Oppdragsbrev til Skien kommune IMDi-midler 2023

Innhold

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, kap. 671 post 71

Til: Skien kommune

Dokumentnummer. 23/02686-2

Dato: 02.02.2023

OPPDRAGSBREV

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser til Retningslinjer for tilskudd fra kap. 671, post 71, fastsatt av Arbeids– og inkluderingsdepartementet den 16.01.2023 i henhold til § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring.


Stortinget har vedtatt at det skal bevilges 132,5 mill. kroner til tilskuddsordningen "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner" for 2023.


Forvaltningen av ordningen er delt mellom IMDi og 40 utvalgte kommuner. IMDi skal forvalte 39,75 mill. kroner (30 %), mens kommunene skal forvalte et samlet beløp på 92,75 mill. kroner (70 %) av rammen.


Midlene fordeles mellom kommunene basert på antall personer med innvandrerbakgrunn i hver kommune. Siste tilgjengelige tall fra Statistisk sentralbyrå legges til grunn for beregningen.


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet stiller herved kr 1 290 897 til disposisjon for Skien kommune for tilskuddsåret 2023.


Tilskuddsmidlene skal fordeles til organisasjoner etter søknad. Kommunen har anledning til å sette av inntil 5 % av midlene til egen administrasjon av tilskuddsordningen. For deres kommune utgjør det 64 545 kroner.

1. Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til følgende:

 • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere(*1) og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
 • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Driftstøtten tildeles til organisasjoner med mål om å:

 • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
 • Bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.


1.1 Kriterier for måloppnåelse

Følgende kriterier legges til grunn for å belyse graden av måloppnåelse for ordningen som helhet.


Del A:

 • Målgruppen opplever økt samhold og tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av frivillige organisasjoner.
 • Det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
 • Det igangsettes målrettet arbeid mot utenforskap, rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.

Del B:

 • Målgruppen får styrket sine norsk- og engelskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
 • Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
 • Innvandrere rekrutteres og inkluderes i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Del C:

Målgruppen får økt kunnskap om:

 • helse- og samfunnsmessige konsekvenser
 • deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg
 • menneskerettigheter og relevant lovverk
 • offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • kjønns- og seksualitetsmangfold, og likestilling mellom kjønnene

 

*1 Delmålet retter seg også mot personer med innvandrerbakgrunn.

2. Målgruppe

Målgruppe for ordningen er innvandrere(*2), norskfødte med innvandrerforeldre(*3), beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Betegnelsen «Personer med innvandrerbakgrunn» blir brukt som samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre(*4).

 

*2 Herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere som selv har innvandret til Norge, og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre (SSB)
*3 Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre (SSB)
*4 Jf. SSBs definisjon av innvandrere; https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/slik-definerer-ssb-innvandrere

3. Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. Alle tilskuddsmottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret og registrert i kommunen det innvilges støtte fra. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

4. Hva kan støttes

Det gis støtte til prosjekter som inkluderer tiltak og aktiviteter samt enkeltaktiviteter innenfor målområdene til de tre delmålene. I beskrivelsen under delmålene vil betegnelsen «tiltak» benyttes da prosjektene ansees å bestå av tiltak, men hvor tiltak også omfatter enkelttiltak.


4.1 Tilskudd til prosjekter og tiltak

Del A:

Det gis støtte til tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn. Tiltakene skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.


Det gis også støtte til aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.


Del B:

Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning. Dette kan være gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet. Prosjekter som omfatter språktrening(*5), herunder norsk- og engelsktrening, vil særlig prioriteres. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig trener. Det gis ikke støtte til språkopplæring etter opplæringsloven eller integreringsloven. Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere. Det kan også gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter(*6). Det kan videre bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.


Del C:

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold(*7). Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til:

 • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene.
 • prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
 • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
 • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre.
 • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg.
 • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, og som organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
 • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
 • Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Det gis i hovedsak tilskudd til prosjekter og tiltak med varighet fra ett til tre år med årlig budsjett(*8) på minimum 10 000 kroner og inntil 1 000 000 kroner. Det kan gis unntak for den øvre grensen for prosjekter som omfatter språktrening (*9). Med forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet kan det gis prosjekttilskudd (*10) i inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskuddet oppfylles gjennom hele tilskuddsperioden. Tilskuddsmidler tildeles årlig. Kommunen vurderer søknadene fra organisasjoner, og gjør vedtak om fordeling av prosjektmidler. Vurderingen skal skje på grunnlag av i hvilken grad tiltak/aktivitet som får midler kan bidra til å nå målene for ordningen, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt, jf. punkt 1. mål for ordningen (1.1 til 1.4).


Det skal utarbeides vurderingskriterier for ordningen, som skal framgå av kunngjøringen.


4.2 Driftstilskudd

 • Organisasjonen må være en lokal innvandrerorganisasjon registrert i kommunen.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år.


Det gis driftsstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, etter veiledende11 satser med varighet fra ett til tre år.


Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen (jf. pkt. 1. Mål for ordningen 1.1 til 1.4) og fyller de formelle kriteriene, tildeles støtte etter veiledende satser. For å kunne motta driftstilskudd settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2021 eller tidligere. I kommuner med en innvandrerbefolkning på mellom 10 000 og 20 000 personer anbefales det å sette kravet til 30 betalende medlemmer, og i Oslo foreslås kravet å være 80 betalende medlemmer. Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad. Organisasjoner som skal motta driftstilskudd må være registrert i kommunen de mottar driftstilskudd fra.


Veiledende satser for utmåling av driftstilskuddet:

 • Under 30 medlemmer: 31 250 kroner.
 • Mellom 30 og 80 medlemmer: 62 500 kroner.
 • Over 80 medlemmer: 93 750 kroner.


Tilskuddsmidler tildeles årlig.


4.3 Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet. 

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3-årig periode. Det vil si at ved søknad om videreføring av støtte påfølgende år vil organisasjonen/prosjektet prioriteres. Prioriteringen forutsetter at prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt og at rapporter leveres innen fristene og godkjennes. Ny søknad må sendes inn påfølgende år på den måte som fremkommer av utlysningen.


Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år innenfor den flerårige støtteperioden. Overføring av tilskuddsmidler skal avtales med kommunen og beløpet som overføres skal synliggjøres i søknaden for påfølgende år. Overførte tilskuddsmidler avregnes mot innvilget sum i påfølgende tilskuddsår.

 

 

*5 Språktrening benyttes som en samlebetegnelse for norsk- og engelsktrening i dette oppdragsbrevet . Det gis ikke støtte til språktrening på andre språk enn norsk og engelsk.

*6 I læreplanverket er det definert fem grunnleggende ferdigheter som er viktige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv: Muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter (Utdanningsdirektoratet).

*7 Dette åpnes for at det kan gis støtte til prosjekter som også omfatter personer fra majoritetsbefolkningen, men personer med innvandrerbakgrunn er fortsatt hovedmålgruppe for ordningen. Det gis ikke støtte til prosjekter som kun retter seg mot majoritetsbefolkningen.

*8 Prosjekter, tiltak og aktiviteter kan (i hovedsak) tildeles maks 1 000 000 kroner fra kommunen. Tildelt sum kan inngå som en delfinansiering, og prosjektets totale budsjett kan overstige 1 000 000.

*9 Det gis også unntak for prosjekter hvor sentralleddet i en organisasjon viderefordeler midler til lokallag. Disse søknadene behandles av IMDi.


*10 Prosjekttilskudd brukes som fellesbetegnelse for tilskudd til prosjekter, aktiviteter og tiltak som faller inn under de tre delmålene.

*11 Kommunen kan utarbeide egne satser for tildeling av driftstilskudd. Dersom kommunen utarbeider egne satser, skal satsene baseres på medlemstall og må praktiseres likt for organisasjonene som mottar støtte. Tildelingskriteriene skal fremgå i utlysningen av driftstøtten.

5. Vilkår for støtte

Vilkår for å få utbetalt tilskudd er at organisasjonen gjennomfører aktiviteter/tiltak, som har som formål å medvirke til at mål for ordningen blir nådd, jf. punkt 1.1 - 1.4. Forventet nytteeffekt skal synliggjøres gjennom beskrivelse av planlagte eller gjennomførte aktiviteter/tiltak.


Tildeling av driftstilskudd forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til mål for ordningen. Driftstilskudd kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Tildelingen av driftstilskudd baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen i 2021, se pkt. 6 Beregningsregler for mer informasjon.


En organisasjon kan ikke motta støtte over ordningen til drift eller samme aktivitet både fra IMDi, direkte eller via sentralleddet, og kommunen. Organisasjonen har ansvar for å gi informasjon til IMDi og kommune hvis de søker om tilskuddsmidler over ordningen til samme prosjekt, aktivitet eller drift.


Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra kommunene. Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger gir grunn til å mistenke at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan kommunen:

 1. Innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. Kreve at tilskuddet betales tilbake
 5. Holde tilbake fremtidige utbetalinger.


Tilskuddsforvalter (kommunen) skal undersøke om det er grunnlag for tiltak før anvendelse (særlig pkt. 2 – pkt. 5). Ved feil i utregningen eller utbetalingen kan det foretas avregning i ev. påfølgende utbetaling i gjeldende budsjettår. Dersom det ikke er mulig sendes det krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker. IMDi, kommunene og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 1- og 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6. Kommunenes administrasjon av ordningen

Kommunene forvalter støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter i regi av organisasjoner som er registrert i disse kommunene. Tilskuddsmidlene til prosjekter skal i utgangspunktet fordeles likt mellom de tre delmålene. Fordelingen kan fravikes dersom det er store forskjeller i søknadsmengden mellom de ulike delmålene eller dersom særskilte grunner tilsier det. Kommunene forvalter også driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Kommunen vurderer søknadene fra organisasjoner, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig vurdering. Vurderingen skal skje på grunnlag av i hvilken grad tiltak/aktivitet som får midler kan bidra til å nå målene for ordningen, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt, jf. punkt 1.2. Det skal utarbeides vurderingskriterier for ordningen, som skal framgå av kunngjøringen.

7. Kommunens ansvar

7.1 Kommunen har ansvar for å:

 • Informere lokale organisasjoner om ordningen
 • Kunngjøre ordningen. Kunngjøringen skal inneholde:
  • Formål og delmålene for tilskuddsordningen etter gjeldende rundskriv
  • Krav og kriterier til tilskuddsmottakere etter gjeldende rundskriv (det kan ikke settes ytterligere krav og kriterier enn det som fremgår av rundskrivet og oppdragsbrevet for tilskuddsordningen)
  • Krav til innhold i søknaden
  • Vurderingskriterier
  • Lenke til gjeldene rundskriv
  • Vilkår for tilskuddsmidler
  • Rapporteringskrav
  • Krav til dokumentasjon
  • Søknadsfrist
 • Motta og behandle søknader
 • Foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene, herunder påse at:
  • Tilskuddsmottakere er registrert i kommunen det mottas støtte fra
  • At tilskuddsmottakere er registrert i Frivillighetsregisteret
  • At driftstøtten bregnes ut ifra antall medlemmer bosatt i kommunen det mottas støtte fra
  • At organisasjoner som mottar driftstøtte er lokale innvandrerorganisasjoner
  • At tros- og livssynssamfunn som mottar driftstøtte ikke mottar annen form for statsstøtte
 • Gjennomføre stikkprøvekontroll etter behov
 • Utarbeide tilskuddsbrev, avslagsbrev og annen korrespondanse med sine søkere
 • Utbetale tilskudd
 • Tilbakeføre ubenyttede midler til IMDi
 • Tilrettelegge for møteplasser med frivilligheten
 • Utarbeide frivillighetsplaner eller formelle samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner på integreringsfeltet
 • Kontrollere og følge opp rapporteringer fra tilskuddsmottakere
 • Rapportere til IMDi på bruk av tilskuddsmidler og måloppnåelse

IMDi oversender kommunen en veiledende mal for kunngjøring med tildelings- og vurderingskriterier.

Kommunene skal videre utarbeide frivillighetsplaner eller formelle samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner på integreringsfeltet og etablere møteplasser med frivilligheten.

7.2 Tilskuddsbrevet skal inneholde:

 • Tilskuddsmottakers navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og tilskuddsbeløp
 • Tilskuddsordningens formål
 • Tidsperiode for tilskudd
 • Eventuelt begrunnelse for fastsatt tilskuddsbeløp
 • Vilkår knyttet til bruk av tilskuddsmidlene
 • Utbetalingstidspunkt
 • Mulige reaksjonsformer hvis tilskuddsmottakeren ikke opptrer i samsvar med forutsetningene som ble gitt i tilskuddsbrevet
 • Opplysning om at tilskuddsvedtak kan omgjøres dersom det i ettertid viser seg at søknaden inneholdt uriktige opplysninger som virket inn på avgjørelsen, eller det er sannsynliggjort at tiltaket ikke er gjennomført i det omfang eller med det innhold som er forutsatt i tilskuddsbrev og retningslinjer, jf. forvaltningslovens § 35. I slike tilfeller kan tilskudd kreves tilbakebetalt
 • Krav til rapportering
 • Krav til regnskap.
 • Kommunene, IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.
 • At vedtaket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2, og at det er klageadgang jf. fvl § 28


7.3 Utbetaling

Tilskuddet skal som hovedregel utbetales så raskt som mulig etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Tilskudd over 100 000 kroner skal som hovedregel utbetales i to terminer.
Tilskuddet skal som hovedregel utbetales så raskt som mulig etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Tilskudd over 100 000 kroner skal som hovedregel utbetales i to terminer.

8. Klageadgang

Vedtak om tildeling eller avslag fra kommunene regnes som enkeltvedtak. Avslagsbrev skal inneholde begrunnelse for avslaget, opplysning om klagefrist samt regler for klagebehandling, jf. forvaltningsloven kap. IV-VI. IMDi er klageinstans. Klagen fremsettes for kommunen (fvl § 32.). Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, oversendes klagen IMDi. En eventuell beslutning om midlertidig tilbakehold er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.

9. Søknadsbehandling

Innkomne søknader med vedlegg gjennomgås for å vurdere om tildelingskriteriene er oppfylt.


Kommunen treffer vedtak om fordeling av midler basert på vurderingskriterier og beregningsregler. Vedtakene er enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven. IMDi er klageinstans for tilskudd som forvaltes av kommuner.


Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen innvilget tidsperiode skal tilskuddet tilbakebetales. Ved innvilgelse av flerårig støtte kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år etter avtale med kommunen.

10. Rapportering og regnskap


10.1 Rapportering

Kommunen skal sende en statusrapport over fordeling av støtte for 2023 som viser fordelingen av støtten på delmål A, B og C, og driftsstøtte. Det skal også sendes inn en oversikt over organisasjonene som har fått støtte, tildelt beløp, samt deres kontaktinformasjon. Kommunens frist for statusrapportering til IMDi er 15.8.2023.


Tilskuddsmottakerne skal rapportere på hvordan organisasjonens arbeid gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå målene for ordningen. Kommunen er ansvarlig for å innhente rapportering fra tilskuddsmottakerne. Kommunen rapporterer på grunnlag av dette til IMDi. Hensikten med rapporteringen er å innhente kunnskap om hvordan tilskuddsordningen fungerer lokalt, og kunnskap om i hvilken grad målene for tilskuddsordningen er oppnådd. Dette gir grunnlag for IMDis innspill til neste års statsbudsjett og til politikken videre. Vi ber kommunene spesielt sette fokus på effekten av tilskuddet og resultatene i sin rapportering. Kommunens frist for rapportering til IMDi for 2023 er 1.4.2024. IMDi vil i god tid før rapporteringsfristene oversende kommunen informasjon om hvordan rapporteringen skal skje elektronisk via IMDis nettbaserte løsninger, og hvilke krav IMDi stiller til rapporteringen. IMDi vil også oversende mal for sluttrapportering som kommunene kan benytte for å innhente informasjon om bruk av tilskuddsmidler, resultater og måloppnåelse for prosjektene, tiltak og aktiviteter.


10.2 Regnskap for frivillige organisasjoner

For tilskudd inntil kr 100 000 kreves det regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskudds forvalter krever dette. Tilskuddsmottakere som mottar kr 100 000 eller mer skal sende inn revidert prosjektregnskap (*12) og eventuelt eller årsregnskap. Tilskuddsmottakere som mottar støtte til drift, må sende inn årsregnskap. Prosjektregnskap skal framgå som en egen resultatenhet, med tilhørende inntekter og kostnader i prosjektet. Ved eventuelt innsending av årsregnskap skal det bestå av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, i samsvar med Norsk Standard Kontoplan NS 4102. Statstilskuddet fra tilskuddsordningen, og eventuelle andre statlige tilskudd, skal framgå som en egen linje i resultatregnskapet eller i note.

 

 

*12 Tilskuddsmottakere som mottar prosjekttilskudd skal sende inn prosjektregnskap, og kan om ønskelig legge ved årsregnskap. Tilskuddsmottakere som mottar driftstøtte, skal sende årsregnskap.

11. Kontrollrutiner

Kommunen skal utføre formalia- og rimelighetskontroll av søknader, regnskap og rapporter. Videre skal kommunene kontrollere om:

 • Gjennomførte aktiviteter er i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen og forutsetningene for tildeling av tilskudd til søkeren
 • At regnskapsrapporten er i orden, og eventuelt revidert av revisor.

Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver for å kontrollere at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. Gjennomført kontroll skal dokumenteres på tilfredsstillende måte.

12. Tilbakeføring av ubrukte midler


Tilskuddsmidlene er ikke overførbare fra ett år til et annet, og må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for, dvs. i 2023 (*13). Vi ber om at ubenyttede midler snarest tilbakebetales IMDi, slik at midlene eventuelt kan refordeles til andre kommuner.

 

 

 

*13 Unntak kan gis for overføring av midler til prosjekter og organisasjoner som mottar flerårig støtte.

13. Aksept av vilkår


Vi ber kommunen sende en bekreftelse på aksept av vilkårene for forvaltningen av denne tilskuddsordningen, som beskrevet over, gjennom IMDis elektroniske Søknadsportal. Kommunen vil få invitasjon i Søknadsportalen for å fylle ut et enkelt skjema der vilkårene aksepteres. Der ber vi også kommunen oppgi kontonummer midlene skal utbetales til, samt kontaktinformasjon til den ansvarlige for ordningen i kommunen. Frist for å fylle ut skjema for aksept er to uker etter utsendelse av invitasjon til Søknadsportalen.


Med hilsen

for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

Marita Kristiansen Farahnaz Bahrami
fungerende avdelingsleder fagdirektør


   

Til toppen