Kulturkvartalet

Den store styrken med alternativet i Kulturkvartalet er forsterking av kulturinstitusjonene i kvartalet. Ved en lokalisering her vil det bli et tyngdepunkt for kulturformidling. Kommunen eier tomta og de andre store kulturaktørene i kvartalet. Dette gjør at kommunen har styringa med utviklingen av kvartalet.

På denne tomta blir bygget et frittstående bygg, slik at det vil være potensiale for å bygge arealeffektivt og med stort fokus på miljøriktige løsninger i alle ledd. Det er usikkerhet knyttet til grunnforhold. Ved å prosjektere og bygge et helt nytt bygg er det enklere å ha kontroll på byggekostnader, framdrift og logistikk.

Samtidig vil det i dette alternativet kreve at parken rustes opp og at trappa snus, som anbefalt. Det vil også være nødvendig å jobbe med utforming av Skistredet og gjøre grep som knytter Kulturkvartalet tettere på bylivet. Disse tiltakene med å utbedre Skistredet og snu trappa opp til Ibsenhuset, vil ha en effekt på den opplevde tilgjengeligheten. Det vil likevel ikke gi universell tilgjengelighet fra kollektivknutepunktet på Landmannstorget til det nye Ibsenbiblioteket, som har lav terskel for deltakelse som en av sine kjerneverdier. Prosjektet ser en stor gevinst i tjenesteutvikling for befolkningen og arealeffektivisering ved å integrere innbyggerservice, NAV-funksjoner og turistinformasjon i biblioteket.

Utomhustiltakene - med park, trapp og gateløp - bør følge framdriften i prosjektet, for å kunne ta ut potensialet ved en lokalisering i Kulturkvartalet. Disse kostnadene er ikke utredet eller beregnet med i prosjektet.

Det å hente ut synergier i Kulturkvartalet krever også organisatoriske tiltak. Skal synergiene hentes ut, mener vi at både driftsformen av Ibsenhuset og organisering av samarbeidet i Kulturkvartalet må utredes videre. Aktuelle tema er felles soner og funksjoner, delvis felles programmering (planlegge arrangementer og aktiviteter), dele på kompetanse, teknisk utstyr og markedsføring av kvartalet.

Parken bør utvikles og integreres bedre med Ibsenbiblioteket og Ibsenhuset. Parken bør brukes til store events og som en park for hverdagslivet/aktivitetene i biblioteket.

Kommunen står aleine om utviklingen av kvartalet, og vil ikke ha en privat investor som har en egen interesse i egne investeringer i kvartalet.