Endring av detaljregulering for gbnr 1/11 – datasenter på Gromstul

Innhold

Asplan Viak as har på vegne av forslagsstiller WS Computing as, søkt om endringer av
reguleringsplan for gbnr 11/1, datasenter Gromstul (PlanID 3807 2017004), vedtatt 31.05.2018.

Endringen gjelder:
1) Fjerne/endre regulert skogsbilvei, f_SKV3
2) Justere adkomstvei (f_SKV4) til Gromstul koblingstasjon og høydebasseng
3) Flytte areal for høydebasseng
4) Justere kryss med Valebøvegen

Søknad om endring 

Skien kommunes vurdering

Høringsfristen er 02.05.23.

Oversiktskart Gromstul
Oversiktskart Gromstul
Detaljert kart som viser forslag på planendringer på Gromstul
Detaljkart som viser forslag på planendringer på Gromstul.
Til toppen