Slik forebygger du mot måkeplager

Innhold

Hver vår får vi mange henvendelser angående fjerning av måkeunger. Husk at måker er fredet, men det er likevel forholdsregler du kan ta for å redusere risikoen for måkeplager.

På våren starter måkene å hekke, og når de gjør dette i bynære strøk kan dette ut over sommeren medføre ulemper med måkeforeldre som høylytt forsvarer ungene sine.

Handle før hekking og klekking

I den sammenhengen mottar kommunen mange henvendelser om å avlive/fjerne måkeunger som er til sjenanse. Grunnet bestandsreduksjonen er imidlertid alle måker nå fredet, og det er derfor viktig at man før hekkingen iverksetter forebyggende tiltak for å unngå hekking på uønskede plasser.

Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • Spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med.
  • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i.
  • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking.

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse.

Fjern tilgang til mat og spiselig søppel

Ofte skyldes også større ansamlinger av måker at det er spesiell tilgang på mat i området.

Forebyggende tiltak i den sammenhengen er å fjerne eventuelle forekomster av mat som kan finnes i området, (ofte knyttet opp til søppeldunker etc).

MERK: I enkelte helt spesielle tilfeller har kommunens ettersøkspersonell der det er mulig flyttet ungene til mer egnede plasser der de ikke forstyrrer. Dette betinger imidlertid at foreldrene hele tiden kan følge med på hvor ungene flyttes. En slik flytting er ikke ønskelig og ettersøkspersonellet har høy terskel for å gjøre dette. Det anbefales derfor sterkt at man gjennomfører forebyggende tiltak i stedet.

Til toppen