Detaljregulering for Ibsenbiblioteket, gbnr. 300/3517 med flere

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjør vi oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket i Skien kommune. Forslagsstiller for planarbeidet er Skien kommune og fagkyndig plankonsulent er Mad Oslo AS. Planområdet omfatter kulturkvartalet med omkringliggende gater og omfatter eiendom med gårdsnummer 300 og bruksnummer 3517 med flere.

Kart som viser plangrense for Ibsenbiblioteket
Foreløpig avgrensing av planområdet er vist med stiplet linje i kartutsnittet.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å etablere Ibsenbiblioteket, et flerfunksjonelt hus med bibliotek, servicesenter og Sølvåren Ibsen formidlingssenter og støttefunksjoner som blant annet kontor og lager. Det nye bygget knyttes sammen med Ibsenhuset og inngår i kulturkvartalet. Videre er hensikten med planen å ramme inn og styrke Lundeparken, etablere nye gangforbindelser gjennom området og styrke kulturkvartalet og sentrumsutviklingen i Skien.

Dokumenter i saken

Bilder og illustrasjoner
Planinitiativ
Referat fra oppstartsmøtet

Har du kommentarer?

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til Mad arkitekter, Pilestredet 27, 0164 Oslo, Postboks 411 Sentrum, 0103 Oslo eller som e-post til post@mad.no og jmk@mad.no. Kopi sendes til Skien kommune, planenheten, Postboks 158, 3701 Skien, eller på epost til post@skien.kommune.no.

Frist for uttalelse : 22.03.2023.

Til toppen