Ny kommunedelplan for Skien sentrum 2023-2035

Innhold

Planprogrammet for kommunedelplan for sentrum ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 25.april 2023. Skien kommune varsler samtidig oppstart av revisjon av kommunedelplan for sentrum.

Planprogrammet

Planprogrammet fastsetter hva som skal arbeides med i ny kommunedelplan. I dette inngår utviklingstrekk, utfordringer, muligheter, utredningstemaer og opplegg for medvirkning.

Temaer for planleggingen

For å gjøre kommunedelplanen til et bedre planverktøy, er det i denne revisjonen valgt ut fem temaer som skal svare ut nye føringer og endringer i samfunnet: fortetting og knutepunktutvikling, gatebruk og parkering, byform, grønnstruktur og klima. Togstopp Skien og Ibsen 2028 vil være særskilte, overordnede tema som blir tatt inn i alle relevante sammenhenger i planarbeidet.

Medvirkning

Medvirkningen vil pågå i flere etapper gjennom planprosessen. Det vil bli arrangert ulike former for møter. Disse inviteres til senere.

Dokumentene i saken

Forslag til planprogram og saksframstilling finner du i formannskapssak 17/23 som ble behandlet 25. april.

Du kan også få planprogrammet ved å henvende deg til servicesenteret. 

Har du innspill?

Innspill til planprogrammet og forslag til endringer i gjeldende kommunedelplan kan sendes på epost til post@skien.kommune.no eller som brev til Skien kommune, Byutvikling, Postboks 158, 3701 Skien.

Frist for merknader til planprogrammet og innspill til kommunedelplanen for sentrum er fredag 16. juni 2023.

Utfyllende informasjon om kommunedelplan for sentrum

Les mer om arbeidet med ny kommunedelplan for sentrum  

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner

Håvard Nymoen Johansen, prosjektleder, havardnymoen.johansen@skien.kommune.no - telefon 93 42 23 09.

Henrik Upsal, rådgiver, henrik.upsal@skien.kommune.no - telefon 97 69 39 54.

Til toppen