Detaljregulering for Bedriftsvegen 10

Innhold

Forslag til detaljregulering for Bedriftsvegen er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Beskrivelse av planforslaget

Saken gjelder 1. gangs behandling av forslag til detaljregulering for Bedriftsvegen 10. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for nærings- / forretningsbygg.

UKMB har 28.03.23 gjort slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Bedriftsvegen10, med kart datert 14.12.22 og bestemmelser datert 03.03.23 ut til offentlig ettersyn.

Alle dokumentene i saken finner du på  sak 30/23

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på post@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 29.05.2023 (Obs - feil dato i utsendt brev)

 Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Sigbjørn Hjelset på tlf. 90045225.

Kart som viser planområdets avgrensning og beliggenhet

Kart som viser beliggenheten til Bedriftsvegen 10
Bedriftsvegen 10 markert med sort sirkel
Kart som viser planområdet for Bedriftsvegen 10
Bedriftsvegen 10 - planområde
Til toppen