Varsel om oppstart av planarbeid - Tømmerkaia

Innhold

Nå settes det i gang arbeid med endring av detaljregulering for Tømmerkaia, Skien kommune.

På vegne av Steinar Moe Eiendom AS varsler Børve Borchsenius Arkitekter AS oppstart av arbeid med endring av detaljregulering for Tømmerkaia, Klosterøya, Skien kommune. Det betyr at alle har anledning til å rette innspill til det kommende planarbeidet.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 24.04.2023. Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og funnet å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Referat fra oppstartsmøte kan du lese her:

Beskrivelse av planarbeidet

Bru mellom Klosterøya og Smieøya er flyttet i forhold til plasseringen som er vist i gjeldende reguleringsplan. Planendringen skal ta sikte på å vise riktig plassering av brua og foreta tilpasninger som følger av dette Det vil også bli vurdert andre justeringer innenfor planområdet. Det legges ikke opp til økt byggevolum. Universell utforming, arealer for allmenheten og tilgangen til vannfronten skal vektlegges.

Det ønskes vurdert om det kan tillates fasadeendringer på den lave delen av Spriten. Det bes også om tilbakemelding på om område båndlagt etter kulturminneloven skal opprettholdes eller kan tas ut.

Ny reguleringsplan – planID 2023003 - skal erstatte gjeldende reguleringsplan.

Har du kommentarer?

Disse sendes til: post@borveborchsenius.no eller til Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 159, 3915 Porsgrunn.

Kopi av uttalelse sendes til:

post@skien.kommune.no eller til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for uttalelse er 05.06.2023.

Kart som viser planområdet
Kart som viser planområdet.

Ved å klikke her kan du se en liten video fra planområdet.

Til toppen