Melding om vedtak - detaljregulering for gbnr. 54/32 - Bjørkelund, Tufte

Innhold

Bystyret har behandlet reguleringsplan for gbnr. 54/32 - Bjørkelund, Tufte i møte 4.5.2023

Bystyrets vedtak

1.    Forslag til detaljregulering for gbnr. 54/32 - Bjørkelund, Tufte, med kart datert 09.08.2022 og bestemmelser datert 31.01.2023, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

2.    Felt f_GS tas ut og erstattes med lekeplassformål som en utvidelse av f_LEK

Det varsles med dette om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for fremtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plankart og bestemmelser oppdatert i samsvar med bystyrets vedtak punkt 2 er lagt som inn som linker under. Øvrige saksdokumenter, som planbeskrivelse og kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig her: Sak 49/23

Her finner du oppdaterte reguleringsbestemmelser i saken.

Her finner du oppdatert plankart.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Du kan klage på dette vedtaket til Skien kommune, planenheten, innen 10.6.2023. Klage sendes til post@skien.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Solveig Foss Haugen på tlf. 995 10 077
eller send mail til post@skien.kommune.no

Endret plankart som viser planområdet
Plankart
Til toppen