Vedtatt detaljregulering for Hans Kleppens veg

Innhold

Bystyret vedtok 02.03.23 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for gbnr. 72/279 m. fl. Hans Kleppens veg. Vedtatt reguleringsplan er i løpet av kort tid bindende for fremtidig arealbruk i området.

Bystyrets vedtak

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Hans Kleppens veg, med plankart datert 29.06.22 og bestemmelser datert 14.12.22".

Dokumenter i saken

I bystyresak 15/23, kan du i tillegg til saksprotokollen, se alle dokumentene som ble lagt fram ved behandling av saken.

Ønsker du å påklage vedtaket?

Du kan påklage vedtaket innen 1. april 2023, jf. forvaltningslovens §§ 29, 32 og 36. Klagen kan sendes til post@skien.kommune.no eller til Skien kommune, planenheten, Postboks 158, 3701 Skien.

Har du spørsmål?

Kontakt

  • Sigbjørn Hjelset
Til toppen