Detaljregulering for Amtmand Aalls gate 71-83

Innhold

Forslag til detaljregulering for Amtmand Aalls gate 71-83 legges ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.


Beskrivelse av planforslaget

Forslag til detaljregulering for Amtmand Aalls gate legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §§ 12-8, 12-9 og 12-10. Planområdet ligger på industriområdet på Nylende. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industrivirksomhet.

Vedtak

Planforslaget ble lagt fram til behandling i utvalg for teknisk sektor (UTS) den 14.11.2023, sak 108/23. Det ble fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for gbnr. 300/1093 m.fl. – Amtmand Aalls gate 71-83, med kart og bestemmelser datert 25.10.2023 ut til offentlig ettersyn.

I planbestemmelser punkt. 2.1 Teknisk plan: Formuleringen: «Det skal legges vekt på å opprettholde et godt tilbud for myke trafikanter langs Amtmand Aalls gate i anleggsfasen» Byttes med «Det må opprettholdes et tilsvarende tilbud som i dag for myke trafikanter langs Amtmand Aalls gate i anleggsfasen».

Du finner alle dokumenter i sak 108/23 her.

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, skien kommune på epost post@skien.kommune.no eller til Skien kommune - planenheten, postboks 158, 3701 Skien

Merknader som kommer inn, er kommunens grunnlag for å endre planforslaget. Disse blir vurdert og referert når saken skal opp til politisk behandling.


Frist for innspill

 6.januar 2024.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Solveig Foss Haugen på tlf. 995 10 077.

Kart over planområdet
Til toppen