Detaljregulering for gbnr. 56/2 m. fl. - Nordre Limi

Innhold

Forslag til detaljregulering for gbnr. 56/2 m.fl. – Nordre Limi er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Beskrivelse av planforslaget

Saken gjelder 1. gangs behandling av forslag til detaljregulering for et område på Limi. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse i form av småhus.

Vedtaket

Planforslaget ble behandlet av utvalg for klima, miljø og byutvikling den 28.3.2023, sak 27/23. Det ble fattet følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nordre Limi, med kart og bestemmelser datert 1.2.2023, ut til offentlig ettersyn.
  2. Før sluttbehandling skal område BF11 og BK2 med tilhørende atkomstveger tas ut og erstattes med LNF-formål. Utvalgt naturtype innenfor BK2 skal avmerkes med hensynssone.
  3. Limitjern er en viktig biotop for biologi, vann og naturtyper. Det endelige planforslaget må ivareta disse kvalitetene på en god måte.

Se alle dokumentene i sak 27/23.

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på post@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 7.6.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Solveig Haugen på tlf. 995 10 077.

Kart som viser planområdets avgrensning og beliggenhet

Kart som viser beliggenheten til Nordre Limi
Kart som viser planområdet for Nordre Limi
Planområde Nordre Limi
Til toppen