Detaljreguleringsplan Hauges gate 27

Innhold

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for gbnr. 300/5353 – Hauges gate 27 er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget gjelder endring av detaljregulering for Hauges gate 27. Gjeldende reguleringsplan legger opp til boligbebyggelse. Hensikten med endringen er å legge til rette for flytting av regulert lekeareal og å justere planbestemmelsene som omhandler høyde, utnyttelsesgrad og uterom. Det er i tillegg foreslått mulighet for en viss fasadeendring på eksisterende teglsteinsbygg.

Vedtaket

Utvalg for klima, miljø og byutvikling behandlet planforslaget 7. mars 2023 (sak 19/23), og fattet følgende vedtak:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til endring av detaljregulering for Hauges gate 27, med kart og bestemmelser datert 16.1.2023 ut til offentlig ettersyn".

Se alle dokumentene i sak 19/23. 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten i Skien kommune på post@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, Planenheten, Postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 15.5.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Solveig Haugen på telefon 99 51 00 77.

Kart som viser planområdets avgrensning og - beliggenhet

Kart som viser Hauges gate 27
Hauges gate 27 (gbnr. 300/5353) er markert med rød sirkel i kartet.
Kart som viser planområdet i Hauges gate 27
Hauges gate 27 - planområdet.
Til toppen