Ibsen kunne inngå i det nye biblioteket.

Ifølge vedtaket i bystyret skal Ibsenbiblioteket føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk  deltakelse i regionen. Det skal bidra til økt stolthet over byen og byens identitet. «Det nye Ibsenbiblioteket skal være åpent, demokratisk, relevant, modig, mangfoldig og ujålete. Det skal ha lav terskel for besøk og deltakelse, men høy kvalitet på innhold og kompetanse. «Ibsenbiblioteket» i Skien skal bli et nasjonalt formidlings-  og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning.» (Vedtatt i bystyret 15.12.16.)

Ifølge folkebibliotekloven skal bibliotekene "fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidlig og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet". I tillegg til de tradisjonelle biblioteksoppgavene med å låne ut bøker og andre medier til alle, skal bibliotekene også være "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt" (Folkebibliotekloven §1).

Overgangen fra at biblioteket tidligere først og fremst var et sted for samlinger og utlån, til at bibliotekene i dag er viktige som møtesteder er omtalt som en overgang fra "collection til connection". Det er med utgangspunkt i disse funksjonene Ibsenbiblioteket arbeider med å skape et møtested og en demokratisk arena for innbyggerne, samtidig som biblioket skal drive aktiv formidling, med en spesiell vekt på Ibsen.